Тестові питання № 1-20 з дисципліни "Теорія систем і математичне моделювання" (Математичне визначення системи. Усталений режим роботи системи)

Страницы работы

Содержание работы

Питання з ТСММ “3”

1.  Математичне визначення системи.

 • система математичних співвідношень;
 • сукупність множин та відображень між ними;
 • функціональні співвідношення між параметрами досліджуваного об'єкту.

2.  Що називається математичною моделлю системи?

 • відображення між множинами входів, виходів та станів системи;
 • процеси, що взаємодіють у часі;
 • система рівнянь.

3.  Для дослідження системи на асимптотичну стійкість за моделлю з простором станів  необхідно:

·  визначити ранг матриці;

·  визначити спектр матриці моделі;

·  оцінити вектор станів системи.

4.  Для дослідження системи на стійкість необхідно дослідити:

 • спектр матриці лінійного оператора математичної моделі з простором станів;
 • ранг матриці лінійного оператора;
 • перехідний та усталений  режими роботи системи.

5.  Визначення керованості системи.

 • система називається керованою, якщо вона є стійкою і спостережуваною;
 • система називається керованою, якщо можна організувати такий вхід в систему, що зможе забезпечити очікуваний вихід;
 • система називається керованою, якщо вона є діагностованою.

6.  Критерії керованості системи:

 • критерій Сильверста;
 • критерій Пірсона;
 • критерій Калмана.

7.  Передатна функція системи визначається як:

 • відображення множини станів системи у множину виходів;
 • відношення образу виходів системи до образу входів;
 • функція від входів системи.

8.  Методи побудови дискретних регресійних моделей для системи:

 • метод простої ітерації;
 • метод найменших квадратів;
 • фільтр Калмана.

9.  Призначення фільтру Калмана .

 • метод оцінювання станів та керування для стохастичних систем;
 • метод побудови математичної моделі системи;
 • метод визначення спектру матриці лінійного оператора.

10.  Модальне керування системою – це :

 • керування за заданим спектром;
 • організація функціонування системи в заданому режимі;
 • переведення системи до стійкого режиму функціонування.

11.  Статичні системи – це ті,

 • залежать від випадкових факторів
 • що не змінюються з часом
 • мають постійну кількість параметрів

12.  Стохастичні системи – це ті, функціонування яких

 • залежить від випадкових факторів
 • не змінюються з часом
 • не мають ніякої закономірності у розвитку

13.  Динамічні системи – це ті,

 • що не змінюються з часом
 • в яких зміни залежать тільки від випадкових факторів
 • в яких відбуваються зміни з часом
 • не мають ніякої закономірності у розвитку

14.  Детерміновані системи – це ті,

 • в яких відношення між елементами будуються на основі фундаментальних теоретичних законів і закономірностей
 • що не змінюються з часом
 • не мають ніякої закономірності у розвитку

15.  Умови існування моделі

 • спрощеність і більша наочність моделі стосовно оригіналу за умови забезпечення необхідної повноти і достовірності відбиття саме тих властивостей оригіналу, які є суттєвими саме в цьому дослідженні, при цій постановці задачі.
 • наявність фахівців з даної галузі знань
 • можливість відображення певного реально існуючого об'єкта;
 • наявність певних правил, за якими встановлюється взаємно однозначна відповідність між моделлю і оригіналом;  
 • наявність науково-дослідних інститутів та конструкторських відділів

16.  Метою модального керування системою є:

 • асимптотична стійкість системи;
 • керованість системи;
 • досягнення оптимального значення цільового функціоналу.

17.  Вимоги до моделей.

 • Стандартні розміри
 • Точність
 • Відображення усіх властивостей системи
 • Економічність
 • Універсальність

18.  Керування системою з метою наслідування іншої системи –це:

·  модальне керування

·  оптимальне керування

·  автоматичне керування

19.  Спостережуваність та діагностованість системи дозволяє оцінити:

·  стани системи

·  стійкість системи

·  можливість керування системою

20.  Усталений режим роботи системи досягається за умови:

·  асимптотичної стійкості системи

·  виконання критерія Хаусдорфа

·  керування системою за заданим спектром

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
40 Kb
Скачали:
0