Участь студентів у науковій діяльності, страница 5

–  колекцію «Денім» студенти представляли на День відкритих дверей Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (22 грудня 2012 р. та 26 квітня 2013 р.).

Методичне забезпечення підготовки кваліфікаційних бакалаврських робіт з фаху

Навчальним планом у 8 семестрі передбачено виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи з фаху, яка є самостійною, індивідуальною, науковою розвідкою студента та передбачає інтеграцію раніше отриманих знань з таких навчальних дисциплін як методологічні засади професійної освіти, дидактичні основи професійного навчання, методика професійного навчання, а також ряду спеціальних дисциплін: «Технологія швейних виробів», «Конструювання швейних виробів», «Професійна та практична підготовка», «Технологічне обладнання галузі».

Метою бакалаврської кваліфікаційної роботи є формування професійно-педагогічного мислення майбутнього педагога професійного навчання в галузі легкої промисловості на основі інтеграції професійно-значущих знань, умінь та навичок; спонукання до творчої науково-пошукової діяльності; створення перспективи використання здобутих результатів у педагогічній діяльності викладача професійно-технічних навчальних закладів.

Кваліфікаційна бакалаврська робота з фаху спрямована на поглиблення студентом теоретичних знань і практичних навичок з обраного напряму, вироблення вмінь застосовувати їх при виконанні конкретних практично-творчих завдань; сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та вміння самостійно їх застосовувати при розв’язанні прикладних проблем; визначення ступеня підготовки випускника до самостійної педагогічної діяльності в професійно-технічних навчальних закладах. Робота з фаху має чітку структуру, що охоплює коло психолого-педагогічних та методичних питань організації навчального процесу учнів з певних видів технологій, а також передбачає вивчення технічної документації з організації технологічного процесу виготовлення промислових виробів в умовах масового виробництва.

Бакалаврська робота передбачає аналіз психолого-педагогічної, методичної, технічної та спеціальної літератури, вивчення педагогічного досвіду роботи майстрів виробничого навчання та передових технологій виготовлення промислових виробів, інтерпретацію результатів здобутого досвіду при розв’язанні педагогічних та виробничих задач, розробку методичних рекомендацій, спрямованих на вивчення окремих тем навчальних програм або вирішення конкретної педагогічної проблеми; виконання методичних розробок і проектно-технологічної документації для оснащення процесу професійного навчання того навчального закладу, де проводилася педагогічна практика і внесення пропозицій щодо найбільш доцільного їх використання.

При написанні кваліфікаційних робіт слід враховувати такі фактори: рівень розвитку аналітичних здібностей студентів і їх ставлення до проблематики дослідження; рівень знань студентів зі спеціальних дисциплін, організацію самостійної роботи; стан взаємозв’язку наукової роботи і навчального процесу; рівень розвитку практичних вмінь та навиків студентів.

При написанні бакалаврської роботи студент максимально реалізує отримані під час навчання знання, уміння та навички. Вимогами до такого виду наукової продукції студентів є: введення проблематики наукового дослідження, вироблення чіткої системи аргументації, її переконливість, критичне відношення до використання у науковому дослідженні літератури.

Ректор                                                                     М.І. Степаненко

Завідувач кафедри                                                  Є.В. Кулик