Методичні вказівки до обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Організація баз даних та знань», страница 2

2 Параметричні запити.

3 Однонапрямлені компоненти SQLDataSet.

4 Компоненти запитів TSQLQuery.

5.Компоненти збережених процедур

6 Компоненти DataSetProvider та SQLClientDataSet.

7 Компонент DataSource.

8 Поняття модуля даних.

9 Компонент DBGrid.

10 Компонент DBNavigator.

11 Компонент DBEdit.

Тема 3 Алгоритми обробки даних.

1 Інтерполяція табличних даних.

2 Побудова запиту дляотримання двох найближчих точок.

3 Алгоритм лінійної інтерполяції.

4 Представлення таблиці з двома входами у базах даних.

5. Побудова запиту дляотримання 4-х найближчих точок.

6. Алгоритм площинної інтерполяції

Тема 4 Інші технології обробки даних.

1 ADO. Компоненти dbGo.

2 ADO. Компоненти Jet.

3 ADO. Обробка транзакцій.

4 ADO. Відновлення даних.

5. Обробка XML-документів.

6. Взаємодія XML з Internet Express.

7. Використання XSLT.

8. Обробка великих документів XML.

3. УМОВИ ЗАДАЧ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Обов’язкового домашнього завдання

Завдання.

Розробити інформаційно-пошукову довідникову підсистему визначення характеристик властивостей речовин та матеріалів на основі клієнт-серверної архітектури баз даних.

Вихідні дані.

Варі-ант

Тема

Інформаційне джерело

1

Властивості сплавів

[1],таб. 73

2

Термодинамічні властивості R13 на лінії насичення та його перегрітої пари

[1], таб. 14,15

3

Динамічна та кінематична в'язкість водяного розчина бромистого літію

[1], таб. 51,52

4

Теплофізичні властивості сухого та вологого повітря

[1], таб. 5,7

5

Термодинамічні властивості R22 на лінії насичення та його перегрітої пари

[1], таб. 16,17

6

Теплофізичні властивості насиченої рідини та сухої насиченої пари R13

[1], таб. 37,38

7

Теплофізичні властивості насиченої рідини та сухої насиченої пари R22

[1], таб. 39,40

8

Теплофізичні властивості перегрітої пари холодильних агентів

[1], таб. 46,47

9

Теплофізичні властивості рідкого R30 на лінії насичення, характеристики силікагелів

[1], таб. 60, 67,68

10

Теплофізичні властивості водоаміачного розчину, поверхневий натяг водного розчина бромистого літію

[1], таб. 48,53

11

Властивості розчинівCaCl2·6H2O, LiCl

[1], таб. 65,66

12

Теплофізичні властивості етиленгліколю та гліцерину

[1], таб. 58,59

13

Теплофізичні властивості розчину хлористого кальцію, коефіцієнт об’ємного розширення водяних розчинів хлористого натрію та кальцію

[1], таб. 63,64

14

Щільність водяних розчинів хлористого натрію та хлористого кальцію, теплофізичні властивості розчину хлористого натрію

[1], таб. 61,62

15

Термодинамічні властивості R502 на лінії насичення та його перегрітої пари

[1], таб. 18,19

16

Ізобарна теплоємність, теплопровідність водяного розчину бромистого літию

[1], таб. 49,50

17

Властивості насиченої (за тисками) и перегрітої водяної пари

[1], таб. 56,57

18

Термодинамічні властивості двоокису вуглецю на лінії насичення, на лінії рівноваги кристал — пара та в однофазній області

[1], таб. 20, 21, 22

19

Теплофізичні властивості насиченої рідини та сухої насиченої пари аміаку

[1], таб. 33, 34

20

Теплофізичні властивості води та водяної пари на лінії насичення

[1], таб. 54,55

21

Мольна теплоємність речовин в ідеально-газовому стані

[1], таб. 3

22

Теплоємність повітря при сталому тиску, теплофізичні властивості димових газів

[1], таб. 4,6

23

Теплофізичні властивості насиченої рідини, сухої насиченої пари та перегрітої пари СО2

[1], таб. 43, 44,45

24

Термодинамічні властивості аміаку на лінії насичення та його перегрітої пари

[1], таб. 10,11

25

Теплофізичні властивості насиченої рідини та сухої насиченої пари R502

[1], таб. 41,42

26

Диференційні теплоти розчинення, розбавлення розчину, інтегральні теплоти розчинення бромистого літію

[1], таб. 30, 31,32

27

Теплофізичні характеристики різних матеріалів, масел холодильних машин

[1], таб. 74,75

28

Ентропія водяного розчину та пари над водяним розчином бромистого літію

[1], таб. 28,29

29

Основні властивості холодильних агентів, гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони

[1], таб. 8,9

30

Тиск пари та щільність водяного розчину бромистого літію

[1], таб. 24,25

31

Ентальпія водяного розчину та пари над водяним розчином бромистого літію

[1], таб. 26,27

32

Основні фізичні властивості речовин та кріогенних речовин

[1], таб. 1, 2

33

Теплотехнічні показники будівельних матеріалів, властивості чистих металів в залежності від температури

[1], таб. 69,70