Методичні вказівки і контрольне завдання з навчальної дисципліни "Економічні основи маркетингу", страница 2

Зміст і структура  маркетингової політики підприємства. Цілі, задачі і принципи маркетингової товарної політики, маркетингової комунікаційної політики, політики розподілу та маркетингової політики ціноутворення.

ТЕМА 5. Цілі і задачі маркетингових досліджень

 Цілі маркетингового дослідження (МД).  Структура МД.  Задачі МД.  Принципи, напрямки, методи, організація МД.  Засоби проведення МД.  Джерела інформації. 


3. ЛІТЕРАТУРА, щО рЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

Основна література

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб- для вузов: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1999. - 803 с.

2. Багиев ГЛ., Тарасевич ВЛ1., Анн X. Маркетинг: Учеб. для вузов // Под общ. ред. Г.Л. Багиева. — М.: Экономика, 1999. — 703 с.

3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Teopiя i практика: Навч. Посібник для вузів. — К.: Вища шк., 1994. — 256 с.

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. — СПб.: Питер-Ком, 1998. — 896 с.

5. Основы маркетинга; Пер. с англ. / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д.Сондерс, В. Вонг. — 2-е европ. изд. — К.; М.; СПб.: Изд. дом «Вильяме», 1998. — 1056 с.

6. Семеняк И.В. Общий курс маркетинга: Учеб пособие. – Х.: Кн. реклам. агентство "РА", 2000. – 344 с.

Додаткова література

1. Бункина М.К., Семенов ВА. Экономика и психология. На пере­крестке наук: Учеб. пособие. — М.: Дело и сервис, 1998. — 400 с.

2. Голубков Е.Л. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Финпресс, 1998. — 416 с.

3. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие: Пер. с нем. — М.: Высш. шк., 1995. — 225 с.

4. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспек­тива: Пер. с фр. — СПб.: Наука, 1996. — 589 с.

5. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи i технології в маркетингу: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 328 с.

6. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и предисл. В.Д. Щетинина. — М.: Междунар. отношения, 1993. — 896 с.

7. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1994. — 256 с.

8. Рэпп С., Коллинз Т.Л. Новый максимаркетинг: Пер. с англ. — Челябинск: Урал ЛТД, 1997. — 535 с.

9. Семь нот менеджмента. Настольная книга руководителя / Под ред. В. Красновой, А. Привалова. — М.: Эксперт, 1998. — 424 с.

10. Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. — М.: Бином, 1998. — 928 с.

11. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. — М.: Дело, 1992. — 704 с.

12. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие / Под ред. А.П. Градова.— СПб.: Спецлитература, 1995. — 588 с.

13. Энджел Дж. Ф., Блэкуэлл Р-Д., Миниард П.У. Поведение потре­бителей: Пер. с англ. — СПб.: ПитерКом, 1999. — 768 с.

Періодична література

1. «Экономика Украины»: Журн. (г. Киев).

2. «Бизнес»: Укр. діловой щоденник (г. Киев).

3. «Деловые новости»: Діловой щоденник (г. Киев).

4. «Регион»: Журн. (г. Харьков).

5. «Маркетинг»: Журн. (г. Москва).

6. «Эксперт»: Журн. (г. Москва.).

7. «Маркетинг и реклама»: Журн. (г. Харьков).


4. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Контрольна робота оформляється у вигляді реферативного звіту на одному боці паперу формату А4 з додержанням вимог до наукових робіт. Загальний обсяг контрольної роботи - 12-20 сторінок формату А4.

Контрольна робота включає в себе повне розкриття запропонованої теми, використання прикладів, що підтверджують обгрунтованість зроблених висновків, посилання на використану літературу та інформаційні джерела.

Теми:

1.  Сучасні проблеми маркетингу.

2.  Глобальний маркетинг.

3.  Інтерактивний маркетинг.

4.  Індивідуальний маркетинг.

5.  Екологічний маркетинг.

6.  Ризики в маркетингу.

7.  «Зелений» маркетинг

8.  Мобільгий маркетинг.

9.  Інтернет-маркетинг.

10.  Соціально-відповідальний маркетинг.

Тему контрольної роботи студент погоджує з викладачем за наведеним переліком. Студент може вибрати й іншу тему, обґрунтувавши та погодивши її з викладачем.

Бажаним є структуризація викладеного матеріалу. Це передбачає складання плану, який включає наступні розділи:

- вступ;

- виклад проблематики питання;

- основний текст рішення ситуації;

- приклади (приклад) реалізації;

- власні висновки;

- список літературних джерел.