Моделювання підсилювача запису магнітофона за допомогою схемного симулятора імпортного виробництва Electronics WorkBanch 5.0, страница 3

Напруга коллектор-емітер в робочій точці:

Uке.о(КТ315В)=0,3×Uке.доп(КТ315В) =0,3×30=9 (B)

Для обраних транзисторів виконуються умови:

Ік.о(КТ315В)з=0,3+0,1=0,4 (мА)<Ік.мах.доп(КТ315В)

Uке.о(КТ315В)>2Uз=2×1=2 (B)

Iк.о(КТ315В)×Uке.о(КТ315В)=0,3×9=2,7 (мВт)<0,5Pк. мах.доп(КТ315В)

Так, як всі умови виконуються то даний транзистор підходить для даного каскаду по енергетичним показникам. Для  нормальної роботи транзистора необхідно також виконання слідуючої умови:

Fв<fh21е,     (1),

де fh21е-гранична частота передачі струму транзистора для схеми включення з спільним емітером. Знайдемо значення частоти fh21е:

fh21е=mfгр/(h21e min+1)=1,6×250×106/(20+1)=19 (MГц),

де m=1,6 – для дрейфових дифузійних транзисторів.

значить, умова (1) виконується. Можна зробити висновок, що обраний транзистор можна застосувати  при  побудові даного каскаду.

2.5 Визначення загального коефіціента підсилення пристрою по потужності Кр

В якості джерела сигнала вибираємо мікрофон. Потужність, яку віддає  джерело сигналу (мікрофон) у вхідне коло, розраховуємо за формулою:

Рдж =Uдж2/(2Rдж)

Вибираємо конденсаторний мікрофон  (МК-6) з параметрами:

Uдж=1 (мВ); Rдж= 250 (Ом)

Тоді,

Pдж=(1×10-3)2/2×250=2×10-9 (Bт)

Загальний коефіціент підсилення:

Кр заг=10lg=10lg=10lg=57,9 (дБ),

де a=A2=52=25-глибина зворотнього зв’язку.

2.6 Визначення кількості каскадів підсилювача

Число каскадів підсилювача визначається виходячи з загального коефіціента підсилення за потужністю Кр заг(дБ) так, щоб

Кр заг(дБ) = Кр1(дБ) + Кр2(дБ) +...+Крn(дБ)

Так, як джерело сигналу має не велике значення вихідної потужності, то щоб зменшити рівень шуму в якості вхідного каскаду застосуємо біполярний транзистор КТ315В, включений по схемі з спільним емітером. Оскільки

Кр заг>KР СЕ (КТ315В), то застосовуємо два підсилювальних каскади по схемі з спільним емітером на вибраних транзисторах КТ105Ж і КТ3102Б, тоді

Кр(КТ315В)=10lg0,3×h221e. min=10lg0,3×400=20,8 (дБ),

де h221e.min=202=400

Кр(КТ3102Б)=10lg0,3×h221e. min=10lg0,3×40000=40,8 (дБ),

де h221e.min=2002=40000

Тоді загальний коефіцієнт підсилення:

Кр заг=20,8+40,8=61,6 (дБ)

Тобто необхідне підсилення забезпечується.

2.7 Розрахунок співвідношення сигнал/шум

Розрахунок співвідношення сигнал/шум проведемо для першого каскаду  так, як його власні шуми є визначальними для співвідношення сигнал/шум. Як правило, для каскаду на біполярному транзисторі, розраховується мінімальна напруга на вході при заданому відношенні сигнал/шум n=Uсиг/Uшум, яке визначає чутливість пристрою.

Величина мінімальної вхідної напруги у режимі узгодження каскаду із джерелом сигналу дорівнює:

 [мкВ],

де Rвх-еквівалентний опір вхідного кола пристрою (визначається як паралельне з’днання опору джерела сигналу і вхідного опору вхідного каскаду), кОм

DF-смуга робочих частот пристрою , кГц

Fш-відносний коефіцієнт шума біполярного транзистора першого каскаду (довідникова величина), для транзистора КТ315В Fш = 4дБ=1,58раз.

При заданому в ТЗ співвідношенню сигнал/шум

n=60 (дБ)=1000 раз і Rвх=Rвих.дж./2=250/2=125 (Ом) маємо:

Uвх.min=0,125×1000=192 (мкВ)<Uвх=1000 (мкВ)

З тотожності видно, що транзистор першого каскаду обраний вірно. Тобто задане співвідношення сигнал/шум  (60 дБ) забезпечується.

2.8 Розподіл частотних та нелінійних спотворень по каскадах

Частотні спотворення, які вносить транзистор:


Мв т =,

де Fв - верхня частота робочого діапазону підсилювача.

fY21Е - гранична частота транзистора по крутизні в схемі з спільним емітером.

Для транзисторів величина fY21e розраховується по формулі:

,

да r’б – об’ємний опір бази, S0- крутість транзистора в робочій точці.

fh21б= m×fгр,

де m=1,6 – для дрейфових дифузійних транзисторів.

fh21б(КТ315В)=1,6×250=400 (МГц)

fh21б(КТ3102Б)=1,6×1800=2880 (МГц),

тоді об’ємний опір бази:

r’б= tк/Cк,

де Cк- ємність колекторного переходу транзистора, tк-стала часу.

r’б(КТ315В)=800/6=133 (Ом)

r’б(КТ3102Б)=100/7=14,3 (Ом)

fY21e(КТ315В)=400/(133×0,1)=30 (МГц)