Вивчення особливостей роботи і використання скінченних автоматів (Лабораторна робота № DE-6), страница 2

Аналіз роботи автомата виконується з метою визначення стану в послідуючий тактовий момент часу  і передбачення послідуючих станів. Аналіз роботи автомата являється достатньо складною задачею, особливо при відсутності досвіду, тому рекомендується робити це поетапно, або крок за кроком. В такому плані рекомендуються слідуючі кроки:

·  Визначення станів на слідуючому тактовому моменті часу і значень виходів вхідної і вихідної комбінаційних функцій LI , LO;

·  Використання функцій LI , LO  для побудови таблиці станів, що повністю визначає слідуючий стан і значення виходу схеми для кожної комбінації поточного стану і входів;

·  Побудова діаграми тсанів, що містить в собі інформацію з попереднього кроку в графічній формі. 

В яості прикладу проведемо аналіз роботи схеми скінченого автомата з двома D- тригерами, що приведена на рис.

Не знаючи деталей роботи схеми можемо визначити, що вхідна комбінаційна схема LI представлена двома мікросхемами DD1 і DD2, входами яких являється вхідний сигнал Xn і сигнали, що визначають внутрішній стан автомата q1, q2. Виходами L1  являються сигнали у1 і у2. В якості елементів внутрішньої пам’яті використовуються два динамічні D-  тригери DD3 і DD4. Вихідна комбінаційна схема LO представлена трьохвходовим елементом 3І на мікросхемі DD5.

Тепер розглянемо поведінку схеми в роботі. При подачі синхросигналу Сn по його фрону кожен з тригерів відкриває свй D- вхід і передає його значення на вихід, що відповідає характеристичному рівнянню тригерів. Cигнали у1 і у2 являються встановлюючими (збуджуючими ( excitation)) для D- тригерів  в кожний тактовий момент часу. Логічні рівняння, що визначають встановочні сигнали, як функції поточного стану і вхідних сигналів називаються встановочними рівняннями (excitationequation)  і можуть біти отримані з схеми:

                          

Використовуючи характеристичне рівняння D-тригерів, можемо записати слідуючі рівняння:

                                                                       ( 3с )

підставляючи значення у1n і у2n  з встановочних рівнянь, отримаємо:

          *            ( 4с )

*  

Отримані рівнянн(4с), які виражають значення стану автомата в n+1 момент часу в залежності від значень входів і поточного стану називаються перехідними рівняннями. Їх суть полягає в тому, що вони дають  можливість переджбачити  стан автомати в n+1  момент часу на основі інформації про стан і значення входів в n- й мометн часу.

Так як внутрішній стан автомата визначається значеннями виходів двох тригерів, то, відповідно, можна стверджувати, що існують лише 4 можливих стани автомата: (q1, q2) = 00,01,10,11. Для кожного стану в розглядяємому прикладі можливі лише два значення входу х: 0,1, так, що в загальному плані маємо лише 8 стан/ вхід комбінацій. ( В загальному плані автомат з s станами і k входами має  2 s+k стан/ вхід комбінацій).

Подпись: Сn	xn	q2n	q1n	q2n+1	q1n+1
 1
2
3
4	0
0
0
0	0
0
1
1	0
1
0
1	0
0
1
1	0
1
0
1
1
2
3
4	1
1
1
1	0
0
1
1	0
1
0
1	0
1
1
0	1
0
1
0

Табл.4с.1 показує таблицю переходів скінченного автомата, яка побудована на основі аналізу рівнянь переходів для кожного з станів. З таблиці переходів витікає особливість роботи автомата, яка полягає в тому, що при хn = 0  його внутрішні стани не змінюються, а при хn = 1 він виконує функцію двійкового лічильника, тобто сигнал хn являється таким, що забезпечує дозвіл ролботи схеми, як двійкового лічильника з максимальним значенням 11 =3.

В практиці проектування скінчених автоматів кожному з внутрішніх станів приписують конкретну назву, або конкретне позначення. Зробимо для розглядаємого автомата ,наприклад, такі позначення: q0=00; q1=01;q2=10; q3=11. Тоді таблиця станів дещо зміниться і прийме слідуючий вигляд: ( див. Табл.4.с2) 

                                  Табл.4.с2

Подпись: Сn	xn	qn	qn+1	Q
 1
2
3
4	0
0
0
0	q0
q1
q2
q3	q0
q1
q2
q3	0
0
0
0
1
2
3
4	1
1
1
1	q0
q1
q2
q3	q1
q2
q3
q0	0
0
1
0

Вихідний сигнал автмата визначається внутрішнім його станом і значенням вхідного сигналу і в відповідності до функції LO   маємо

              ,

а автомат характеризується як автомат Мілі.