Політологія: Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями та завданнями для самостійного вивчення, страница 4

Підготовка до семінарських занять здійснюється відповідно до посібника Топалова С. О. Навчально-методичий посібник для самостійної та індивідуальної роботи. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011.

Самостійна робота

з/п

Назва теми

Питання для самостійного опрацювання

Форми виконання

К-ть год

1.   

Тема 1. Політика як соціальне явище. Економічна і соціальна політика. Політологія як система знань про політику.

Знайдіть відомі визначення потітики та афоризми про політику. Проаналізуйте їх зміст, визначте, що цілком чи частково відображає сутність політики. Аргументуйте, використовуючи приклади з реальної політики.

ессе

2

2.   

Тема 2. Історія світової політичної думки. Розвиток політичної думки в Україні.

1. Охарактеризуйте особливості розвитку політичної думки у Стародавньому Римі, погляди Цицерона на проблеми державної влади і правління. Які з політичних ідей теоретика не втратили актуальності і на сучасному етапі розвитку держави? Чому?

2. А. Токвіль про переваги і недоліки аристократичного та демократичного правління. Ячкі найважливіші передумови демократії в Америці визначає Токвіль? Яким народам і чому не загрожує деспотія? Які з політичних ідей теоретика є актуальними і в наш час? Чому?

3. З’ясуйте сутність дихотомії марксизму і веберіанства у політичній науці кінця ХІХ – поч. ХХ ст.. Які з політичних ідей М. Вебера залишаються актуальними і в наш час.

конспект, ессе

4

3.   

Тема 3.Влада та владні відносини. Політична діяльність.

1. Суб’єкт, об’єкт і ресурси влади. Типології ресурсів.

4. Особливості становлення владних відносин  в сучасній  Україні.

ессе

2

4.   

Тема 4. Політична система суспільства

1. Визначте особливості соціальної структури сучасного українського суспільства (соціальна стратифікація). Покажіть, яким чином соціальна структура впливає на формування системи політичного представництва інтересів соціуму.

ессе, доповідь

2

5.   

Тема 5. Політичні режими. Демократія як форма і спосіб організації суспільно-політичного життя

1. Особливості політичного режиму сучасної України (як режиму перехідного типу, що поєднує риси тоталітарного, авторитарного, демократичного режимів). Основні  проблеми сучасного етапу трансформації політичного режиму.

2. Специфіка процесу демократичної трансформації в Україні. Використання світового досвіду  в процесі демократизації владних відносин в Україні.

ессе доповідь

5

6.   

Тема 6. Держава як базовий інститут політичної системи суспільства

1. Конституційні повноваження та способи формування вищих органів державної влади в Україні - Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України. Суперечності і юридична неоднозначність у формулюванні повноважень, що дають можливості «перетягування каната влади». Конституційні причини неефективності системи державної влади в Україні.

ессе, доповідь

3

7.   

Тема 7. Політичні партії та партійні системи. Виборчі системи.

1. Класифікація політичних партій.

2. Поняття громадських організацій та рухів. Відмінність, громадських організацій та рухів від державних структур та політичних партій. Групи інтересів та їх класифікація.

ессе, доповідь,

2

8.   

Тема 8. Політичні еліти і політичне лідерство. Політика і особистість.

1. Політичні лідери в Україні: особливості, типи, специфіка діяльності і способів впливу на маси.

2. Права людини та їх реалізація. Зміст основних міжнародних документів про права людини та способи захисту цих прав.

ессе, доповідь,

2

9.   

Тема 9. Політична свідомість і політична культура. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності.

1. Ідеологічний спектр в Україні. Ідеологічний чинник в діяльності і програмах політичних партій.

2. Історичні особливості формування політичної культури в Україні.

ессе, доповідь

2

10.   

Тема 10. Конфлікти і кризи у суспільно-політичному житті.

1. Методологія та практика вирішення конфліктних проблем та ситуацій і політичних криз на ,  можливі шляхи виходу.

ессе, доповідь

2

11.   

Тема 11. Етнополітика. Міжнародна політика. Особливості сучасного світовогополітичного процесу.

1. Принципи міжнародної політики та особливості їх реалізації на сучасному етапі світового політичного процесу. Суперечливість базових принципів та її політико-правові наслідки.

2. Особливості міжнаціональних відносин в сучасній Україні. Реальні і потенційні небезпеки загострення міжнаціональних конфліктів. Етнонаціональна політика України.

ессе доповідь

2

Разом

29

Самостійна робота з підготовки до аудиторних занять, контрольних заходів та екзамену здійснюється за матеріалами навчальних посібників:

1.Топалова С. О. Навчально-методичий посібник для самостійної та індивідуальної роботи. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011.

2.Топалова С. О. Політологічний практикум: Ч.1, Ч.2. - Харків. 2005

3.Топалова С. О. Політологія.  Збірник тестових завдань. Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011.

4.Вступ до політології. Скиба В. Є. Київ 1996. 

1.  Політологічний енциклопедичний словник. Київ. здк. 1997.

2.  Основи політології. Навч.пос. /Юрій М.Ф. –К., 2005.-340с.

3.  Політологія: Навчальний посібник / Щедрова Г. П., Барановський Ф. В., Карчевська О. В., Мазур О. Г., Михайловская О. Г., Новакова О. В., Пашина Н. П., Пробийголова Н. В. - Луганськ: Вид-воСНУІм. В.Даля, 2011. - 304 с.