Екзаменаційні задачі з дисципліни "Фінанси" (зміна середньорічного виробітку працівника, вплив різних факторів на зміну обсягу реалізованої продукції, обіг оборотних коштів підприємства)

Страницы работы

Содержание работы

Задача 1.

Визначити зміну середньорічного виробітку 1 працівника, якщо у базову періоді чисельність трудящих склала 5150 чол., у тому числі робітників 4900 чол., у звітному періоді – відповідно 5120 та 3200 чол., а середньомісячний виробіток 1 робітника у базову періоді 680 грн., у звітному – 720 грн.

0,95*680=647                    -0,21*680=-143

0,74*720=534                     +40*0,74=+30

Задача 2.

Визначити вплив внутрізмінних простоїв на продуктивність праці робітника, якщо відомо, що базовий її рівень 12 грн./год., простої складають 0,7 години на зміну. Тривалість зміни – 8 годин.

1. простої в годину

2. 12*0,0875=1,05

3. 12-1,05=10,95

Задача 3.

За допомогою балансового методу визначити вплив різних факторів на зміну обсягу реалізованої продукції складав на початок року 580 тис. грн., на кінець року – 430 тис. грн.., звітний рівень – відповідно 530 тис. грн. та 480 тис. грн.; річний випуск товарної продукції у базовому періоді 35800 тис. грн., у звітному – 37200 тис. грн.

1.  Определим объём реализованной продукциибаз. году

РП б= випуск -     остатков

РПб.=35800 - (430-580) = 35950 

2.  Определим объём реализованной продукции в отч. году

РП отч.= випуск -     остатков

РП отч. = 37200 - (480-530) = 37250

3.  Изменение РП

    РП= РП отч. – РП б.

    РП = 37250 – 35950 = 1300

Задача 4.

Визначити та проаналізувати показники обігу оборотних коштів підприємства, якщо базові обсяги реалізації продукції 25 тис. грн. за рік, середніх залишків оборотних коштів  - 5,5 тис. грн., а звітні – відповідно 28 тис. грн. за рік та 5.2 тис. грн.

Оборачиваемость оборот. средств = объём реализованной продукции / средние остатки оборот. средств

Об. об-х. средств =     

Об. об-х. средств =

Задача 5.

Визначити вплив на зміну річної продуктивності праці 1 робітника зміни числа робочих днів на протязі року (Д) та середньоденного виробітку робітника (В), якщо відомо, що у базовому періоді Дб=242 дні, Вб=42 грн., у звітному – Дотч.=245 днів, Вотч.=51 грн.

Модель: Д*В = ПТ          ПТ = ПТ1-ПТ2

242*42=10164                      12495-10164=2331

245*51=12495

       Метод цепной подстановки

ПТо=242*42=10164        Д=+126

ПТд=245*42=10290 

ПТВ=245*51=12495            В = 2205

      Проверка: 126+2205=2331

      Метод абсолютних разниц

      Модель Д*В=ПТ

Баз.  242*42=10164

Отч. 245*51=12495

                       +2331

     На изменение производительности влияют 2 фактора: 

1. (+3)*42=+126=     Д

2. (+9)*245=+2205=   В

Проверка: 126+2205=+2331

Задача 6.

Визначити та проаналізувати коефіцієнти зносу та придатності основних виробничих фондів підприємства, якщо первісна вартість – 87 тис. грн., а залишкова – 54 тис. грн.

Сумма износа = 87-54=33 тис. грн.

Иизноса ОПФ=

Задача 7.

Визначити сукупну величину основних джерел формування коштів (Ко), якщо відомо:

власні кошти                         10000 тис. грн.

корострокові кошти             5000 тис. грн.

довгострокові кошти           1000 тис. грн.

необоротні активи               8000 тис. грн.

10000-8000+1000+5000=8000 тис. грн.

Срок величины основних источников формирования основних средств =8000 тис.грн.  

Задача 8.

Визначити можливу суму вивільнення оборотних коштів, додаткову завантаженість підприємства за рахунок прискорення (уповільнення) їх обігу, якщо відомі наступні дані (тис.грн.)  

                            базовий період     звітний період

річний обсяг ТП               95600                      96800

середні залишки

оборотних коштів            8200                        9300

Ддлительность 1 оборота  О=

Д- отчетный период

В- выручка от реализации

О0=        О1=

Опр. высвобождение оборотных ср-в за счет ускорения их оборачиваемости

 ОК= (О10)*В1 одн.      ОК=(35-31)*


Задача 9.

Визначити коефіцієнт фінансового ризику, якщо відомо:

власний капітал                               10000 тис. грн.

довгострокові забов'язання            2000 тис. грн.

поточні забов'язання                       9000 тис. грн.

К-тфин. риска=

Задача 10.

Визначити зміну обсягу товарної продукції у звітному періоді порівняно з базовим за рахунок зміну величини матеріальних витрат і матеріаловіддачи, якщо відомі наступні дані:

                                  базовий період      звітний період

обсяг

товарної продукції        35600                     38500

матеріальні

витрати                          22300                      24800

       

Задача 11.

Визначити коефіцієнт оборотності поточних активів і тривалість одного обігу в днях підприємства, якщо маємо наступні дані: річний обсяг реалізації продукції –285 млн. грн.;підсумок 2 розділу активу балансу на початок року – 15 млн. грн., на кінець 18 млн.грн.

К-тоборач. тех. активов==

=

Продолжительность одного оборотадень

Задача 12.

Визначити загальний коефіцієнт ліквідності підприємства, якщо відомі наступні дані на початок та на кінець року (млн.. грн.)

підсумок 3 та 4 р. Пасиву балансу  50,8     61,8

підсумок 2 р. Активу балансу         72,5     84,4

Клик.=         Клик=

Задача 13.

Розрахувати коефіцієнт фінансової залежності, якщо відомо:

власний капітал                        400 тис.грн.

довгострокові забов'язання      150 тис. грн.    

поточні забов'язання                 205 тис.грн.

Кфин. зав.=

Задача 14.

Визначити розмір можливого зниження обсягу товарної продукції з урахуванням ритмічності виробництва, якщо відомі наступні дані:

випуск товарної продукції у звітному році за планом – 38 млн. грн.

коефіцієнт ритмічності – 0,83

Определяем объём в ТП в отчётном году

38*0,83=31,54

Снижение объёма ТП за счёт ритмичности

38-38*0,83=6,46 млн. грн.


Задача 15.

Визначити рентабельність власного капіталу, якщо відомо:

власний капітал                              50000 тис.грн.

прибуток до оподаткування          10000 тис. грн.

оподаткування                                3000 тис. грн.

Рентабельность собств. каптала=

ЧП=10000-3000=7000

Рентабельность собств. капитала=

Задача 16.

Визначити рентабельність реалізованої продукції, якщо відомо:

виторг від реалізації            20000 тис. грн.

чистий прибуток                  600 тис. грн.

Рентабельность реал. прод-ции=

Задача 17.

Визначити коефіцієнт забезпечення по кредитах, якщо відомо:

чистий прибуток                        50000 тис. грн.

витрати на витрату видатків     50 тис. грн.

К=


Задача 18.

Визначити зміну продуктивності праці робітника за зміну під впливом зміни (Тзм.), його середньочасову виробітку (Вг), якщо відомо, що у базовому періоді  Тзм. б.=7,6 годин, Вг. б.=45 грн./годину, у звітному періоді Тзм.отч.=7,7 годин, Вг. отч.=48 грн./годину

Модель ПТ=     ПТ0=

ПТ1=

 ПТ=0,313

Задача 19.

Визначити коефіцієнти незалежності та фінансової стійкості підприємства, якщо відомі наступні дані (млн.грн.):

                           на початок року      на кінець року

сума джерел

власних коштів           66,6                          70,1

довгострокові

кредити банків           12,1                           10,5

валюта балансу          148,4                         151,3

нетто

К- т независимости=

К-т независимости0=

К-т независимости1=

К - т фин.устойч.= (ДКБ – долгс. кред. банков)

       К- т фин.устойч0=

       К- т фин.устойч1=

Задача 20.

Визначити зміну товарної продукції підприємства за рахунок трудових факторів, якщо відомі дані базового та звітного років:

                                                 базов.         Звітн.

Річний обсяг

товарної продукції тис.грн.   195             210

чисельність робітників           5300          5200

ПТ=;   ТП= ПТ*Ч;

ПТ0=

ПТ1=

ТП0=36,79*5300=195000   Ч=-3692

 ТПч=36,79*5200=191308                ПТ=18694

  ТПпт=40,385*5200=210002

Проверка:           ТП= -3692+18694=15002

Задача 21

Визначити зміну рентабельності продукції за рахунок зміни прибутку та собівартості звітного року порівняно з базовим роком та такими даними(млн.

 грн.)

                                 базовий        звітний

прибуток від реалізації

продукції                                66,6               70,1

собівартість реалізова-

ної продукції                         220,4              214,3

                

R=(-0.3022)+0.3271=0.025

R0=66.6/220.4=0.3022                с/с=+0,00858

Rc/c=66.6/214.3=0.31078                 П=+0,01632

Rп=70,1/214,3=0,3271

Проверка:0,00858+0,01632=0,0249

Задача 22

Визначити рентабельність активів, якщо відомо:

коефіцієнт оборотності активів      2,12

рентабельність продажу                  0,16

Rакт.=Rрп.об.акт.=2,12*0,16=0,3392

Фактический аналіз имел бы вид:

если Rрп  = А

         Коб.акт.

Rакт.

А*В=С  цепная подстановка

   А*Впл.=    С

Аотч.*   В=    С

Задача 23

Визначити коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладів, якщо відомо:

довгострокові пасиві      1500 тис. грн.

необоротні активи          36000 тис.грн.

К-т покрытия=

Задача 24

Визначити та проаналізувати зміну забезпеченості підприємства прокатом чорних металів у днях, якщо абсолютний запас прокату складав у базовому періоді 680 т., у звітному 550 тис., а середньодобова потреба у матеріалопрокаті склала відповідно 18 т. і 21 т.

Базисный период 680/18=37,78

Отчетный период 550/21=26,19

Изменение: 26,19-37,78=-11,59

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Финансы
Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
116 Kb
Скачали:
0