Обов'язкові правила навчання по дисциплінах кафедри «Експлуатація та ремонт рухомого складу», страница 2

            Самостійна робота студента (СРС) – його основний засіб одержання знань незалежно від форми навчання (очні або заочна), всі види занять дають тільки загальну постановку завдань і строки контролю результатів, роз'яснюють складні місця й доповнюють літературні джерела. Викладачі не вчать, а допомагають одержувати знання тим, хто цього хоче, плану випуску немає й змушувати вчитися у вузі не прийнято. Обсяги дисциплін великі, на старших курсах - складні й дуже складні, тому треба знаходити час займатися щодня й в основному по літературі з доповненням перегляду записів занять, перед цим минулих в академії. Хто цього відразу не зрозуміє, провчиться в академії недовго. Викладач має право перевіряти зміст записів і у випадку порушення вимог не допускати студента до здачі наступного виду контролю знань (включаючи залік або іспит). У цьому випадку студент повинен прийняти самостійні термінові заходи щодо підвищення своєї грамотності й повторно показати викладачеві записи на 2- 3-й день після виправлення. Тим більше що надалі кафедрою не приймається студентська звітна документація з помилками, за них знижується бал на державних іспитах і неможливо одержати підпис нормоконтроля кафедри для допуску до захисту дипломного проекту.

Випускник академії, майбутній фахівець і керівник підрозділу повинен бути високоосвіченою, технічно грамотною й культурною людиною. Він повинен готуватися до прийняття рішень, від правильності яких будуть залежати авторитет, відношення колективу і його подальший ріст, а з урахуванням специфіки галузі - здоров'я й життя людей, схоронність вантажів залізничного транспорту. Нецензурна лайка, злодійство й зухвале поводження є грубим порушенням правил внутрішнього розпорядку й у випадку їхнього виявлення до порушників приймаються міри адміністративного порядку або відрахування з академії. Аналогічні міри приймаються у випадку знаходження студента на заняттях або в гуртожитку в нетверезому або наркотичному станах, причому в останньому випадку деканат зобов'язаний повідомити про нього в правоохоронні органи, які можуть застосувати міри кримінальної відповідальності. Відраховуються також студенти, що не виконують навчальний план через пропуски занять по неповажних причинах. При ускладненні сімейних обставин, тривалому розладі здоров'я або нещасному випадку у встановленому порядку через деканат необхідно оформити продовження сесії (до її, а не після) або переведення на 1 рік в академічну відпустку. Якщо погіршення здоров'я або хвороба короткочасні або студент звернувся в органи охорони здоров'я, треба відразу про це довести до відома старости групи й після виходу на заняття - викладача (при наявності довідки - показати її викладачеві й здати в деканат через старосту).

Староста - офіційний представник деканату в групі, студенти зобов'язані підкорятися його навчальним вказівкам, отриманим у деканаті й на кафедрі. У свою чергу, староста і його заступник зобов'язані давати викладачеві журнал на розпис після проведення занять і правдиві відомості про присутність студентів або причини їхньої відсутності й іншу інформацію, інакше староста (або його заступник) заміняється. Забороняється користуватися послугами сторонніх осіб, що пропонують виконувати завдання й роботи за гроші. Про будь-які випадки вимагання грошей зі студентів староста зобов'язаний доповісти на кафедру або в деканат. Дозволяєтся за рекомендацією лектора допоміжно придбати у представника видавництва «Транспортна книга» допоміжні компьютерні матеріали У вигляді компакт-дисків (CD), які необхідні для виконання курсових робіт (проектів) й опанування материалу дисципліни в обсязі СРС.

Кафедра має право в семестрі через куратора групи викликати батьків відстаючого студента і його самого в деканат або на засідання кураторського колективу для ухвалення рішення про доцільність його подальшого навчання. За заборгованість перед державним іспитом студент також відраховується незалежно від того, навчається він за контрактом або бюджетом. На бюджетні місця, що звільнилися, можуть бути з контрактної форми переведені студенти-відмінники. Порядок такого переведення встановлений деканатом факультету.

Загальні правила виконання курсових робіт і проектів викладені у відповідних методичних вказівках. Вони виконуються й приймаються строго по заданих варіантах зі здачею електронного носія при виконанні (наборі, роздруківці) на комп'ютері. Після їхньої перевірки, виправлення зауважень і підпису до захисту допускається їхнє приймання спільно лектором і асистентом з виставлянням погодженої ними між собою оцінки. Незахищена робота (проект) вертається студентові для підготовки й повторного захисту, захищена залишається на кафедрі й зберігається встановлений строк. Після третьої невдалої спроби захисту роботи (проекту) або нездачі заліку, іспиту призначається разова розширена комісія кафедри для визначення результату здачі. Така комісія у випадку нездачі на місці приймає відповідне рішення, погоджує його з деканатом, ректоратом і студент відраховується до сесії.