Побудова планів. Нанесення точок на план по координатах. Нанесення ситуації на план. Оформлення плану, страница 2

Величина нев´язки  в периметрі у першу чергу залежить  від довжини периметра полігона. Чим більший периметр, тим  більшу нев´язку  необхідно чекати. Нев´язку вважають допустимою, якщо вона не перевищує 1/300, тобто  fр / Р ≤ 1/300.

            Недопустима нев’язка майже завжди  з’являється  внаслідок грубих помилок у вимірюваннях, а також при побудові плану полігона. Якщо груба помилка виникла у вимірюваннях на місцевості або при побудові плану, то невَязка у периметрі  буде паралельною цій помилковій лінії, а це легко побачити на плані. Тому, перше ніж переробляти план, необхідно перевірити вірність  відкладання  ліній, які паралельні одержаній невَязці. Якщо при цьому грубої помилки не виявлено, то необхідно перевірити  вірність побудови всього полігону. Якщо і при  цому похибок не виявлено, то необхідно перевірити вірність визначення румбів, горизонтальних прокладень ліній, записів у журналі теодолітної зйомки або вірність вимірювання на місцевості.

            Полігони, у яких невَязка у периметрі допустима,  увَязують способом паралельних ліній. Для знищення невَязки  fр необхідно точку 1َ  перемістити у точку 1. Це викличе переміщення всіх інших точок паралельно невَязці у той же бік. Невَязку одержали як результат накопичених похибок  вимірювань і побудови приблизно пропорційно периметру, а отже і поправку необхідно визначати  пропорційно віддалі від точки 1 до тієї токи, у положення якої вводиться поправка. Поправки відкладають від відповідної точки паралельно напрямку невَязки і одержують виправлене положення точок. Зَєднавши ці точки, ми одержимо положення  увَязаного полігона.

            Недолік побудови плану полігона по румбах у тому, що похибка побудови кожної точки полігона впливає на похибки положення послідуючих точок, тобто похибка весь час зростає.

            Цим і пояснюється, що для великих земельних масивів застосовують більш точний спосіб складання плану полігона – по координатах точок,  які  визначають при математичній обробці теодолітних  ходів або полігонів.

2.  Розрахунки на листі паперу визначеного формату

            Розрахунки для розміщення плану полігона симетрично відносно кінців листа паперу наступні:

1.розрахунок розмірів плану полігона і визначення розміру листа паперу, на якому буде складатися план;

2. розрахунок для розміщення координат, або ліній, паралельних до осей координат.

            Про розміри плану полігона, про розміри листа, на якому буде розміщуватися план,а якщо полігон великий, то і про кількість листів можна судити  по координатах точок полігону.            Розмір  плану полігону  з півночі на південь визначається як різниця найбільшої і найменшої абсцис, а розмір плану з заходу на схід – як різниця найбільшої і найменшої ординат точок.

            Наприклад, необхідно побудувати план у масштабі 1:5000,при якому 1 см віддалі відповідає 50 м. Тоді розмір плана з півночі на південь :

Х плана=(Хmax  - Xmin)\m = 383,61- (-585,49)/50=19,4 cм.

Розмір плану з заходу на схід буде: Уплана=(Уmax – Уmin)/m=889,63/50=17,8 cм

            Необхідно пам’ятати, що з усіх боків плану необхідно мати запас для таблиць, написів і інше приблизно по 10 см, то розмір аркушу паперу для плану повинен бути: 19,4 + 20 ≈40 см і 17,8+16≈34 cм, тобто не менше 40 х 35 см.

            Дуже часто при розміщенні плана у верхній частині листа залишають у два рази більше місця, аніж у нижній частині, тому в верхній частині листа розміщують заголовок.

            У зв’язку із тим , що положення кожної точки полігона визначається відносно вісей координат, то розміщення плана полігона симетрично відносно кінців листа буде залежати від того,  як розташовані на листі вісі координат, тобто вірне розміщення на листі  залежить від правильного розміщення вісей  координат.

            Якщо полігон прив’язаний до пунктів геодезичної сітки , тоді координати будуть мати великі величини  і координати можуть не попасти на план . У такому випадку замість вісей координат розміщують на листі лінії координатної сітки, тобто лінії, які паралельні вісям координат  і  які проводяться через 1000 або 500 метрів.

            Координатну сітку будують з метою підвищення точності побудови плану, зручності користування планом при проектуванні і  перенесенні проекту на місцевість,  а також, щоб при нанесенні точок на план по координатах або при користуванні планом не відкладати циркулем-вимірювачем віддалі більше 10 см. Сторони квадратів координатної сітки беруть довжиною 10 см і лише для планів масштабу 1: 25 000-8 см.