Обов'язкові правила навчання по дисциплінах кафедри «Експлуатація та ремонт рухомого складу», страница 3

Для очної (денний) форми навчання (повної й скороченої):

У зв'язку з тим, що для очної форми навчання в академії діє оцінка знань по 100-бальній європейській кредитно-модульній системі (що вивчається в дисципліні «Академічна освіта») будь-яка дисципліна в семестрі розділена на дві частини, після освоєння яких (відповідно на 7...8-й і 16...17-й тижнях семестру) проводиться проміжний контроль знань по кожнійій із цих частин (модульні контролі №1 і №2). За розсудом викладача вони проводяться із групою або на практичному занятті, або поза розкладом (у цьому випадку староста повинен погодити час здачі й забезпечити явку студентів) в усній формі (опитування), письмовій або по спеціальних картках-тестах.

До контролю допускаються студенти, що не мають поточних заборгованостей по дисципліні, а також (за розсудом викладача) ті, які мають на руках добірку копій матеріалів модуля, необхідних для здачі заданої частини дисципліни (1СРС1 -- 1-й модуль 1-го семестру, 2СРС1 - 2-й модуль 1-го семестру тощо). У випадку такої необхідності завдання й порядок їхнього виконання видаються лектором на початку семестру. Така добірка (звичайно в папці із прозорими файлами) повинна бути мінімум одна на групу на всіх заняттях і модулях дисципліни. Рекомендовано робити кілька таких добірок (одну на кімнату або кілька кімнат гуртожитку або по інших міркуваннях і ознакам), але кожний студент групи повинен брати участь у її оформленні й досконально знати її зміст (назви й підписи до малюнків, конструкції, принципи роботи або призначення пристроїв або об'єктів тощо), а також мати її на руках після допуску при здачі модуля, заліку або іспиту.

До контролю не допускаються студенти, що мають поточні заборгованості по дисципліні: не перескладені негативні оцінки, не переписані й не показані викладачеві до початку контролю пропущені заняття, і такі, що не пояснили причини пропусків. Недопущеним студентам у відомості дисципліни записується незадовільна оцінка або незалік (FX, F) і незалежно від результатів попереднього або наступного контролю студент втрачає права безекзаменаційної сесії («автомата») і буде здавати всю дисципліну на заліковій або екзаменаційній сесії. Такий же результат буде у випадку, якщо студент свідомо ухилився від здачі модуля й не з'явився у встановлений строк. Строки модуля не продляються і виставляються в журнал викладача й переносяться їм у відомість, що по закінченню кожного модуля здається в деканат і на ОЦ для обробки. Результати модулів по дисциплінах і підсумкову (середню) оцінку по них можна довідатися у викладачів і кураторів. Дострокові або несвоєчасні здачі дисциплін можливі тільки при наявності дозволу деканату. При наявності курсової роботи (проекту) автомат по дисципліні виставляється тільки після її захисту.

У випадку здачі студентом обох модулів без незадовільної оцінки наприкінці семестру викладач виводить кожному з них среднеарифметическую оцінку (якщо підсумковий контроль -- іспит) або загальний залік обох частин дисципліни (якщо підсумковий контроль – залік) і повідомляє в групі. Якщо підсумок студента задовольняє, він дає згоду на його перенос із журналу викладача у відомість і в залікову книжку («автомат») без права перездачі. Якщо перед іспитом студент одержить середню оцінку по обох частинах дисципліни «задовільно» D (69...74 бала) або «дуже добре» В (82...89 балів), він має право відмовитися від «автомата» і прийти на іспит здавати всю дисципліну (обидві її модульні частини) на більш високу оцінку, чим його середня. До здачі відомості про своє рішення треба сказати викладачеві, що записує студента на іспит. На іспиті виставляється об'єктивна оцінка відповіді, але не нижче отриманої студентом як середня після двох модулів. Якщо перед іспитом студент одержить середню оцінку по обох частинах дисципліни «досить» Е (60...68 бала) або «добре» З (75...81 балів), відмовитися від «автомата» і прийти на іспит здавати дисципліну (обидві її модульні частини) студент права не має, тобто позбавлений такої можливості, відповідно до правил цієї системи. Залік або іспит без залікової книжки не приймається, студент віддаляється. За узгодженням з викладачем можливі здачі різних видів контролю (модуля, заліку, іспиту) з паралельними групами.

Для заочної форми навчання (повної й скороченої):

Контрольні й курсові роботи (проекти) після видачі завдання необхідно виконати в проміжку між сесіями й здати їх на кафедру для реєстрації й перевірки з наступним захистом відразу після приїзду на сесію щоб уникнути недопуску до здачі дисципліни.

            Склав: доцент кафедри «ЕРРС» УкрДАЗТ                             А.Г Теслик