Управління рухом фінансових ресурсів підприємства

Страницы работы

Содержание работы

ДОКЛАД

Шановний голова, шановні члени державної екзаменозаційної комісії, шановні присутні! До вашої уваги представлена дипломна робота на тему : «Управління рухом фінансових ресурсів підприємства».

Діяльність підприємств в умовах постійної зміни факторів ринкового середовища вимагає особливої уваги системи управління щодо забезпечення їх життєдіяльності. Однією зі складових останньої є збалансовані в просторі та в часі фінансові потоки підприємства.                              

Аналіз вітчизняної та закордонної літератури дозволив встановити, що існують певні критерії, яким повинно відповідати визначення сутності фінансових ресурсів. А саме:

1) джерело створення фінансових ресурсів;

2) форма виявлення фінансових ресурсів;

3) цільове призначення фінансових ресурсів.

Але не всі автори включають ці критерії при визначенні «фінансових ресурсів підприємства» (плакат 1, табл.1). Отже, проаналізувавши всі наведені думки авторів різних економічних шкіл Росії та України та визначив для фінансових ресурсів головні критерії, яким вони повинні відповідати, автором цієї роботи було запропоновано уточнене визначення фінансових ресурсам.

На наш погляд, фінансові ресурси – це частина коштів підприємства у фондовій і не фондовій формі, яка формується у результаті розподілу виробленого продукту, залучається до діяльності підприємства з різних джерел і спрямовується на забезпечення розширеного відтворення виробництва .

Цілями управління фінансовими ресурсами є: забезпечення діяльності підприємства оптимальним обсягом фінансових ресурсів у певний період часу відповідно до напрямів розвитку, організація формування необхідного рівня й раціонального використання фінансових ресурсів, максимізація прибутку, забезпечення підвищення ринкової вартості підприємства.

Основними завданнями управління фінансовими ресурсами є залучення коштів на найвигідніших умовах та уміння ефективно розпоряджуватися наявними ресурсами (плакат 3).

За результатами експрес-аналізу ВАТ «Турбоатом» можна надати висновків, що основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємства у 2003-2005 роках були: збільшення власного капіталу, збільшення довгострокових зобов’язань, збільшення забезпечень наступних витрат та платежів, зменшення кредиторської заборгованості за товари , послуги та кредиторської заборгованості за розрахунками, зменшення інших поточних зобов’язань та зменшення виданих векселів.

Основними напрямками використання фінансових ресурсів на ВАТ «Турбоатом» у 2003-2005 роках були: збільшення грошових коштів та їх еквівалентів, збільшення векселів одержаних, зменшення дебіторської заборгованості за товари, послуги та збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками, збільшення іншої дебіторської заборгованості, збільшення поточних фінансових інвестицій, зменшення інших оборотних коштів, збільшення запасів на підприємстві, зменшення необоротних активів, збільшення витрат майбутніх періодів (плакат 2, 4).

Важливу роль в системі управління рухом фінансових ресурсів має поглиблений фінансовий аналіз діяльності підприємства (плакат 5-8). За результатами фінансового аналізу діяльності ВАТ «Турбоатом» можна надати таких висновків:

На протязі 2003-2005 років було встановлено, що ВАТ «Турбоатом» знаходилося у стійкому фінансовому стані. Це пояснюється високою ліквідністю, платоспроможністю підприємства, спостерігається надлишок власних оборотних коштів, підприємство не залежить від кредиторів, спостерігається збільшення суми дебіторської заборгованості, що може свідчити про збільшення клієнтів у підприємства.

Але спостерігаються і негативні тенденції на ВАТ «Турбоатом»: старе обладнання, низька рентабельність підприємства у зв’язку з високими ставками податку, неефективне формування структури капіталу, відсутність інноваційної діяльності на підприємстві, неефективне використання активів, відсутність системи державної підтримки експортних контрактів по банківських гарантіях, що є обов'язковими умовами тендерів.

Похожие материалы

Информация о работе