Основи офісного программування. Об’єктно-орієнтоване програмування у Visual Basic for Application: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 7

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 7

Тема:  ОСНОВИ ОФІСНОГО ПРОГРАММУВАННЯ

Тема заняття: Об’єктно-орієнтоване програмування  у Visual Basic for Application (VBA)

Мета:  Придбати уміння та навички використання засобів об’єктно-орієнтованого програмування  у мові VBA.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, операційна система Windows, офісний пакет програм MS Office, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи. Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

 

Зміст заняття

1. Теоретичні відомості щодо обєктно-орієнтованого програмування (ООП).

2. Множення матриць, транспоніровані матриці.

3. Побудова алгоритму рішення задачі.

4. Завдання у середовищі Excel елементів матриць, що множуться.

5. Створення коду обєктно-орієнтованої програми.

6. Запуск програми в роботу та одерження результатів у середовищі Excel.

7. Підготовка матеріалів для звіту.

Контрольні запитання

1. Що таке обєкт в ООП та в Excel?

2. Як визначаеться клас в ООП?

3. Визначте поняття властивості, методу, події.

4. Як здійснюється посилання на властивість обєкту та метод обєкту?

5. Чим відрізняються об’єктні перемінні від звичайних?

6. Охарактеризуйте властивості Value, Cell, Formula.

7. Для чого застосовуються обєкти Range?

8. Поясніть кожний рядок програми.

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Теоретичні відомості щодо обєктно-орієнтованого програмування (ООП)

Visual Basic для додатків – це об’єктно-орієнтована мова макропрограмування високого рівня, що встроєна у всі програми пакету Microsoft Office. При обєктно-орієнтованому програмуванні практично усі компоненти середовища розробки є обєктами. В Excel VBA-обєктом є  любий елемент додатку – осередок, лист, робоча книга, діаграма.

Усі відкриті файли  Excel зберігаються як об’єкти Workbook в колекції Workbooks. В свою чергу кожний робочий лист зберігається в колекції Worksheets. Доступ до осередків може здійснюватися як зокрема, так і за допомогою обєкту Range, що визначає діапазон осередків.

Обєкт – це абстракція, з якою ми оперуемо у обєктно-орієнтованих мовах програмування. Об’єкт має особисті характерні ознакі, що відрізняють його від інших об’єктів і має свою поведінку. Клас являє собою опис сукупності однотипних обєктів. Клас можно порівняти з типом даних, де перемінною такого специфічного типу є обєкт.

Кожний обєкт має властивості і методи, різні у різних класів обєктів, але застосовуються вони однаково. Властивістю називають окрему характеристику обєкту або класу. Властивість обєкту може приймати певне значення. Метод являє собою процедуру (або функцію) об’єкту або класу. Сукупність методів об’єкту визначає його „поведінку”. Обєкт може реагувати на визначені події, яки відбуваються у процесі роботи додатка і впливають на обєкт.

Обєкти сгруповані у виді ієрархічних структур, які називаються обєктними моделями. Обєктні моделі VBA можна вивчати, використовуючи довідкову систему і вікно перегляду обєктів.

Робота з обєктами полягає в установці або одержанні значень конкретних властивостей обєкта та викликанню їх методів. Для завдання властивості використовується оператор присвоювання. Посилання на властивість обєкту складається з двох частин, які розділені крапкою: посилання на обєкт (будь-якого виду) і імені властивості. Метод обєкту в інструкціях VBA позначається так, як і властивість. Об’єктні перемінні мають посилання на об’єкти.

Властивість Value має значення указаного об’єкту. Властивість Cell забеспечує доступ до вмісту осередку. Властивість Formula має формулу для обчислювання.

Завдання 2. Множення матриць, транспоніровані матриці

Множення матриць відбувається за формулою

          n

aij = bik ckj ,

       k=1

де i – номер рядка, j – номер стовпця матриці a, яка є результатом множення матриць b та c;

k – номер стовпця матриці b і також номер рядка матриці c.

Таким чином, кількість стовпців матриці b повинна бути рівною кількості рядків матриці c, тобто n. Для матриці a кількість рядків дорівнює кількості рядків матриці b, кількість стовпців матриці a дорівнюєкількості стовпців матриці c.

Транспонірована матриця міняє орієнтацію на робочому листі з вертикальної на горизонтальну і навпаки, тобто перший рядок стає першим стовпцем і так далі.

Завдання 3. Побудова алгоритму рішення задачі

На рис. 1 наведений алгоритм рішення задачі. Замалюйте алгоритм рішення задачі у зошит.

Рис. 1. Алгоритм рішення задачі.

 

Завдання 4. Завдання у середовищі Excel елементів матриць, що множуться

Похожие материалы

Информация о работе