Методичні рекомендації з організації та проходження навчальної практики для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

університеті,фахової підготовки у вищому навчальному закладі, специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок.

Метою навчальної практики з іноземної мови студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» є закріплення теоретичних знань, та практичних навичок оволодіння іноземною мовою, що є важливим елементом підготовки фахівця з фінансів на сучасному етапі розвитку економіки країни.

Метою тренінгів з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та з дисципліни «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» є закріплення, поглиблення і розширення знань зі спеціальних навчальних дисциплін, оволодіння сучасними методами і формами економічної, фінансової та облікової роботи в сучасних умовах.

Для забезпечення послідовної практичної підготовки фахівців з послідовним нарощуванням обсягу професійних знань, умінь та практичних навичок навчальними планами передбачаються такі види практики та тренінгів, які представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Види навчальної практики та тренінгів

з/п

Вид практики

Семестр

Відповідальна кафедра

Кваліфікаційний рівень підготовки

1.

Навчальна «Університетська освіта»

І

Соціально-гуманітарних дисциплін

Бакалавр

2.

Навчальна «Іноземна мова»

ІІІ

Сучасних європейських мов

Бакалавр

3.

Тренінг «Фінанси підприємств»

Фінанси і кредит

Бакалавр

4.

Тренінг «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ»

Обліку, аудиту та економічного аналізу

Бакалавр

Завданням навчальних практик та тренінгів є закріплення студентами здобутих теоретичних і практичних знань та навичок в процесі теоретичного навчання, набуття практичного досвіду в питаннях університетської освіти, поглиблення практичного досвіду з іноземної мови, з дисциплін: Фінанси підприємств та Фінансового обліку.

Зміст практик визначається  програмою практик та тренінгів, які розробляються кафедрами Харківського інституту фінансів згідно з навчальним планом відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців і затверджується на засіданні відповідної кафедри.

Програма практики чи тренінгу – це методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практик, тренінгу, підбиття їх підсумків і містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки, які студенти мають отримувати під час проходження навчальної практики чи тренінгу.

3.  ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

Студенти під час проходження навчальної практики та тренінгів зобов'язані:

-   вчасно виконати в повному обсязі завдання, передбачені програмами практик та тренінгами;

-  своєчасно оформлювати документацію, подавати її на перевірку керівнику практики;

-  виконувати вимоги керівника практики;

-  дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, норм охорони праці, техніки безпеки;

-  бути дисциплінованим, ввічливим, охайним, виявляти працелюбність, професіоналізм. 

Студент несе повну відповідальність за виконання програми практики

Похожие материалы

Информация о работе