Політологія: Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями та завданнями для самостійного вивчення, страница 2

Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями та завданнями для самостійного вивчення

Загальні методичні рекомендації

Процес самостійної підготовки до семінарського заняття передбачає:

·  більш глибоке засвоєння лекційного матеріалу;

·  самостійний пошук інформації з конкретних питань теми;

·  роботу з рекомендованою літературою;

·  постійний перегляд політичних новин та науковий політологічний аналіз конкретних політичних подій;

·  складання планів відповідей, тез, схем; простеження логічних зв'язків між окремими явищами;

·  коментування конкретних теорій, подій, висловлювання власних суджень;

·  ретельне осмислення формулювання і змісту питань для самостійного вивчення, усного обговорення і письмового опитування (кожне питання складається з кількох частин, кожна з яких є окремим пунктом плану відповіді на питання);

·  встановлення логічних зв'язків з питаннями і проблемами інших тем курсу, знання яких необхідно використовувати для формулювання відповіді на проблемні питання теми семніарського заняття;

·  вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання у контексті проблемних питань, сформульованих для усного обговорення  і письмового опитування.

Для кращого усвідомлення навчальної і наукової інформації в процесі її самостійного опрацювання необхідно:

·  уважно прочитати рекомендований матеріал, визначити основну ідею тексту;

·  визначити, про що із прочитаного йшла мова на лекції і які з проблем є новими, особливу увагу приділити новому;

·  скласти короткий конспект тексту, що пропонується для опрацювання.

·  скласти графічні схеми, які б відображали логічні  зв'язки між поняттями, явищами, що розглядаються в цій і попередніх темах;

·  дати відповіді на контрольні запитання;

·  підготувати план відповіді на семінарському занятті;

·  дати коментарі, висловити свої судження з приводу обговорюваних питань;

·  відмітити незрозумілі питання для більш детального пояснення на семінарському занятті;

·  постійно слідкувати за новинами політичного життя, застосовувати набуті знання для їх політологічного аналізу.

Робота студентів над питаннями для самостійного вивчення контролюється на семінарських заняттях шляхом письмового опитування за питаннями семінару, шляхом обговорення проблемних питань у режимі «круглого столу», а також під час модульного та підсумкового екзаменаційного контролю.

Теми семінарських занять