Вирахування значень теперішньої вартості витрат на оренду та купівлю, страница 2

219

Оренда Сервісна оренда

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

і. Компанія АБВ, яка сплачує податок 46%, взяла в оренду нове обладнання на 5 років зі сплатою на початку кожного року річної орендної плати $10000. Визначте щорічний грошовий потік оренди.

2. Використовуючи наведені дані, вирахуйте еквівалент купівель­ної ціни (ЕКЦ) оренди:

- щорічна орендна плата з урахуванням податкових знижок $18000;

- обладнання можна придбати за $75000;

- ліквідаційна вартість обладнання дорівнює нулю;

- податкова пільга на інвестиції не надається:

- використовується метод рівномірного нарахування зносу;

- амортизаційний термін обладнання 5 років. 3. Чи рекомендували б ви оренду у завданні 2, якщо позика з урахуванням податків береться під 10%? Чому?

4. Компанія АВВ планує придбати машину, що коштує $80000. Машину можна купити або взяти в оренду. Компанія сплачує податок 40%. Якщо машину взяти в оренду, компанія сплачуватиме на початку кожного року $19810. Оренда триватиме 5 років. Фірма може взяти позику під 14% річних, щоб купити машину. Щорічно на погашення боргу та позики йтиме $23302,1 машина буде амортизована за 5 років за СПКВ. Очікується, що ліквідаційна вартість машини дорівнювати­ме $10000.

А. Визначте грошовий потік оренди. Б. Визначте грошовий потік в разі купівлі. В. Визначте теперішню вартість грошового потоку в пункті А. Г. Визначте теперішню вартість грошового потоку в пункті Б і скажіть, який варіант кращий.

5. Початкові витрати на обладнання для орендодавача становлять $60000. Необхідна ставка доходу для орендодавача на оренду стано­вить щорічно 15%. Якщо припустити, що орендна плата вноситься на початку періоду, і не брати до уваги податки, визначте суми орендної плати, які має вносити орендар. У ваших підрахунках візьміть термін оренди 5 років.

ВІДПОВІДІ_______________

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1. Оренда — це юридична угода, за якої орендодавач надає право орендатору використовувати майно. Орендатор погоджується сплачу­вати певну орендну плату щороку (або за період) та повернути майно, коли термін лізингового контракту закінчиться.

2. Операційна оренда — це угода на термін, як правило, менший 5 -років, тоді як фінансова оренда — це довгостроковий контракт на


220

термін понад 5 років. За операційної оренди оревдодавач відповідає за технічне обслуговування, ремонт, страхування, податки і так далі. За капітальної оренди все це лягає на орендаря.

3. Оренда — це і актив, і пасив. Вартість оренди дорівнює те­перішній вартості її майбутніх грошових потоків.

4. Основна перевага оренди та, що не треба залучати капітал для придбання майна, немає ризику застаріння обладнання, а також вико­ристовується гнучке фінансування.

5.3 допомогою еквівалентної купівельної ціни (ЕКЦ) можна прак­тично визначити у що обходиться оренда майна. БКЦ — це ставка дисконта, яка прирівнює теперішню вартість орендної плати і втраче­них податкових знижок до купівельної ціни майна.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ і.

В доларах

Рік

Оренднаплата

Податкова знижка

Грошовий потік

0

10000

0

10000

1

10000

4600

5400

2

10000

4600

5400

3

10000

4600

5400

4

10000

4600

5400

5

0

4600

(4600)