Логіка розкриття розділів дипломної роботи на тему: «Методичні підходи до обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства і шляхи їх оптимізації»

Страницы работы

Содержание работы

ЛОГІКА РОЗКРИТТЯ РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ:

«МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ»

Підрозділ

Формулювання назви

Характеристика

Розділ 1. Теоретичні основи управління прибутком підприємства

1.1

Економічна сутність прибутку підприємства

Проаналізовано  сутність прибутку з точки зору різних авторів та відповідно до чинного законодавства України. Розкрито зміни у системі формування показників фінансового результату та відображення їх у фінансовій звітності

1.2

Аналіз фінансового стану підприємств в Україні

На основі статистичних даних проведено аналіз динаміки фінансового результату підприємств України до оподаткування за видами економічної діяльності та за регіонами, чистого доходу та витрат, а також чистого прибутку підприємств за три роки

1.3

Формування фінансових результатів за Міжнародними Стандартами

Розглянуто сутність Міжнародних стандартів фінансової звітності, загальні вимоги щодо побудови Звіту про прибутки та збитки в різних країнах. Розглянуто основні розбіжності в формуванні інформації Звіту про фінансові результати відповідно до П(С)БО та МСБО

Розділ 2. Технологія обліку та аналізу фінансових результатів діяльності Бердянської автомобільної школи ВСА

2.1

Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства

Наведено дані відносно історії створення підприємства, а також види діяльності на яких спеціалізується дане підприємство. Розкрито загальні засади облікової політики підприємства. Наведено та проаналізовано основні показники економічної діяльності за два роки

2.2

Технологія обліку доходів та витрат

Розглянуто технологію обліку доходів, розглянуто бухгалтерський облік витрат підприємства, наведено відповідні рахунки робочого плану рахунків підприємства. Представлено головні бухгалтерські проведення, які використовуються на підприємстві відносно даної ділянки обліку

2.3

Аналіз складу доходів та витрат

На основі даних бухгалтерської звітності проведено аналіз динаміки доходів та витрат підприємства, їх структури. Проаналізовано рівень і динаміку фінансових результатів діяльності підприємства

2.4

Облік та аналіз прибутку на підприємстві

Розглянуто відображення отриманого нерозподіленого прибутку підприємства. Оцінена рентабельність підприємства, проаналізовано залежність рентабельності власного капіталу від впливу різних факторів, фінансова стабільність підприємства

Розділ 3. Методичні рекомендації щодо обліку та аналізу фінансових результатів діяльності Бердянської автомобільної школи ВСА

3.1

Напрямки удосконалення відображення в обліку доходів, витрат та фінансових результатів підприємства

На основі проведеного дослідження запропоновані рекомендації відносно можливих шляхів вдосконалення обліку доходів та витрат на даному підприємстві. Запропоновано шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства

3.1

Застосування економіко-математичної моделі  щодо оптимізації обліку та аналізу фінансових результатів діяльності

За допомогою програмно-прикладного забезпечення проведено аналіз впливу різних факторів на рентабельності послуг. Запропоновано відповідне рівняння взаємозв’язків та залежностей між факторами та результативним показником, а також зроблено відповідні висновки

3.3

Напрямки збільшення доходу на підприємстві та відображення їх в обліку

Запропоновано напрямки збільшення доходу шляхом надання ряду знижок на послуги постійним клієнтам підприємства

Похожие материалы

Информация о работе