Розробка календарного плану будівництва. Порядок розробки календарного плану, страница 2

визначає всю побудову календар­ного плану, а потім розраховують інтенсивність і тривалість робіт, які виконують вручну.

Тривалість виконання механізованих робіт (в робочих днях) визначається за формулою:

де N - необхідна кількість машино-змін;

nм  - кількість прийнятих машин, одиниць;

т - кількість змін роботи на добу.

Необхідна кількість машин (nм ) залежить від обсягу робіт і прийнятої організаційно-технологічної схеми зведення будівлі та встановлених строків будівництва об'єкта.

Тривалість робіт, які виконуються вручну (в робочих днях), визначається за формулою:

де Q - трудомісткість робіт, люд-дн;

nлюд - кількість робітників, які можуть зайняти фронт робіт.

Максимальну (граничну) кількість робітників, які можуть працювати на захватці, визна­чають шляхом розбивки фронту робіт захватки на дільниці, розмір фронту робіт повинен відповідати обсягу робіт, змінній продуктивності ланки або бути кратною їй.

Визначення кількості  робітників в зміну і склад

виробничого підрозділу (ланки).

Кількість робітників в зміну і склад виробничого підрозділу (ланки) визначається у відповідності з трудомісткістю та продуктивністю праці. При розрахунку складу підрозділу керуються тим, що перехід у

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

межах об'єкта з однієї роботи на іншу не повинен викликати змін в кількісному і професійно-кваліфікаційному складі ланки робітників. З урахуванням цієї вимоги повинна встановлюватися найбільш доцільна структура поєднання професій в під­розділі. Звичайно виробничі підрозділи (ланки) мають усталений постійний склад, що необхідно враховувати при розробці календарного плану (графіка).

                        Графічна частина.

Графічна модель зведення будівлі (споруди) наочно відображає хід робіт в часі і просторі, їх послідовність та взаємне узгодження і може бути представлена в циклограмній (рис. 8 а), сітьовій (рис. 8 б) та лінійній формі (рис. 8 в).

Правила переносу топології та різноманітні графічні моделі будівництва і принципові схеми відображення взаємоузгодження будівельних процесів на них дані на рис. 8.

Календарні строки виконання робіт встановлюються з умов дотримання суворої тех­нологічної послідовності з урахуванням необхідності в мінімально можливий строк надати фронт робіт для виконання наступних робіт.

Час підготовки фронту робіт в багатьох випадках збільшується через необхідність дотри­мання технологічних перерв між двома послідовно виконуваними роботами. Такі технологічні перерви пов'язані з властивостями матеріалів, які застосовуються. Наприклад, монтаж вище-розташованих залізобетонних конструкцій можна виконувати тільки після того, як монтажні стики опорних конструкцій набудуть необхідної міцності. Величина технологічних перерв не є незмінною. Вона залежить від багатьох факторів. Так, час сушки штукатурки залежить від пори року, температури та застосованих методів (природня чи штучна сушка).

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата