Розробка складів шлаколужних в’яжучих матеріалів для будівельних виробів (Мотивований висновок про дипломну роботу)

Страницы работы

Содержание работы

Мотивований висновок кафедри

про дипломну роботу Маркова Дмитра Юрійовича,

представлену на конкурс кращих дипломних робіт магістрів,

захищених у 2009 році.

Дипломна робота Маркова Д.Ю. «Розробка складів шлаколужних в’яжучих матеріалів для будівельних виробів» присвячена актуальній проблемі - одержанню високоміцних композиційних будівельних матеріалів на основі відходів металургійної промисловості України. Робота носить науково-дослідний характер, виконана на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» під керівництвом доктора технічних наук, професора Шабанової Галини Миколаївни.

Актуальність роботи обумовлена необхідністю розробки ресурсоощадних технологій у виробництві будівельних матеріалів та покращенням екологічної ситуації у промислових регіонах країни. Використання при отриманні шлаколужних в’яжучих матеріалів шлаків у кількості понад 90 мас. % сприятиме вирішенню поставленої актуальної проблеми.

Основною метою дипломної роботи є розробка складів шлаколужних в’яжучих матеріалів та отримання на їх основі будівельних матеріалів з підвищеними експлуатаційними властивостями.

Марков Д.Ю. займався науково-дослідною роботою на кафедрі починаючі з 2007 року. Дослідження проводились у рамках пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки «Нові речовини і матеріали». Теоретичні та експериментальні результати, отримані під час виконання науково-дослідної дипломної роботи, опубліковані у Віснику НТУ «ХПІ» та представлені на: 7 Регіональній науково-методичній конференції «Безпека життєдіяльності» (Харків, 2007 р.); Международной научно - практической конференции «Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии (Белгород, Росийская Федерация, 2007 г.); II та ІІІ Університетських науково - практичних студентських конференціях магістрантів Національного технічного університета «Харківський політехнічний інститут» (Харків, 2008, 2009 рр.); I Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» (Харьков, 2009 г.); Всеросійському студентському конкурсі випускних кваліфікаційних робіт «Хімічна технологія тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів» (лауреат першого ступеня) (Російська Федерація, м. Бєлгород).

Дипломна робота має важливу практичну цінність, оскільки високі показники фізико-механічних та технічних властивостей отриманих будівельних матеріалів дозволяють рекомендувати для впровадження їх у виробництво. В умовах ТОВ «Інмет» (м. Харків) було випущено дослідно-промислову партію теплоізоляційних виробів та впроваджено їх при будівництві виробничого приміщення.

Оформлення звіту про дипломну роботу і графічна частина відповідають вимогам стандартів НТУ “ХПІ”. Додатки містять результати розрахунків за допомогою створеної програми з використанням пакету Microsoft Office Excel 2003.

Науково-дослідна дипломна робота магістра Маркова Д.Ю. рекомендована для участі в конкурсі за результатами її обговорення на засіданні кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей (протокол № 15 від 30 червня 2009 р.).

Завідувач кафедри

технології кераміки,

вогнетривів, скла та емалей,

д.т.н., професор                                                              Рищенко М.І.

Похожие материалы

Информация о работе