Вивчення конструкції машин для подрібнення і перемішування м’яса та очищення риби. Вивчення конструкції машин для приготування тіста та збивання кремів

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота № 4 (продовження)

Тема: Механічне обладнання – 2 год.

1.  Мета: Вивчення конструкції машин для подрібнення і перемішування м’яса та очищення риби. Вивчення конструкції машин для приготування тіста та збивання кремів. Визначення продуктивності цих машин.

2.  Типове завдання

Накреслити кінематичну схему м’ясорубки і описати будову елементів що до неї входять. Розрахунок продуктивності машин для подрібнення, перемішування, приготування тіста і кремів проводимо, виходячи з їхнього робочого циклу – як машини періодичної дії.

Розрахунки теоретичної продуктивності м’ясорубок при крупному та середньому подрібненні за формулою:

Qт = Fo * Vo *  *

де Fo -  сумарна площа отворів в першій ножовій решітці, ближче до шпеку, м2.

Fo =  

де  do - діаметр одного отвору, м2;

Zo - кількість отворів в ножовій решітці;

Vo - швидкість проходження продукту через отвори першої ножової решітки

Vo =  * ( Гн – Гв) * tg

де n – частота обертання шпека, об/хв;

Гн, Гв - зовнішній і внутрішній радіуси останнього витка шпека, м;

Ко - коефіцієнт обємної подачі продукту;

Ко =

де   W - кутова швидкість шпека, рад/с;

Wпр - кутова швидкість продукту, рад/с щільність продукту,кг/м3;

 - коефіцієнт використання площі отворів першої ножової решітки (0,7-0,8)

Практично для м’ясорубок Ко = 0,35-0,4. можна провести розрахунок і за такою формулою:

Qт = 0,25 * П * d2 * в * q * Vo    (кг/с)

де d – діаметр отворів в останній решітці, м;

в – кількість отворів в останній решітці;

q – щільність продукту, кг/м3;

Vo – середня швидкість виходу продукту із решітки (приймається 0,02 м/с)

Фактична продуктивність розраховується за формулою:

Qф = G / T

де G – маса продукту в кг;

T – час необхідний для подрібнення, с.

Розрахунок продуктивності машин для перемішування, фаршмішалки.

Продуктивність фаршмішалки знаходимо за формулою:

Q =

де V - об’єм робочої камери, м3;

q - насипна маса продукту, нг/м3;

 коефіцієнт заповнення камери;

t3, to, tp - відповідно час завантаження, обробки, розвантаження.

Об’єм робочої камери можна розрахувати за формулою:

V = П * ( R + c)2 * L

де c – відстань між  внутрішньою по верхньою робочої камери і лопатею (2-3 мм)

L – довжина робочої камери, м;

R – радіус обертання коматей, м;

Продуктивність машини для приготування тіста вираховуємо по формулі:

Q =

Де V -   об’єм діжі, м3;

 - щільність суміші продуктів, кг/м3; (для крутого тіста – 700, для рідкого – 1000);

 - коефіцієнт заповнення об’єму діжі продуктом (0,5-0,8)

to - час перемішування (обробки), с;

t3, t6 - час необхідний для завантаження, розвантаження діжі і на інші допоміжні операції, с.

Об’єм діжі складається з об’ємів зрізаного конуса і зрізаного параболоїда. Тоді:

V =

де R - більший радіус зрізаного конуса, м;

r - менший радіус зрізаного  конуса, м;

H - висота зрізаного конуса, м;

h - висота зрізаного параболоїда, м;

 - радіус дна діжі, м.

Розрахунок продуктивності кремозбивальних машин проводимо за формулою:

Q =

Де V - об’єм  бачка., м3;

 - щільність суміші продуктів, кг/м3;

 - коефіцієнт заповнення бачка (0,3-0,6);

t 3, to, tp - відповідно час завантаження, обробки, розвантаження, с;

Щільність може бути визначена за формулою:

де Ма -  масова частка компонента а в суміші, кг/кг суміші;

Мв - масова частка компонента в в суміші, Мв = 1 – Ма;

,  - відповідно щільність компонента а і в; кг/м3.

3.  Питання для закріплення і самоконтролю

1.  Які робочі інструменти м’ясорубки закріпляються нерухомо?

2.  Для чого робоча камера м’ясорубки має грані з внутрішньої сторони?

3.  Якими засобами у м’ясорубок забезпечується техніка безпеки при їх експлуатації?

4.  Від чого залежить якість фаршу?

5.  Які рухи виконує місильний ричаг   тісто змішувача?

6.  Як закріпляється візок діжі до фундаментної плити?

7.  Як з’єднується діжа з приводним диском ?

8.  від чого залежить продуктивність м’ясорубок?

9.  За рахунок чого здійснюється проштовхування фаршу через решітки в м’ясорубці?

10.  Які правила безпеки слід дотримувати при експлуатації фаршмішалок?

11.  Як здійснюється завантажування і розвантажування продуктів у фаршмішалці?

12.  Який рух здійснює робочий орган у збивальній машині?

13.  Якими робочими органами по формі комплектуються збивальні машини і механізми?

14.  Як закріплюються робочі органи у збивальних машинах і механізмах?

4.  Рекомендована література

1. Елхина В.Д. Богачев М.К. Проничкина Л.П. Оборудование предприятий общественого питаня. Т1. Механическое оборудование. М. Єкономика, 1987-447 с.

2. Титова А.П. Шляхтина А.М. Тогрово- технологичское оборудвание. М. Єкономика,1983-286 с.

3.  Шляков О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка. К. Вища школа 1996.


Похожие материалы

Информация о работе