Методичні вказівки і контрольне завдання з навчальної дисципліни "Економічні основи маркетингу"

Страницы работы

Содержание работы

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Економічний факультет

Кафедра маркетингу та менеджменту ЗЕД

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з навчальної дисципліни "Економічні основи маркетингу"

(для студентів заочної форми навчання)

Харків - 2010


ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...................................................... 3

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА.................................................... 4

3. ЛІТЕРАТУРА, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ............................ 6

4. КОНТРОЛЬНА РОБОТА........................................................ 8

5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  ................................. 9

6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ........... 10

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА....................


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Студентам спеціальності "Маркетинг" має бути вивчити значну кількість спеціальних навчальних дисциплін, що формують фахові знання, навички й уміння, в їх числі: товарна політика, цінова політика, комунікативна, розподілу, промисловий маркетинг, стратегічний маркетинг, планування і багато чого іншого. Специфіка маркетингових дій і рішень у тому, що вони потребують від спеціаліста реального розуміння зовнішнього і внутрішнього середовища, оцінок найважливіших тенденцій і взаємозв'язків у соціально-економічному розвитку, розуміння становища, сильних і слабких сторін підприємства в конкурентному оточенні і багато іншого.

Фрагментарні знання недостатні для прийняття рішень як у стратегічному, так і в тактичному маркетингу. Необхідний комплекс знань, включаючи суміжні наукові і практичні напрямки.

Метою вивчення навчальної дисципліни "Маркетинг" є формування маркетингового світогляду і знань про загальну структуру маркетингової науки і практики. Розуміння цілей маркетингу, середовища його використання, інструментів, рішення задач явиться основою для подальшого нарощення знань і усвідомлення їх фахової значимості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: історію розвитку маркетингу; сучасну концепцію маркетингу;

сутність соціально-етичного маркетингу;

основні категорії маркетингу;

принципи, функції і структуру маркетингу;

розуміння ринків, конкуренції і стратегії підприємств;

цілі і задачі товарної, цінової, комунікативної, збутової політики підприємства;

цілі і структуру маркетингових досліджень.

  Вміти:

застосувати отримані знання для вивчення спеціальних дисциплін;

розрізняти маркетингову концепцію господарювання конкретного підприємства;

користуватися фаховою маркетинговою науковою і навчальною літературою;

активно користуватися періодичною пресою, у якій висвітлюються питання маркетингової діяльності підприємств.


2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ТЕМА 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Предмет та об’єкт маркетингу. Концепції: виробнича, товарна, збутова, ринкова (управлінська організаційна), соц-етич маркетингу.

Основні категорії маркетингу: потреби, запити (побажання), попит, товар,  обмін, ринок.

Виникнення комплексу маркетингу та його сутність.

Функції та зміст складових елементів комплексу маркетингу.

Характерні риси комплексу маркетингу та принципи його ефективності.

Еволюція концепції «4 Ps»: концепція «5 Ps»; концепція «7 Ps -8 Ps»; інші «Ps».

ТЕМА 2. Система та характеристики сучасного маркетингу

Принципи, завдання (стратегічні і тактичні) та функції маркетингу.

Структура  та економічний зміст маркетингового середовища. Визначення особливостей й складових маркетингового макро- і мікросередовища.  Розвиток маркетингового середовища на Україні.   Сучасні проблеми маркетингу.  Ризики в маркетингу.

ТЕМА 3.  Класифікація маркетингу

Види сучасного маркетингу в залежності від орієнтації, сфери діяльності, змісту та періоду, на який розробляється маркетингова політика підприємства, міри диференціації діяльності, попиту.

Інтегрований та не інтегрований маркетинг.

Макро- та мікромаркетинг.

Екологічний, гуманістичний, соціально-етичний, мегамаркетинг, постачальний маркетинг, маркетинг персоналу, внутрішній та міжнародний маркетинг.

ТЕМА 4. Основні напрямки маркетингової діяльності.

Похожие материалы

Информация о работе