Оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю в основних її видах – аудіюванні, говорінні, читанні, страница 2

Граматичний мінімум. У мінімум входять наступні ознаки і значення граматичних форм: that (those) як замінник іменника в словосполученні that (those) + праве визначення; ланцюжок лівих визначень іменника з її ускладненими конфігураціями; парні сполучники the ... the (the more ... the better) і розмежування омонімії парних сполучників та артикля the; неозначено-особові речення з підлягаючим one; розмежування омонімії one; складні інфінітивні форми та їхня співвіднесеність з формою присудка; ознаки інфінітива у функції правого визначення та його значення; дієслова, що вводять (see, hear, know, want, etc.) як показники дієслівної конструкції типу ... want the device to be tested; елемент типу is said (is known, is seen), що вводить складний підмет з інфінітивом (this ship is said to arrive soon) і значення цієї конструкції; інфінітив у простій і в перфектній формі після модальних дієслів must, may, can, to be, to have, should; прості і складні форми герундію і дієприкметника I і їхнє значення в залежності від їхнього місця в реченні і їхній сполучуваності з іншими частинами мови; розмежування омонімії граматичних форм із суфіксами -ing, -ed стосовно до складних безособових форм дієслова.

Зміст навчальної діяльності обумовлено специфікою видів читання. При ознайомлювальному читанні провідне місце займають навчальні дії, спрямовані на встановлення логіко-змістової організації тексту і виділення основної інформації тощо. Для вивчаючого читання використовуються навчальні дії, зв'язані як з аналізом значеннєвого змісту, так і з аналізом мовних явищ.

Вимоги до мовних умінь. Учень повинен опанувати різними видами читання оригінальних текстів з досліджуваної спеціальності та суспільно-політичної літератури для: а) точного і  повного  витягу   текстової   інформації   (вивчаюче  читання)   з  використанням словника; б)  ознайомлення з загальним змістом  (ознайомлювальне читання)   розуміння - не   менш   75%    змісту тексту.


Третій етап навчання: рівень сформованості уміння самостійного читання з задачами, що варіюються.

Задачі етапу: а) самостійно читати тексти з різними цілями: перегляду, ознайомлення і поглибленого вивчення, б) виконувати завдання: переклади,  доповіді,   реферативні  повідомлення,  працюючи з школьною літературою.

Мовний   матеріал

Лексичний мінімум до кінця III етапу повинен складати не менш 350 - 400 слів і словосполучень, у який входить 200 слів та словосполучень для говоріння. У лексичному мінімумі не враховуються інтернаціональна лексика, подібна в плані вираження і співпадаюча за змістом.

Словотворчий мінімум. Учень повинен засвоїти словотворчі морфеми і моделі, характерні для підмови теми, що вивчається,особливо в області утворення термінів.

Граматичний мінімум. Передбачається подальше вдосконалення навичок, а також ознайомлення з граматичними і семантичними засобами зв'язку тексту як єдиного цілого.

Вимоги до мовних умінь. Учень повинен уміти: а) змінювати спосіб читання відповідно до поставленої задачі, нової ситуації та ін. (вивчення, ознайомлення і т.д.); б) передавати в усній та письмовій формі отриману під час читання інформацію як рідною, так і  англійською мовами.


ГОВОРІННЯ Й АУДІЮВАННЯ

Перший етап навчання: рівень базових умінь, необхідних для бесіди.

Задачі етапу: а) удосконалювати отримані в школі уміння і навички говоріння й аудіювання на розширеному мовному матеріалі; б) брати участь у діалозі й виступати з короткими повідомленнями.

Характер мовного матеріалу. Мовний матеріал являє собою зразки монологічних висловлювань та різних видів діалогу, побудованих на підібраному мінімумі. Передбачається використання в аудіюванні та говорінні формул увічливості, побажань, згоди, незгоди, оцінки і т.п. у залежності від ситуації спілкування.

Мовні висловлювання здебільшого пов’язані  з описом життя ученя, його навчанням в школі і з найважливішими подіями в житті нашої країни.

Мовний   матеріал

Лексичний мінімум. Активний лексичний мінімум до закінчення I етапу навчання повинен складати не менш 200 слів і словосполучень, включаючи лексику, засвоєну в молодших класах.

Граматичний мінімум. Передбачається повторення простих оповідальних (стверджувальних і негативних) речень, основних типів питань, особових та безособових речень, модальних дієслів саn, may, must та їх еквівалентів, наказового способу, а також конструкції there is (there are). Ці граматичні структури повинні відтворюватися в мові на рівні автоматизму, а також сприйматися на слух.

Для розуміння мови на слух і вираження думок учень повинен уміти розпізнавати і вживати артиклі і визначники; форми числа іменників; безприйменникові та прийменникові вираження граматичних відносин іменників; ступеня порівняння прикметників і прислівників; порядкові числівники; форми особових та присвійних займенників; дієслівні форми в Present, Past, Future Indefinite (Simple); Present Continuous (Active); Present Perfect (Active), просту форму герундія.