Підсумковий тест з дисципліни "Історія української культури", страница 5

4. у 17 ст.

Осередками народної освіти та української православної культури з 16 с. стають:

1. міські братства

2. князівські маєтки

3. села

4. єзуїтські школи

Києво-Могилянський колегіум було засновано у :

1. 1632 р.

2. 1595 р.

3. 1655 р.

4. 1700 р.

Книгодрукарство в Україні заснував:

1. І. Федоров

2. П. Могила

3. І. Борецький

4. І. Мазепа

Релігійно-духовною засадою консолідації українського народу та формування української культури у 14-17 ст. можна назвати:

1. Католицьку віру;

2. православну віру;

3. національну філософію;

4. язичницьку віру.

Перша книга, надрукована в Україні І. Федоровим, називалась:

«Позоріще мислєнноє»;

«Біблія»;

«Апостол»;

«Буквар».

Визначте основний напрямок літератури в Україні 14 - середини 17 ст.:

1. полемічна література

2. проповідницька література

3. панегірична поезія та епіграми

4. народні думи та балади

Полемічний твір «Позоріще мислєнноє» написав:

1. І. Вишенський

2. Х. Філалет

3. З. Копистянський

4. П. Могила

Доповніть напрямки української літератури 14- першої половини 17 ст.:

1.Панегірична поезія та епіграми;

2. _______________

3. _______________

Основним змістом полемічної літератури в Україні у 14- 17 ст. є:

1. Суперечки православних з католиками відносно питань віри;

2. суперечки католиків з уніатами відносно питань віри;

3. суперечки польської шляхти з православними священниками відносно політичних та культурних прав українців;

4. суперечки польської шляхти з українською козацькою старшиною відносно прав українців.

Доповніть прізвища українських письменників – полемістів 14-середини 17 ст.:

1. Христофор Філалет;

2. _________________

3. _________________

4.__________________

Полемічні праці «Пісанія к утекшим от православной віри єпископам”, “Обліченіє діявола – міродержця”, “Позоріще мисленноє” належать авторству:

1. Христофора Філалета;

2. Стефана Зизанія;

3. Мелетія Смотрицького;

4. Івана Вишенського;

5. Захарія Копистенського.

Полемічна праця  «Апокризис» належить авторству:

1. Христофора Філалета;

2. Стефана Зизанія;

3. Мелетія Смотрицького;

4. Івана Вишенського;

5. Захарія Копистенського.

Виділіть соціально-політичну обставину розвитку української культури 17-18 ст.:

1. Розподіл українських територій між трьома державами: Річчю Посполитою, Російською та Османською  Імперіями;

2. монголо-татарська навала;

3. перехід українських земель під владу Великого Князівства Литовського.

Наступ російського царату на українську автономію набув свого апогею у :

1. 16 ст.

2. 17 с.

3. 18 ст.

4. 19 ст.

Джерелом та рушійною силою розвитку української національної свідомості та культури у 17- на початку 18 ст. стала наступна верства суспільства:

1. козацтво

2. шляхта

3. селянство

4. міщанство

Найяскравіше риси української національної культури 17-18 ст. були представлені за допомогою мистецького напрямку:

1. бароко

2. рококо

3. класицизм

4. романтизм

Стиль в українському мистецтві 17-18 ст., що грунтується на ідеї трагічного протиставлення людини та світу; емоційності (в укр. варіанті – “кордоцентризм”= сердечність); втрати впорядкованості та гармонії буття, підкорення людини обставинам, державі, суспільству, називається:

1. бароко

2. рококо

3. класицизм

4. романтизм

Розквіт стилю бароко в українському мистецтві припадає на часи гетьманування:

П. Орлика;

П. Конашевича – Сагайдачного;

Б. Хмельницького;

І. Мазепи.

Доповніть прізвища козацьких гетьманів, які опікувались розвитком української культури:

1. Б. Хмельницький;

2. _______________

3. _______________

4. _______________

Виділіть козацькі літописи:

1. «Повість минулих літ» Нестора – літописця;

2. Літопис Самовидця;

3. Густинський літопис;

4. Літопис Самійла Величка.

Виділіть мови шкільного  викладання на території України у 17-18 ст.:

1. Українська;

2. польська;

3. латина;

4. церковнослов’янська;

5. російська;

6. грецька.

Ірраціоналізм як основа світовідчуття був характерний для барокового світогляду:

1. Так;

2. ні.

Доповніть архітектурні пам’ятки стилю бароко в Україні (назва, місце знаходження):

1. Палац К. Розумовського у Батурині;

2. ________________

3. ________________

4. ________________

В українському архітектурному  мистецтві 19 ст. найрозповсюдженішим стилем був:

1. ренесанс

2. класицизм

3. романтизм

4. конструктивізм