Радіоактивність. Ядерні реакції (Домашнє завдання № 7 із 150 питань), страница 2

51. Визначити період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо 5/8 початкової кількості ядер цього ізотопу розпалося за час t = 849 с.

52. Період напіврозпаду радіоактивного ізотопу актинію  складає 10 діб. Визначити час, за який розпадеться 1/3 початкової   кількості ядер актинію.

53.  Стала радіоактивного розпаду ізотопу  дорівнює 10-9 с-1. Визначити час, протягом якого розпадеться 2/5 початкової кількості ядер цього радіоактивного ізотопу.

54. Початкова маса радіоактивного ізотопу йоду  (період напіврозпаду Т1/2 = 8 діб) дорівнює 1 г. Визначити: 1) початкову активність ізотопу; 2) його активність через 3 доби.

55. Активність деякого радіоактивного ізотопу в початковий момент часу складала 100 Бк. Визначити активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу, рівного половині періоду напіврозпаду.   

56. Початкова активність 1 г ізотопу радію  дорівнює 1 Ки. Визначити період напіврозпаду Т1/2 цього ізотопу.

57. Приймаючи, що всі атоми ізотопу йоду  [Т1/2 = 8 діб] масою m = 1 мкг радіоактивні, визначити: 1) початкову активність А0 цього ізотопу; 2) його активність А через 3 доби.

58. Визначити період напіврозпаду Т1/2 деякого радіоактивного ізотопу, якщо його активність за 5 діб зменшилася в 2,2 раза.

59. Визначити питому активність а (число розпадів у 1 с на 1 кг речовини) ізотопу , якщо період його напіврозпаду Т1/2 = 4,5*109 років.

60. Пояснити, як змінюється положення хімічного елемента в таблиці Менделєєва після α - і β - розпадів ядер його атомів.

61. Користуючись таблицею Менделєєва й правилами зміщення, визначити, у який елемент перетворюється  після трьох α - і двох   βˉ -  розпадів.

62. Користуючись таблицею Менделєєва й правилами зміщення, визначити, у який елемент перетворюється  після шести α - і трьох  βˉ - розпадів.

63. Ядра радіоактивного ізотопу торія   проходять послідовно α - розпад, два βˉ - розпади і α - розпад. Визначити кінцевий    продукт розподілу.

64. Визначити, скільки β - і α - часток викидається при перетворенні ядра талію  у ядро свинцю .

65. Радіоактивний ізотоп радію  проходить чотири α - розпади і два βˉ - розпади. Визначити для кінцевого ядра: 1) зарядове число Z; 2) масове число А.

66.Нерухоме ядро радону  викинуло α - частку зі швидкістю 16 000 км/с. У яке ядро перетворилося ядро радону? Яку швидкість одержало воно унаслідок віддачі? Відносні маси ядер прийняти рівними їх масовим числам.

67. У яке ядро перетворилося ядро ізотопу фосфору , викинувши позитивно заряджену бета - частку?

68. Визначити порядковий номер і масове число нукліда, що вийде з торія  після трьох α - і двох β - перетворень.

69. Скільки α - і β - часток викидається при перетворенні ядра урану  в ядро вісмуту ?

70. Записати α - розпад радію .

71. Записати βˉ - розпад магнію .

72. Записати перетворення нейтрона в протон із указівкою часток, що при цьому випускаються. Пояснити, чому цей процес є енергетично можливим.

73. Записати перетворення протона в нейтрон із указівкою часток, що при цьому випускаються. Пояснити, чому це перетворення енергетично можливе тільки для протона, зв'язаного в ядрі.

74. У процесі здійснення реакції  енергія фотона складала 2,02 МэB. Визначити повну кінетичну енергію позитрона й електрона в момент їхнього виникнення.   

75. При зіткненні позитрона й електрона відбувається їхня анігіляція, у процесі якої электронно-позитронна пара перетворюється в два -кванти, а енергія пари переходить в енергію фотонів. Визначити енергію кожного з виниклих фотонів, приймаючи, що кінетичною енергією електрона і позитрона до їхнього зіткнення можна нехтувати.

76. Кінетична енергія α - частки, що вилітає з ядра атома радію при радіоактивному розпаді, дорівнює 4,78 МэВ. Знайти: 1) швидкість       α - частки; 2) повну енергію, що виділяється при вильоті α - частки.

77. Яка кількість теплоти виділяється при розпаді радону активністю 1 Ки: 1) за 1 г; 2) за середній час життя? Кінетична енергія вилітаючої з радону α - частки дорівнює 5,5 МэВ.

78. Який ізотоп утвориться з  після чотирьох α - розпадів і двох β - розпадів?

79. Який ізотоп утвориться з  після трьох α - розпадів і двох β - розпадів?