Практические задания к междисциплинарному экзамену по курсам "Логистика", "Менеджмент персонала"

Страницы работы

Содержание работы

Логистика

Тема 5. Логистические виды деятельности

Логистика закупок и поставок. Взаимодействие предприятия с рынком поставщиков. Выбор поставщиков. Сущность и содержание поставок товаров. Типы закупок.

Логистика производства. Традиционная и логистическая концепции организации и управления производством.

Логистика распределения. Взаимодействие предприятия с посредниками. Понятие каналов распределения.

«Державне регулювання економіки»

Держзамовлення і держконтракти в системі державного регулювання.

Евроинтеграция

Мета та шляхи реалізації Маастрихтського договору.

Менеджмент персонала

Завдання 2

Сформулюйте місію і мету підприємства (організації). Складіть проект “Кредо підприємства”, користуючись планом:

1.  Відповідальність підприємства (організації) перед клієнтом.

2.  Відповідальність підприємства (організації) перед персоналом.

3.  Відповідальність підприємства (організації)  перед суспільством.

4.  Відповідальність підприємства (організації)  перед власником.

Завдання 3

Проаналізуйте кадрову політику, що проводиться керівництвом підприємства (організації). Назвіть кадрові документи, які використовуються в роботі підприємства (організації) керівництвом, менеджерами з персоналу або іншими посадовими особами та функціональними фахівцями. Додайте кілька зразків цих документів.

Завдання 4

Користуючись елементами моделі робочого місця, проаналізуйте відбір, оцінку і безпосередньо діяльність робітників (на прикладі спеціалістів, робота яких вивчається Вами в процесі проходження практики).

Завдання 5

Зробіть аналіз змісту і структури посадової інструкції спеціаліста. Розробіть зміст розділу посадової інструкції “Посадові обов’язки”.

Завдання 6

Опишіть організацію підвищення кваліфікації спеціаліста. Визначте, чи є взаємозв’язок між підвищенням кваліфікації та його кар’єрним зростанням.

Зробіть загальний висновок про стан менеджменту персоналу на підприємстві. Розробіть пропозиції та заходи щодо удосконалення управління персоналом.

Завдання 7

1. Дайте характеристику існуючої системи оцінки керівників та спеціалістів на підприємстві (організації), що є базою практики.

2. Проаналізуйте раціональність планування, яке здійснює спеціаліст (оперативне, перспективне).

3. Виконайте аналіз умов праці спеціаліста.

4. Розробіть раціональний баланс робочого часу спеціаліста.

5. Спроектуйте інформаційні зв’язкі між спеціалістом, який є об‘єктом дослідження, та іншими службами. Яке існує інформаційне забезпечення в цьому випадку?

6. Сутність визначення ефективності роботи спеціаліста.

Завдання 8

Розрахуйте трудові показники підприємства, а саме:

1.  Середньорічну, середньоденну та середньочасову продуктивність праці працівників.

2.  Загальну трудомісткість праці.

На основі розрахованих даних зробіть відповідні висновки щодо ефективності використання праці на досліджуваному підприємстві.

Завдання 9

Проведіть аналіз фонду оплати праці по роках. Зробіть відповідні висновки. Доповніть аналіз певним ілюстративним матеріалом (графіками, діаграмами, схемами і т. і.).

Завдання 10

Користуючись учбово-методичною літературою проведіть планування чисельності тієї категорії персоналу, що досліджується. Обґрунтуйте ваші розрахунки певними висновками та пропозиціями.

Завдання 11

За допомогою даних управлінського обліку визначте показники, що характеризують рівень витрат підприємства на професійне навчання персоналу: загальні витрати підприємства за цією статтею; витрати на профнавчання в розрахунку на одного працівника; частка витрат на профнавчання в загальних витратах підприємства (розрахунки необхідно здійснити у динаміці по роках).    

Гавкалова Н.Л.менеджмент персонала

1.  Значення менеджменту для сучасної України.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
35 Kb
Скачали:
0