Оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю в основних її видах – аудіюванні, говорінні, читанні

Страницы работы

Содержание работы

ВСТУП:

Мета: практична: оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю в основних її видах – аудіюванні, говорінні, читанні;

       освітня: збагачення духовного світу особистості, розширення знань щодо культури країни, мова якої вивчається;

        виховна: формування світогляду, позитивних рис характеру, повага до реалій країн, мова яких вивчається.

Навчання читання припускає виконання учнями системи навчальних дій, що поступово ускладнюються. У залежності від характеру задач, що розв'язуються у конкретній навчальній ситуації, розрізняють ознайомлювальне, переглядове і вивчаюче (поглиблене) читання. Професійна спрямованість у навчанні читання виражається головним чином у тематичній орієнтації текстів на спеціальність учнів, а також у послідовному (поетапному) розширенні області використання учнями отриманої при читанні інформації з вивченої теми.

Усне мовлення як комплексна навчальна діяльність у програмі розглядаються в аспектах говоріння й аудіювання. Процес навчання усного мовлення являє собою виконання системи навчальних мовних дій від елементарних висловлювань до участі в бесіді, що є навчальною моделлю усної форми спілкування.

Переклад у  письмовій  та  усній  формах використовується  протягом  усього курсу як допоміжний засіб навчання і контролю, а також як один з можливих способів передачі отриманої при читанні інформації. 


ЗМІСТ НАВЧАННЯ ВИДАМ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІЧИТАННЯ

Перший етап навчання: рівень сформованості базових умінь і навичок, необхідних для читання.

Задачі етапу: а) скорегувати отримані уміння і навички читання на розширеному мовному матеріалі, б) удосконалювати їх з метою підготовки до різних видів читання.

Характер мовного матеріалу. Мовним матеріалом служать структурно- і змістовно-завершені тексти. Тексти повинні носити виховний характер, сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів, а також враховувати фактор відповідності, що міститься у їх значеннєвій інформації рівню знань учнів.

Мовний матеріал

Мінімум з техніки читання. Передбачається корегування основних фонетико-орфоепічних навичок, набутих у попередніх класах. Для розвитку навичок та вмінь у читанні вголос учнів повинен володіти (на рівні автоматизму) вимовою всіх звуків англійської мови, що забезпечує слухачу розуміння тексту.

Учень повинен дотримувати паузи на основі синтагматичного членування речення, змінювати в необхідних випадках інтонацію у фразах тощо.

Лексичний мінімум до кінця першого этапу навчання повинен складати приблизно 100 - 150 слів та словосполучень, включаючи частину лексики, вивченої в молодших класах.

Словотворчий мінімум. На цьому етапі передбачається розвиток уміння самостійно розкривати виведені значення незнайомих похідних і складних слів у нових мовних утвореннях.

Граматичний мінімум. На першому етапі передбачається корегування граматичних навичок та узагальнення знань граматичних явищ, показаних у програмі в розділі для початківців. Відомі учням зі шкільного курсу явища набувають у вузівському курсі функціональної спрямованості. Спеціальні навчальні дії та операції спрямовані на оволодіння відповідними формально-граматичними ознаками.

Додатково до шкільного мінімуму на першому етапі входять: ознаки і значення підрядних реченні (додаткових, означальних і умовних); ознаки союзного та безсполучникового підпорядкування; ознаки і значення особистих форм дієслова у Present, Past, Future Indefinite (Simple); Present, I'ast Continuous; Present, Past Perfect у дійсному і пасивному станах; ознаки і значення безособових форм дієслова: інфінітива, герундія, дієприкметника І і II (прості форми); омонімія форм із суфіксами -ing, -ed.

Зміст навчальної діяльності читання складають навчальні дії: ознайомлювальні (інформаційні),тренувально-мовленнєві, узагальнено-мовленнєві та контролюючі. Характеру цих дій відповідають як типи занять, так і вправи.

Вимоги до мовленнєвих умінь. Учень повинен уміти читати тексти за широким профілем. Тексти для ознайомлювального читання повинні містити не більш 3 - 4% незнайомих слів.


Другий этап навчання: рівень сформованості умінь в ознайомлювальному і вивчаючому видах читання.

Задачі этапу: виробити уміння читати оригінальні тексти з метою: а) повного і точного розуміння інформації, що міститься про них; б) загального ознайомлення з їх змістом.

Характер мовного матеріалу повинен забезпечити роботу з навчання різним видам мовленнєвої діяльності, містити факти й описи типових явищ і процесів досліджуваної учнями теми.

Мовний   матеріал

Лексичний мінімум до кінця другого етапу навчання повинен складати не менш 200 - 300 слів та словосполучень.

Словотворчий мінімум. Учень повинен опанувати наступними основними словотворчими моделями, на основі яких він може самостійно розкрити закономірно виведене значення незнайомих похідних і складних слів, а також слів, утворених за різними конверсіями.    

Похожие материалы

Информация о работе