Хімічна кінетика і каталіз. Розчини неелектролітів. Електропровідність розчинів електролітів. Поверхневі явища, страница 11

Фотохімічні реакції

43.  Які реакції називаються фотохімічними? Якими кількісними закономірностями описуються ці процеси?

44.  У чому суть фотосинтезу? Яка роль хлорофілу в цьому процесі? Рослинами за 1 день засвоєно 200 кг вуглецю на 1 га. Який об'єм вуглекислого газу був при цьому перероблений рослинами (умови нормальні).

45.  Яке значення має фотосинтез? На підставі аналізу встановлено, що цукровий буряк на 1 га в день дає приріст біомаси 100 кг Рахуючи, що в цій кількості близько 30% вуглецю, розрахуйте скільки л С02 засвоєно і скільки кисню при цьому виділилося.

46.  Розрахуйте кількість повітря, яка необхідна для вироблення рослиною за рахунок фотосинтезу 1 кг глюкози, зміст С02—0,033% (об'ємних).

47.  У чому суть закону Гротгуса? Як кількість речовини, що прореагувала при фотосинтезі, залежить від потужності світла і від часу опромінювання рослини?

48.  В процесі дихання людство виділяє в атмосферу 2,6-1014л СО2 на рік. Яку частку складає ця кількість від засвоєного рослинами в процесі фотосинтезу вуглекислого газу, якщо кількість засвоєного рослинами вуглецю складає 25,1 млрд. т?

Хімічна рівновага

49.  Який стан системи називається хімічною рівновагою? Чим характеризується хімічна рівновага? Розрахуйте константу рівноваги і рівноважні концентрації водню і йоду для реакції Н2 + J2 = 2HJ, початкові концентрації водню і йоду рівні 0,5 і 0,15 мoль/л, рівноважна концентрація йодистого водню 0,2 мoль/л.

50.  Що таке зсув рівноваги? Які чинники впливають на хімічну рівновагу?

51.  Сформулюйте принцип Ле—Шателье. Вкажіть напрями зсуву рівноваги С+ 02 = С02 + Q, при пониженні температури, тиск, збільшенні концентрації 02.

52—55. Який зв'язок між константою рівноваги і ізобарно-ізотермічним потенціалом реакції? Знайдіть константу рівноваги реакцій при стандартній температурі 298° К за даними таблиці.

№ задачі

Реакція

∆H°298

реакції, ккал/моль

         ∆S˚298реакції, ккал/моль.град

52

N2+3H2=2NH3

22,08

—47,4

53

2NO2=N2O4

13,87

—42,19

54

H2CO3=H++HCO3-

р-р    р-р     р-р

1,781

—23,76

55

2+02=2Н20 (г)

115,6

—21,2

РОЗЧИНИ

Розчини неелектролітів

56. Що таке розчин? У чому відмінність розчинів від хімічних сполук? Розрахуйте процентну, молярну і моляльну концентрацію розчину, отриманого зсувом 1 г NaС1 і 100 г Н20 (щільність розчину прийміть рівною 1).

57. Вкажіть можливі види взаємодій між компонентами в розчині. Знайдіть молярність і моляльність10% розчину етилового спирту (щільність розчину прийміть рівною 1).

58.  У чому суть фізичної теорії розчинів? Розрахуйте моляльність 0,5 молярного розчину сірчаної кислоти, щільність якої 1,24 г/мл.

59.  Що називається осмосом? Який його механізм? Яке його біологічне значення? Розрахуйте, користуючись законом Вант—гоффа, осмотичний тиск розчину при 20°, якщо в 1 літрі його знаходиться 18 г глюкози.

60.  У чому виражається аналогія між осмотичним тиском і тиском газів? Розрахуйте і порівняйте тиск 1 моля газу, що займає при 25°С об'єм 1 л, і осмотичний тиск 1 молярного розчину при цій же температурі.

61.  Які розчини називаються ізотонічними, гіпертонічними, гіпотонічними? Розрахуйте процентну концентрацію розчину глюкози, ізотоничного з кров'ю (осмотичний тиск крові рівний 7,3 атм, щільність розчину прийміть рівною 1).

62.  Використовуючи криві залежності тиск водяних парів—температура для води, водних розчинів і льоду, пояснить, чому розчини замерзають при нижчій температурі, ніж вода.

63.  На основі уявлень про осмотичний тиск пояснить, чому рослини не можуть існувати на засолених грунтах. Розрахуйте процентну концентрацію розчину NaCl, ізотонічного з клітинним соком, осмотичний тиск якого рівний 6,85 атм.

64.  Який з трьох приведених розчинів замерзає при нижчій температурі: що містить в 1 л води 18 г глюкози, 18 г формальдегіду 18 г куховарської солі? Дайте відповідь, не обчислюючи значень температур замерзання.

65.  Що таке кріоскопія? Ебуліоскопія? Розрахуйте молекулярну масу моносахариду, якщо при розчиненні 1,8 г його в 1 л води температура замерзання отриманого розчину знизилася на 0,186°.