Методичні вказівки і контрольне завдання з навчальної дисципліни "Економічні основи маркетингу", страница 3

У кінці роботи наводиться перелік використаних джерел інформації. На титульному аркуші студент ставить  свій підпис.

Виконане завдання надається для перевірки і рішення про допуск до захисту на кафедру маркетингу економічного факультету (до. 3-8) ХНУ ім. В.Н.Каразіна.

Успішно виконане завдання є підставою для допуску студента до складання екзамену з дисципліни.


5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.  Маркетингова суміш (4Р) та політика підприємства

2.  Маркетинг як вид підприємницької діяльності

3.  Крайності політики сегментації

4.  Основні принципи маркетингу

5.  Маркетинг як напрямок в економічній науці

6.  Принципи міжнародної сегментації

7.  Основні функції маркетингу

8.  Товарна стадія історії розвитку маркетингу

9.  Умови розвитку обсягу продаж

10. Структура маркетингу

11. Збутовий етап в історії розвитку маркетингу

12. Умови росту обсягу продаж

13. Поняття про маркетинговий план 

14. Історична стадія активного маркетингу

15. Як обирають ринки важливі для процвітання фірми

16. Основні категорії маркетингу

17. Сучасні тенденції в розвитку маркетингової концепції

18. Типи контактних аудиторій

19. Поняття товару в маркетингу

20. Маркетингове середовище

21. Умови розвитку сучасного національного ринку товарів та послуг

22. Поняття ринку в маркетингу

23. Структура ринків

24. Сутність процесу управління маркетингом

25. Поняття про інфраструктуру ринку

26. Етичні та соціальні аспекти маркетингу

27. Конкурентне середовище та види ринків

28. Вплив соціальних тенденцій на вибір стратегії маркетингу

29. Вплив технологічних тенденцій на маркетингові рішення

30. Визначення сутності маркетингу

31. Екологічні тенденції в маркетингу

32. Системи маркетингової інтеграції

33. Споживчі ринки

34. Діалектика впливу ринкової долі на прибутковість суб¢єкта господарювання

35. Види маркетингу в залежності від стану попиту

36. Промислові ринки

37. Ринок проміжних продавців

38. Розвиток маркетингу в Україні

39. Перспективи розвитку маркетингу в Україні

40. Роль інформаційних ресурсів в маркетингової діяльності

41. Основні характеристики ринку

42. Фактори, що визначають модифікацію маркетингу в трансформаційний період

43. Консалтингові послуги: зміст і види

6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Програмою навчальної дисципліни як контрольні заходи передбачені:

Самостійну аналітичну  роботу студента за темами, враховуються наступні показники відповіді: адекватність поставленому питанню, зміст, повнота, логіка і грамотність викладу, використання конкретних прикладів та становить 30 балів

Модульний контроль включає тестування під час проведення аудиторних занять перевірки рівня підготовленості студента за визначеними розділами (темами) навчальної програми та становить 20 балів.

Залік проводиться у письмовій формі та складається з ситуаційного завдання, приаттестації якого враховуються наступні показники відповіді: системність знань, розуміння на рівні світоглядних установок фундаментальних основ маркетингу, уміння оцінити закономірність розвитку маркетингових ситуацій та становить 50 балів.

Студент допускається до заліку з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачених навчальним планом по дисципліні.

У випадку одержання оцінки «незадовільно» студент має можливість перекласти залік один раз – у спеціально призначений термін після екзаменаційної сесії.


Додаток

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н.КАРАЗІНА

Економічний факультет

Кафедра маркетингу та менеджменту ЗЕД

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни _____________________________________

Надійшла на кафедру

"____"_______________ ______  р.

№ рег. ______________

 Виконав

студ. _____ курсу, групи _________

_______________________________

Оцінка                   ______________

Викладач              _______________

залікова книжка № ______________

_______________________________

_______________________________

Харків - 2010