Хвилеводи. Спрямовуючі системи та спрямовані хвилі. Двоплощинний хвилевід. Порядок визначення складових поля спрямованих хвиль, страница 6

Як відомо з виразу (1.3.10) . Зваживши що ,   вираз для критичної довжини хвилі Е типу у прямокутному хвилеводі матиме вигляд:

.                                 (1.7.12)

З виразів (1.7.11) випливає, що структура поля Е хвиль у площині поперечного перетину прямокутного хвилеводу відповідає структурі стійних хвиль. Число mдорівнює кількості напівхвиль, які розміщуються вздовж стінки а, n – числу напівхвиль, що розміщуються вздовж стінки в. Кожній парі чисел m і n відповідає певна структура електромагнітного поля, яке позначається через . Якщо, наприклад  і  то мова йде про поле типу.

1.7.2 Хвилі магнітного типу

Для такого типу хвиль необхідно повздовжну складову поля визначити, розв’язавши рівняння (1.3.6) після проектування його на вісь OZ:

                               (1.7.13)

Діючи аналогічно до попереднього випадку (знаходження), знаходимо вираз для:

                 (1.7.14)

Для знаходження коефіцієнтів інтегрування  скористуємось виразами (1.4.7) та (1.4.9) для магнітних хвиль  і запишемо пропорції:

     та     .

1)  При  (нижня стінка хвилеводу):

2)  При  (верхня частина хвилеводу):

.

3)  При  (права стінка хвилеводу):

4)  При  (ліва стінка хвилеводу):

Як бачимо, вирази для поперечних чисел  та  збігаються з попереднім випадком, а отже, критична довжина хвилі у випадку магнітних хвиль має визначитися також за формулою  (1.7.12). Зміст індексів m і nтеж є тим самим що і у випадку хвиль Еmn, наприклад, у випадку хвилі , вздовж розмірів a і в розміщується по одній півхвилі.

Вираз для повздовжньої складової  буде таким:

.

Аналогічно до попереднього випадку електричної хвилі, поперечні складові знайдемо, підставивши у вирази (1.4.7) - (1.4.10)  та  з (1.7.15):

         (1.7.16)

1.7.3 Умови існування хвиль різних типів у прямокутному хвилеводі

Щоб хвиля заданого типу могла поширюватись у заданому хвилеводі, необхідно виконати умову (1.3.11), яку, з урахуванням (1.7.12), можна переписати так:

                                  (1.7.17)

Судячи з виразу (1.7.11) для хвиль електричного типу, індекси mабоn не можуть дорівнювати нулю. Тобто у прямокутному хвилеводі не можливе існування хвиль типу  або .

Для хвилі

На практиці найпоширенішими є прямокутні хвилеводи, у яких . Наприклад, , або .

Найбільшу критичну довжину хвилі має хвиля , далі

Рисунок 1.7.2

На рис.1.7.2 показані межі довжин хвиль генератора, при яких можуть існувати  декілька типів хвиль або мод (від англ. mode – тип хвилі). Та мода, яка має найбільшу критичну довжину хвилі називається основною модою (основним типом хвиль, основною хвильою). Серед хвиль електричного типу основною є хвиля , серед магнітних хвиль - , остання є основною і в прямокутному хвилеводі.

Якщо у хвилеводі існують одночасно дві і більше мод, то такий хвилевід, кажуть, працює у багатомодовому режимі (є багатомодовим хвилеводом). Покажемо, за яких умов прямокутний хвилевід буде в одномодовому режимі, тобто у ньому зможе поширюватися лише основна хвиля .

Умовою її існування є , умовою відсутності найближчої до неї моди , тобто:

.                                              (1.7.18)

Відсутність моди  гарантується умовою: . Можна сформулювати і зворотню задачу: якими мають бути поперечні розміри прямокутного хвилеводу, щоб при заданому діапазоні довжин хвиль генератора у хвилеводі забезпечувався одномодовий режим роботи.

Припустимо  Тоді умова існування хвилі  буде такою:

.

Відсутність хвилі  вимагає, щоб , а відсутність.   Отже:       

; .

1.8 Аналітичний метод побудови картини поля хвилі  у прямокутному хвилеводі.

Для визначення виразів складових поля хвилі  в (1.7.16) покладемо  і отримаємо:

                      (1.8.1)

Отже, хвиля  у прямокутному хвилеводі має лише три складових поля: . Знайдемо вирази для миттєвих значень цих векторів поля.

Комплекси відповідних векторів поля знайдемо, домноживши комплексні амплітуди (1.8.1) на :

Застосувавши до останніх виразів символічної операції виділення дійсної частини, отримаємо:

Для моменту часу , отримані вирази перепишуться так: