Хімічна кінетика і каталіз. Розчини неелектролітів. Електропровідність розчинів електролітів. Поверхневі явища, страница 10

25.  Обчислите теплоту утворення метилового спирту при 25°C:

С+ 1/2 02 + 2Н2 = СH3OH                ∆H°х = ?

з даних значень ∆H°для реакцій:

CH3OH+ 3/202 = С02 + 2Н20             ∆H°1= —173,65 ккал

C + 02 = С02                                  ∆H°2 = —94,05 ккал

Н2+1/202=H2O                             ∆H°з =-68,3 ккал

26. Визначить стандартну теплоту утворення   оцтової кислоти при 25° С: 2С + 2Н2 + 02 =СН3СООН  ∆H°х=?
із значень ∆H° для реакцій:

СН3СООН + 202=2С02+2Н20         ∆H°1= —208,34 ккал

С + 02 = С02                                ∆H°2 = -94,05 ккал

Н2+ 1/202 = Н20                           ∆H°з = —68,32 ккал

27. Визначить теплоту гідролізу мальтози при постійному тиску:

С12Н22О11 + Н20 = 2С6Н1206           ∆H°х =?

якщо відомі теплоти згорання мальтози і глюкози:

С!2Н22011 + 1202=12С02+11Н20    ∆H°1= —1350,2 ккал

С6Н12О6 + 602 = 6С02 + 6Н20       ∆H°2 = —673,0 ккал

28. Визначите тепловий ефект реакції (∆H°р):

СаО + Н20 = Са(ОН)2

якщо теплоти утворення СаО, Н20 і Са(ОН)2 (∆H°обр) відповідно рівні — 157,7 ккал, - 68,32 ккал і 235,8 ккал.

29. Обчислить зміну стандартнії ентропії образовання оцтової кислоти з елементів (∆S°обр.) з даних абсолютних ентропії речовин при 25°C:

Речовина                 S° кал/мoль град
C                                     1,361

Н2                                     31,21

02                                      49,0

СH3COOH                           38,2

30. Обчислить зміну вільної енергії реакції отримання оцтового альдегіду (∆G˚р)

нс=сн+н2о=сн8сно

з даних стандартних вільних енергій утворення речовин:

Речовина                                ∆G˚обр ккал/моль

 С2Н2                                         +50,00

 Н20                                           -56,69

    СН3СНО                                   -31,96

 Чи йде ця реакція?

Хімічна кінетика і каталіз

З1 Що розуміється під швидкістю хімічної реакції? Які чинники впливають на швидкість реакції? Як змінюється швидкість реакції в часі?

32.  Яка реакція є реакцією першого порядку? Яким рівнянням вона описується? Період напіврозпаду 97Тh 44 сек. Визначити кількість цього ізотопу (у долях від первинного), нерозклавшогося до кінця другої секунди. Яка це кількість, якщо початкова маса 1 г?

33.  Які реакції є реакціями першого порядку? Приведіть приклади. Обчислите час, необхідний для розкладання первинної кількості речовини на 90%, якщо період напіврозпаду даної реакції першого порядку рівний 1000 сек.

34.  Які реакції називаються реакціями другого порядку? Яким рівнянням вони описуються? Константа реакції обмилення уксусноетилового ефіру їдким натрієм рівна 0,007. Обчислити концентрацію ефіру через 15 хвилин після початку реакції. Початкова концентрація ефіру рівна 0,16 моль/л, реакція обмилення ефіру є реакцією другого порядку. Час виразити в секундах.

35.  Який фізичний сенс константи швидкості? Від яких чинників вона залежить? У реакції першого порядку період напіврозпаду рівний 1 сек. Визначити константу швидкості реакції.

36.  Як впливає температура на швидкість реакції? Розрахуйте, користуючись правилом Вант—гоффа, в скільки разів збільшиться швидкість реакції при підвищенні температури від 20° до 200°, якщо температурний коефіцієнт швидкості реакції рівний 2.

37.  Чому при підвищенні температури швидкість реакцій зростає? Що таке енергія активації? Як і для чого її визначають?

38. У чому суть теорії Ареніуса, що описує вплив температури на швидкість реакцій? Для реакції 2NO2=2NO+O2 константи швидкості при 600° Kі 645° K рівні відповідно 83,9 і 407. Обчислити енергію активації цього процесу.

  39. Для реакції розкладання йодистого водню дослідним шляхом набуті наступні значення констант швидкостей при температурі 377° С — 2,5-10-4 1/сек, при 447° С — 7,0-• 10-3 1/сек. Визначити енергію активації реакції. Як, користуючись отриманою величиною, визначити швидкість реакції при інших температурах?

40.  Що таке каталіз? Каталізатор? Чому каталізатори не впливають на зсув рівноваги? Приведіть приклади гомогенного і гетерогенного каталізу.

41.  Як різні теорії пояснюють каталітичну дію? У чому особливості гетерогенного каталізу?

42.  Опишіть основні особливості ферментативного каталізу. Приведіть приклади процесів, що протікають під дією ферментів. Порівняєтеактивність ферментів як каталізторів з ативністю штучно отриманих каталітичних систем.