Анотація, зміст і література з дисципліни "Основи психології та педагогіки"

Страницы работы

Содержание работы

Анотація

1. Назва дисципліни – Основи психології та педагогіки

2. Автор робочої навчальної програмиектор)– Колісник Сергій Андрійович

3. Кількість годин –54 год., ЛК – 18, ЛПЗ – 18, СР – 18.

4. Вид підсумкового контролю – залік

5. Анотація дисципліни

Курс “Основи психології та педагогіки” має на меті розглянути психологію і педагогіку як один з важливих компонентів загальнокультурної і загально гуманітарної підготовки спеціаліста. Курс розроблений як такий, котрий має на меті задовольнити потребу студентів в знаннях про психологію людини, механізмах і компонентах її психічної діяльності, психологічних складових ї поведінки і спілкування, про шляхи і способи виховання, про види і способи одержання освіти, про основи і особливості навчання у школі і вузі.

6. Мета вивчення дисципліни. Мета і завдання навчальної дисципліни є розміщення основних проблем курсу на рівні їх відтворення і тлумачення та здобуття навичок їх застосування у практичному житті.

7. Зміст курсу

· 1 модуль

Психологія диспозицій.

Тема 1. Предмет психології.

Тема 2. Напрямки у сучасній психології.

Тема 3. Психічні процеси.

· 2 модуль

Психологія ситуацій.

Тема 1. Потреби і діяльність.

Тема 2. Поняття про особу.

Тема 3. Спілкування як дії у ситуаціях.

8. Студент повинен:

Модуль 1

Знати: природу техніки, основні психологічні функції та їх взаємозв’язок, наукові теорії психіки, напрямки розвитку сучасної психології.

Уміти інтерпретувати власні психологічні стани, оцінювати індивідуально-психологічні стани особистості.

 Модуль 2

Знати: мотиваційні передумови людської діяльності, сучасні підходи до психологічної типології особистості, основні принципи спілкування та основи трудових взаємодій.

Уміти: застосовувати набуті теоретичні знання та методи психологічних досліджень за фахом; здійснювати психологічний аналіз конкретних виробничих ситуацій та професійному спілкуванні.

9. Література.

Основна

1.  Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 416 с.

2.  Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т. – М.: Мир, 1996. – 496 с.

3.  Максименко С.Д. та ін. Загальна психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. /С.Д.Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко: За заг. Ред С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000. – 543 с.

4.  Корнев М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К.: 1995. – 304 с.

5.  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.

6.  Майерс Д. Социальная психология. – СПб: Питер, 1998. – 684 с.

Додаткова

7.  Немов Р.С. Психология. В 3 кн. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1995.

8.  Общая психология. /  Под ред. А.В. петровского. – М.: Просвещение, 1977. – 479 с.

9.   Психологія. / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Радян. Школа, 1968. – 583 с.

10.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2 т. – М.: Педагогика, 1989. – 807 с.

11.  Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 736 с.

Похожие материалы

Информация о работе