Політологія: Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями та завданнями для самостійного вивчення, страница 3

з/п

Назва теми

Питання для обговорення

К-сть

годин

1.   

Тема 1  Політика як соціальне явище. Економічна і соціальна політика. Політологія як система знань про політику.

Тема 2  Історія світової політичної думки.

1.Проаналізуйте відомі визначення політики. Визначте, які з них найбільш адекватно відображають сутність політики. Наведіть власні аргументи і контраргументи.

2. Покажіть специфіку суб‘єктів політики різних рівнів. За яких умов народ є реальним суб‘єктом політики?

3. На основі аналізу політичних концепцій минулого покажіть, як в історії політичної думки формувалось обгрунтування моделей демократичної держави. Хто з теоретиків політики розробив найбільш суттєві, основоположні принципи демократії? Обгрунтуйте.

4. На основі аналізу політичних концепцій минулого покажіть, як в історії політичної думки формувалось обгрунтування моделей тоталітарної  і авторитарної держави. Хто з теоретиків політики розробив основоположні принципи вказавних моделей? Обгрунтуйте.

2

2.   

Тема 2. Розвиток політичної думки в Україні.

Тема 3  Влада та владні відносини. Політична діяльність.

1. Визначте специфічні риси української політичної думки кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Покажіть, як саме тогочасні проблеми становлення державності впливали на формування політичних ідей представників різних напрямків української зарубіжної політології. Які з політичних ідей того часу не втратили актуальності і на сучасному етапі розвитку Української  держави? Чому?

2. Охарактеризуйте основні трактування походження влади, покажіть «сильні» і «слабкі» боки кожного з підходів. Чи можна довести на конкретних прикладах з політичної дійсності об’єктивність чи необ’єктивність зазначених підходів? Відповідь аргументуйте.

3. На основі визначення сутності та характеристики основних типів легітимності влади покажіть шляхи і засоби легітимізації, які застосовуються діючою владою в Україні. Покажіть, у чому полягають проблеми легітимізації влади на сучасному етапі політичного процесу та які передумови необхідні для подолання кризи легітимності.

2

3.   

Тема 4  Політична система суспільства.

1. На основі характеристики сутності і структури політичної системи суспільства доведіть, що політична система відображає політичну структуру суспільства. Покажіть специфіку політичної системи сучасної України, зумовлену особливостями соціальної структури українського суспільства.

2.  Дайте характеристику політичної системи сучасної України з точки зору специфіки політичного режиму та функціонування підсистем, що входять до структури політичної системи. З’ясуйте основні проблеми сучасного етапу трансформації політичної системи України

2

4.   

Тема 5. Політичні режими. Демократія як форма і спосіб організації суспільно-політичного життя

1.На основі характеристики підходів до визначення і концепцій демократії, її принципів, форм та іх ефективності обгрунтуйте своє ставлення до таких висновків сучасних західних політологів: 1. Масштаби прямої політичної участі громадян слід розширювати. 2. Політика є справою компетентних людей – еліти, тому масштаби прямої участі громадян, і навіть участь у виборчому процесі, слід звужувати. 3. Сучасні технічні досягнення дають можливість переходу до прямої демократії.

2. На основі аналізу сутності, базових принципів, передумов демократії та моделей демократизації покажіть труднощі та протиріччя становлення демократії в Україні. Визначте особливості основних етапів демократизації.

2

5.   

Тема 6. Держава як базовий інститут політичної системи суспільства

1. Дайте характеристику компетенцій вищих органів державної влади в Україні згідно змін до Конституції, що вступили в дію у 2006 р. Обгрунтуйте необхідність внесення змін до статей, що регламентують формування і повноваження вищих органів державної влади. Покажіть можливі позитивні і негативні наслідки переходу України до парламентсько-президентської республіки

2. На основі порівняльної характеристики президентської і парламентської республік визначте ті принципи і механізми функціонування державної влади, які забезпечують ефективну співпрацю та солідарну відповідальність вищих органів законодавчої і виконавчої влади. Покажіть, чим зумовлена неефективність функціонування вищих державно-владних інституцій в Україні.

3. На основі порівняльної характеристики унітарної та федеративної форми територіального устрою визначте переваги та недоліки кожної, умови ефективності моделі. Обгрунтуйте доцільність чи недоцільність федералізації України.

2

6.   

Тема 7. Політичні партії та партійні системи. Виборчі системи.

1. Охарактеризуйте особливості процесу становлення партійної системи України, її сучасний стан, переваги і недоліки української багатопартійності. Який вплив сьогодні мають політичні партії на розробку стратегії розвитку держави та на функціонування органів державної влади? Що сприятиме підвищенню ролі партій в системі державної влади?

2. На основі порівняльного аналізу основних типів виборчих систем покажіть переваги та недоліки виборчої системи в Україні – змішаної, що існувала до 2004 р., та пропорційної, що існує зараз. Яким чином виборча система впливає на подальше становлення партійної системи України? Обгрунтуйте своє бачення шляхів подальшого вдосконалення виборчої системи в Україні.

3. На основі аналізу лобізму, як способу представлення і захисту інтересів у системі державної влади, його позитивних і негативних наслідків та факторів, що їх зумовлюють, покажіть специфіку лобізму в Україні, основні види лобістської діяльності в Україні та позитивні і негативні наслідки їх застосування для суспільства і держави.

2

7.   

Тема 8.  Політичні еліти і політичне лідерство. Політика і особистість.

Тема 10.  Конфлікти і кризи у суспільно-політичному житті.

1. На основі порівняльної характеристики класичних і сучасних теорій еліт покажіть власне бачення ролі політичної еліти в житті сучасного суспільства та перспективи його розвитку, що залежать від діяльності еліт. Чи діє в сучасних суспільствах “залізний закон олігархії” Міхельса? Аргументуйте, використовуючи приклади з політичного життя в сучасній Україні.

2. Політичні еліти і політичні лідери в сучасній Україні: особливості етапів становлення з часу здобуття незалежності; характеристика еліт і лідерів з урахуванням теоретичних типологій; визначення їх ролі на сучасному етапі становлення державності та можливих тенденцій подальшого розвитку політичної еліти

3. На основі аналізу основних положень сучасної західної конфліктології охарактеризуйте роль і значення політичних конфліктів в житті суспільства та покажіть залежності між наявністю, гостротою конфліктів та основними показниками суспільного розвитку. Проілюструйте це на прикладах політичного життя сучасного українського суспільства.

4. Охарактеризуйте особливості сучасного етапу політичного розвитку України з точки зору його конфліктності (безконфліктності). З’ясуйте, використовуючи теоретичні класифікації, види наявних в Україні політичних конфліктів, їх причини, ефективність шляхів вирішення та політичні і суспільні наслідки. Чи виникали в Україні політичні кризи як наслідок конфліктів чи їх відсутності?

2

8.   

Тема 9.  Політична свідомість і політична культура. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності.

1. Політична свідомість і політична культура сучасного українського суспільства: фактори впливу на формування; особливості масової та соціально-групової свідомості і культури; наявність і особливості субкультур; специфіка сучасного етапу трансформації.

2. Дайте характеристику ідеологічних та маніпулятивних засобів впливу на політичну свідомість, культуру і поведінку громадян.  Розкрийте передумови, корені і основи політичного маніпулювання, підтверджуючи їх наявними у сучасній політичній дійсності прикладамиманіпулятивного впливу на виборців.

3. Покажіть особливості ідеологічного спектру, представленого в сучасному українському політикумі і суспільстві на основі визначення специфіки ідеологій, ступеня їх підтримки у суспільстві та представленості у партійних доктринах. Обгрунтуйте своє бачення подальших перспектив зростання впливу лівих, правих, ліберальних та екстремістських ідеологій на Українському політичному просторі.

2

9.   

Тема 11. Етнополітика. Міжнародна політика. Особливості сучасного світового політичного процесу.

1. На основі аналізу національної структури українського суспільства, специфіки міжнаціональних відносин та факторів, що на них впливають, покажіть основні проблеми., що виникають у сфері міжнаціональних відносин на сучасному етапі політичного розвитку України. Охарактеризуйте реальну роль держави у вирішенні наявних проблем та покажіть своє бачення цієї ролі, враховуючи зміст відомих Вам теоретичних концепцій і моделей.

2. Охарактеризуйте сутність, принципи і основні засоби здійснення міжнародної політики, покажіть її специфіку на сучасному етапі розвитку суспільства. Які причини, види,  та політичні шляхи  вирішення глобальних проблем сучасної цивілізації. Як Україна включена у процес вирішення цих проблем?

3. Охарактеризуйте особливості сучасного світового політичного процесу за такими складовими: регіональна економічна й політична інтеграція та союзи; військово-політична інтеграція; соціальні та гуманітарні проблеми сучасності.

2

Разом

18