Якість підготовки та використання випускників з галузі знань 0101«Педагогічна освіта» за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр

Страницы работы

Содержание работы

Розділ 8. Якість підготовки та використання випускників з галузі знань 0101«Педагогічна освіта»

за напрямом підготовки 6.010104«Професійна освіта»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Розділ 8. Якість підготовки і використання випускників

На кафедрах університету, що забезпечують навчальний процес за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», розроблено дієву систему контролю та управління якістю підготовки фахівців.

Поточний контроль роботи студентів проводиться на кожному семінарському, практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки студентів із зазначеної теми під час роботи на практичних заняттях та набутих практичних навичок.

Підсумковий контроль включає семестровий та модульний контроль. Семестровий контроль проводиться у формі заліку або екзамену.

Контроль залишкових знань здійснюється систематично у формі виконання комплексних контрольних робіт.

Підсумки виконання студентами комплексних контрольних

робіт (самоаналіз)

Комплексні контрольні роботи проведено з дисциплін циклів:

– гуманітарної та соціально-економічної підготовки («Історія України», «філософія», «Українська мова»);

– природничо-наукової підготовки («Основи екології», «Вища математика», «Економічна теорія»);

– професійної-орієнтованої (професійної та практичної) підготовки («Психологія», «Виробниче навчання», «Матеріалознавство швейних виробів»).

На кафедрах історії україни, української мови та української літератури, екології та охорони довкілля, політекономії, психології, виробничо-інформаційних технологій та БЖД, основ виробництва та дизайну розроблені пакети ККР, до кожного з яких входило 30 рівнозначних за структурою та складністю варіантів. Завдання ККР структуровані за чотирма рівнями: рівнем умінь і навичок, рівнем інтеграції, творчим рівнем, а також репродуктивним рівнем. Зміст завдань ККР відповідає вимогам до професійної підготовки спеціалістів за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості).

За результатами проведених комплексних контрольних робіт (самоаналіз): абсолютна успішність склала за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) – 100%, якісний показник – 58,9% (табл. 8.1).

З циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки абсолютна успішність становить за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) – 100%, а якісний показник – 53,33%.

З циклу математичної та природничо-наукової підготовки отримані такі дані: показник абсолютної успішності становить за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) – 100%, а якісний показник – 55,2%.

З циклу професійної та практичної підготовки показник абсолютної успішності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»становить за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) – 100%, а якісний показник успішності – 75,8%.

Показники успішності студентів денної форми навчання відповідають встановленим вимогам до акредитації.

За результатами аналізу показників екзаменаційної сесії абсолютна успішність становить за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) – 100%, якісний показник – 58% (табл. 8.2).

Фахова підготовка бакалаврів показала, що всі студенти успішно орієнтуються у навчальному матеріалі, добре володіють навчально-методичною літературою, науковою термінологією, системою знань і умінь, які необхідні майбутнім учителям, здатні продукувати творчі ідеї, формулювати оригінальні концепції і втілювати їх у життя.

Показники захисту педагогічної практики

Усі студенти пройшли педагогічну практику у відповідності до програми, оформили відповідну документацію. Результати проходження педагогічної практики студентами напрямку підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) наступні: абсолютна успішність склала – 100%, а якісний показник – 72% (табл. 8.3).

Показники захисту курсових робіт

Захист курсових робіт студентами напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) проводився з дисципліни «Матеріалознавство швейних виробів», «Технології швейних виробів», «Методики професійного навчання». Перевірка якості курсових робіт підтвердила їх відповідність навчальним дисциплінам, з яких вони передбачені, актуальність, відповідність вимогам, практичну значимість.

Теми курсових робіт узгоджуються з тематикою кафедр основ виробництва та дизайну, виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності, теорії та методики технологічної освіти, на яких є необхідна організаційно-методична документація щодо написання і захисту курсових робіт.

Аналіз показників виконання курсових робіт свідчить, що рівень якості їх виконання знаходиться в межах встановлених вимог стосовно абсолютної та якісної успішності. За результатами захисту курсових робіт студентами напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості): абсолютна успішність склала – 100%, а якісний показник – 85,5% (табл. 8.4).

Ректор                                                                               М.І. Степаненко

Завідувач кафедри                                                            Є.В. Кулик

Похожие материалы

Информация о работе