Звіти по індивідуальних розрахунково-аналітичних завданнях № 1-8 (Зведення та групування статистичних даних. Вибірковий метод)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ІНДИВІДУАЛЬНЕ РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 1

За темою «Зведення та групування статистичних даних»

1. За наведеними в таблиці 2 (для варіанта 3) статистичними даними  проведемо групування робітників окремо за кожною з ознак

а)   виробничого стажу роботи, років;

б)   розряд;

в)   середній рівень другої ознаки.

а) групування робітників за виробничим стажем.

Для визначення структури чисельності робітників за виробничим стажем роботи побудуємо інтервальний ряд розподілу. Розмір інтервалу визначимо за формулою 1.1:

                                             (1.1)

де – найбільше і найменше значення ознаки;

– кількість груп.

Відповідно m (за табличкою В.К. Горкового = 6, т. як N = 40), тоді  = 23 роки, = 0 років.

h = ( 23 – 0) : 6 = 3,83 років. Побудуємо розрахункову таблицю 1.1.

Таблиця 1.1

№ групи

Вироб. стаж роботи, р.

Кількість робітників ( їх номер)

Разом

І

0 – 3,83

2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 37

17

ІІ

3,83 – 7,66

1, 3, 6, 10, 13, 15, 20, 21, 25, 26, 27, 32, 39

13

ІІІ

7,66 – 11,49

7, 8, 16, 23, 29, 35, 40

7

IV

11,49 – 15,32

24

1

V

15,32 – 19,15

36

1

VI

19,15 – 23

38

1

Разом

40

40

Висновок: найбільше працівників мають виробничий стаж роботи у межах від 0 до 3,83 років.

б) та. як розряд не є інтервальною величиною, побудуємо групування для розряду таким чином:

Таблиця 1.2

№ з/п

Розряд

Кількість робітників (їх номери)

Разом

І

1

2,5,14,19,22,30,37

7

ІІ

2

4,6,9,11,12.17,18,21,25,28,32,34,37

13

ІІІ

3

7,10,15,16,26,27,29,35,39,40

10

IV

4

1,3,20,23,24,31

6

V

5

8,13,36

3

VI

6

38

1

Разом

40

40

Висновок: найбільше робітників на підприємстві мають розряд 2.

в)   середній рівень другої ознаки визначимо за допомогою ділення суми розряду на кількість робітників у кожної з груп. Для кінцевих розрахунків побудуємо розрахункову таблицю 1.3.

Таблиця 1.3

№ групи

Вир. стаж роботи, років

К-ть робітників

Сума розряду робітників,грн

Середній розряд

ІІ

0 – 3,83

17

29

1,71

ІІІ

3,83 – 7,66

13

40

3,08

IV

7,66 – 11,49

7

24

3,43

V

11,49 – 15,32

1

4

4

VI

15,32 – 19,15

1

5

5

ІІ

19,15 – 23

1

6

6

Разом

40

108

Висновок: якщо виробничий стаж роботи високий, то, відповідно і розряд найвищий.

2.  Комбінаційне групування за двома ознаками. Для цього групування побудуємо розрахункову таблицю 1.4.

Таблиця 1.4

Вироб. стаж роботи, років

Розряд

Разом

1

2

3

4

5

6

0 – 3,83

2,5,14,19,22,

30,33

4,9,11,12,

17,18,28,34,37

____

31

____

____

17

3,83 – 7,66

____

6,21,25,32

10,15,26,27,39

1,3,20

13

____

13

7,66 – 11,49

____

____

7,16,29,35,40

23

8

____

7

11,49 – 15,32

____

____

____

24

____

____

1

15,32 – 19,15

____

____

____

____

36

____

1

19,15 – 23

____

____

____

____

38

1

 Разом

7

13

10

6

3

1

40

Висновок: Зі збільшенням виробничого стажу роботи збільшується розряд робітників, і навпаки.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2

За темою «Аналіз рядів розподілу»

1.   Характеристики центру розподілу (середню, моду і медіану) для кожної з

ознак:

а)   виробничий стаж роботи, років

б)   розряд

а) побудуємо таблицю, де знайдемо центр інтервалу за формулою 2.1 середнього значення інтервалу:

(2.1)

де – найбільше і найменше значення ознаки.

Побудуємо розрахункову таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Виробничий стаж роботи, р.

Виробничий стаж роботи, років

К-ть робітників

0 – 3,83

1,915

17

3,83 – 7,66

5,745

13

7,66 – 11,49

9,575

7

11,49 – 15,32

13,405

1

15,32 – 19,15

17,235

1

19,15 – 23

21,075

1

Разом

40

1.1. Знайдемо середній виробничий стаж роботи, використовуючи формулу 2.2 середньої арифметичної зваженої:

;                                                                (2.2)

 де  -  окреме значення досліджуваної ознаки (заробіток робітника);

кількістьодиниць, що володіють даним значенням ознаки.

Таким чином середній виробничий стаж дорівнює:

Отже, середній виробничий стаж роботи одного робітника = 5,65 років.

1.2. Знайдемо моду виробничого стажу роботи за формулою 2.3:

,                                   (2.3)

де x0 – нижня межа модального інтервалу;

i – величина інтервалу;

f mo– частота модального інтервалу;

fmo-1 – частота інтервалу, що передує модальному;

fmo+1 – частота позамодального інтервалу (того, що йде після модального інтервалу).

У даному випадку:

x0  = 0; i = 3,83; f mo = 17;  fmo-1 = 0;  fmo+1 =13.

Мода виробничого стажу роботи дорівнює:

Отже, модою буде 3,1 років виробничого стажу, т. як цьому значенню варіанти відповідає найбільше число робітників (частота).

1.3.  Знайдемо медіану виробничого стажу роботи за формулою 2.4:

                                                (2.4)

де x0 – це нижня межа медіанного інтервалу;

 i – величина інтервалу;

Sm-1 – сума накопичених частот до медіанного інтервалу;

fm – частота медіанного інтервалу.

У даному випадку:

x0 = 3,83; i = 3,83; Sm-1 = 17; fm = 13.

Медіана виробничого стажу роботи дорівнює:

Отже, половина робітників має менш ніж 4,71 років виробничого стажу, а друга половина – більше.

1.4.  Знайдемо середній розряд за формулою 2.2:

Середній розряд приблизно дорівнює 3.

1.5.  Визначимо моду розряду. Т. як розряд не інтервальний, то мода – ознака,я ка має найбільшу частоту. Тому модою буде 2, тому що найбільше число робітників мають 2-гий розряд.


1.6.   Визначимо медіану розряду за формулою:

Медіана дорівнюватиме 3,5. Отже, половина робітників має розряд менш, ніж 3,5, а друга половина – більше.

2.   Абсолютні та відносні показники варіації (розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, лінійний та квадратичний коефіцієнт варіації).

2.1. Розмах варіації визначимо за формулою 2.5:

R = χmax - χmin,                                                                                         (2.5)

а)   розмах варіації виробничого стажу дорівнює:

R = 23 – 0 = 23 роки.

б)  розмах варіації розряду дорівнює:

R = 6 – 1 = 5.

2.2. Знайдемо середнє лінійне відхилення за формулою 2.6:

(2.6)

2.3. Знайдемо дисперсію за формулою 2.7:

                                             (2.7)

2.4. Знайдемо середнє квадратичне відхилення за формулою 2.8:

                                                 (2.8)

2.5.  Знайдемо коефіцієнти варіації (лінійний та квадратичний) відповідно за формулами 2.9 та 2.10:

                          (2.9)                                                                   (2.10)

Побудуємо для зручності розрахунків показників варіації для виробничого стажу роботи  таблицю 2.3.

Таблиця 2.3

В. стаж роботи, р.

К-ть робітників

1,915

17

3,735

13,95023

63,495

237,1538

5,745

13

0,095

0,009025

1,235

0,117325

9,575

7

3,925

15,40563

27,475

107,8394

13,405

1

7,755

60,14003

7,755

60,14003

17,235

1

11,585

134,2122

11,585

134,2122

21,075

1

15,425

237,9306

15,425

237,9306

Разом

40

126,97

777,3934

За наведеними даними розрахуймо середнє лінійне відхилення за формулою 2.6:

Дисперсія (середній квадрат відхилення) за формулою 2.7 дорівнює:

Середнє квадратичне відхилення відповідно за формулою 2.8 дорівнює:

Коефіцієнти варіації (лінійний та квадратичний) відповідно за формулами 2.9 та 2.10 дорівнюють:

                                                                  

Висновок: отже, стаж роботи окремих робітників відрізняється від середнього показника на 3,8 за середнім лінійним відхиленням та на 4,4 за середнім квадратичним відхиленням. Коефіцієнт варіації 77,9% свідчить  про значні коливання стажу роботи окремих робітників по відношенню до середнього стажу роботи на підприємстві, а це означає, що сукупність робітників підприємства за стажем роботи не можна вважати якісно однорідною.

б)  аналогічно знайдемо данні показники для розряду. Побудуємо розрахункову таблицю 2.4.

Таблиця 2.4

Розряд

К-ть робітників

1

7

1,7

11,9

2,89

20,23

2

13

0,7

9,1

0,49

6,37

3

10

0,3

3

0,09

0,9

4

6

1,3

7,8

1,69

10,14

5

3

2,3

6,9

5,29

15,87

6

1

3,3

3,3

10,89

10,89

 Разом

40

42

21,34

64,4

За наведеними даними розрахуймо середнє лінійне відхилення за формулою 2.6:

Дисперсія (середній квадрат відхилення) за формулою 2.7 дорівнює:

Середнє квадратичне відхилення відповідно за формулою 2.8 дорівнює:

Коефіцієнти варіації (лінійний та квадратичний) відповідно за формулами 2.9 та 2.10 дорівнюють:

                                                               

Висновок: отже, розряд окремих робітників відрізняється від середнього показника на 1,05 за середнім лінійним відхиленням та на 1,3 за середнім квадратичним

Похожие материалы

Информация о работе