Розробка календарного плану будівництва. Порядок розробки календарного плану

Страницы работы

Содержание работы

3.8. Календарний план будівництва

3.8.1. Вихідні дані.

 При розробці календарних планів виконання робіт по об'єкту приймаються такі вихідні дані:

- проектні рішення будівель та споруд (об'ємно-планувальні, конструктивні і тех­нологічні) та фізичні обсяги робіт з конструктивних елементів або частин будівель (споруд);

- організаційно-технологічні схеми і рішення по зведенню будівлі (споруди) по секціях, прогонах, поверхах, ярусах, захватках і ділянках, прийняті в проекті організації будівництва та технологічних картах, в ув'язці з аналогічними рішеннями по споруд­женню об'єктів виробничої програми будівельної організації;

- календарні графіки (плани) виконання окремих видів робіт у технологічних картах;

- рішення по організації та технології виконання будівельного процесу з урахуванням ув'язки сумісних процесів;

- карти трудових процесів;

- норми витрат праці та часу роботи механізмів, які приймаються за збірниками єдиних норм та розцінок;

дані про кількісний і професійно-кваліфікаційний склад комплексних та спеціалі­зованих бригад (ланок).

Порядок розробки календарного плану.

 Розробка календарного плану виконання робіт по об'єкту (будівлі, споруді) здій­снюється в наступній послідовності:

виконується аналіз об'емно-планувальних і конструктивних рішень з розбивкою будів­лі (споруди) на окремі конструктивні елементи або частини;

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

- встановлюються перелік і обсяг будівельних, монтажних та спеціальних будівельних робіт, які підлягають виконанню на об'єкті;

- провадиться вибір методів виконання робіт з визначенням кількості, типів і марок будівельних машин, обладнання, інвентаря та пристроїв, а також професійного і кількісно-кваліфікаційного складу робітників низових будівельних підрозділів (дільниць, ланок та ін.) і приймається попередня інтенсивність та тривалість виконання кожного виду робіт; визначається трудомісткість виконання кожного виду робіт (в люд.-дн.) та потреба в роботі будівельних машин (в маш.-зм.);

- встановлюється температурно-вологісний режим виконання будівельних процесів, а також величина технологічних та організаційних перерв;

- встановлюється організаційна і технологічна послідовність виконання будівельних процесів та їх взаємозв'язок в часі і коригуються раніше прийнята інтенсивність та тривалість виконання робіт, а також кількість засобів механізації;

- виконується побудова графічної (лінійної, циклограмної, сітьової) моделі зведення будівлі (споруди) з розрахунком основних параметрів потокового будівництва і вибором найбільш доцільного варіанту, який відповідає основним рішенням, прийнятим в проекті організації будівництва;

виконується на основі вибраного варіанту побудова календарного графіка (плану) зведення будівлі (споруди), а також графіків руху робітників, роботи будівельних машин та транспортних засобів, потреби в будівельних машинах та інших матеріальних ресурсах.

Визначення обсягів робіт.

 Обсяги робіт визначаються за робочими кресленнями та об'єктними локальними кошторисами. Вибірка обсягів робіт з кошторису менш трудомістка, але оскільки в кошторисах відсутня розбивка обсягів робіт по частинах

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

будівлі (захватках, поверхах, ярусах та ін.), при визначенні обсягів робіт необхідно користуватися безпосередньо робочими кресленнями і специфікаціями до них, контролюючи правильність розрахунків по кошторисах. Обсяги робіт необхідно виражати в одиницях, прийнятих в діючих нормах та розцінках на будівельно-мон­тажні роботи.

Визначення трудомісткості робіт.

 Трудомісткість робіт і кількість машино-змін роботи будівельних машин і обладнання визначається за діючими одиницями або відомчими та місцевих нормами і розцінками з урахуванням даних про фактичну продуктивність праці.

Необхідно мати на увазі, що нормування праці за діючими нормами і розцінками дуже трудомісткий процес, у зв'язку з чим у всіх великих будівельних підрозділах для цілей планування необхідно використати укрупнені норми, розроблені на основі виробничих каль­куляцій. Укрупнені норми складаються по видах робіт на будівлю або її частину (секцію, прогон, ярус, поверх і т.д.) конструктивний елемент або комплесний будівельний процес.

Визначення тривалості робіт.

 Тривалість робіт в календарному плані (графіку) визначається таким чином. До моменту складання календарного плану повинні бути прийняті методи виконання робіт, вибрані будівельні машини, механізовані установки та обладнання і прийнята інтенсивність виконання робіт. В процесі складання календарного плану необхідно передбачати експлуатацію основних будівельних машин в 2-3 зміни. Інтенсивність і тривалість механізованих робіт повинна визначатися тільки з продуктивності машин. У зв'язку з цим спочатку визначається інтен­сивність і тривалість механізованих робіт, ритм виконання яких

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Похожие материалы

Информация о работе