Хімічна кінетика і каталіз. Розчини неелектролітів. Електропровідність розчинів електролітів. Поверхневі явища, страница 12

66.  При якій (приблизно) температурі замерзатиме 10% водний розчин етилового спирту (щільність прийміть рівною 1).

Розчини електролітів

67.  Що називається іонними проізводними води? У яких межах змінюється концентрація водневих і гідроксильних іонів в розбавлених водних розчинах? Визначити концентрацію іонів гідроксила, якщо концентрація іонів водню рівна 1,27-10 5 моль/л.

68.  Концентрація водневих іонів у водному розчині рівна 5,3- 10-3 г-ион/л. Обчислить величину рН, концентрації  гідроксильних іонів і визначте реакцію середовища.

69.  У чому принципова відмінність розчинів сильних електролітів від розчинів слабких електролітів? Використовуючи поняття про активність, знайти рН в 0,1н розчині соляної кислоти, коефіцієнт активності рівний 0,796.

70.  Дайте визначення кислот і підстав на основі теорії електролітичної дисоціації і на основі протолітичної теорії. Вкажіть на основі цих теорій кислоти і підстави в процесах:

СН3СООН + Н20 = Н30+ + СН3СОО-

3 + Н20 = NH4+ + ОН-.

71.  Знайдіть концентрацію іонів ОН- в розчині, рН якого рівний 4,5.

72.  Що таке активність? Коефіцієнт активності? Іонна сила розчину? Поясніть з погляду цих понять, чому сторонні солі впливають на біологічні процеси?

73.  Які концентрації іонів водню і іонів гідроксила в нейтральному середовищі? Знайти величину концентрації іонів водню і рН розчину, якщо рОН = 7,5.

74.  Вкажіть межі зміни рН в розчинах, що мають лужну реакцію середовища. Розрахуйте рН в 0,1 н розчині NaОН, коефіцієнт активності рівний 0,766.

75.  Вкажіть межі зміни рН в розчинах, що мають лужну реакцію середовища. Розрахуйте рН в 0,01 н розчині НС1, коефіцієнт активності рівний 0,904.

76.  Як розраховують рН в розчинах слабких кислот? Знайти рН 0,1 н розчину CH3COOH

77.  Знайти рН 0,1 і розчину НNO2

78.  Знайти рН 0,1 і розчину НF.

79. Які розчини називаються буферними? Який механізм буферної дії? Які буферні розчини ви знаєте?

80—83. Чому буферні розчини перешкоджають зміні рН розчину? Розрахуйте рН буферного розчину, якщо концентрації кислоти і солі в розчині однакові. Кількість кислоти і солі представлена в таблиці.

№задачі

Буферна суміш

кількість кислоти, мм.

кількість солі, мм

80

CH3COOH+CH3COONa

2

8

81

CH3COOH+CH3COONa

4

6

82

NaH2PO4+Na2HPO4

3

7

83

NaH2PO4+Na2HPO4

4

6

    84—86. Яке біологічне значення буферних сумішей? Приведіть приклади буферних розчинів,   що зустрічаються в живих організмах. Розрахуйте співвідношення кислоти і солі (концентрації рівні) в буферній суміші з величинами рН, представленими в таблиці

№ задачі

Буферна суміш

рН буферної суміші

84

KH2PO4 Na2HPO4

6,81

85

CH3COOH CH3COONa

4,75

86

H2CO3 NaHCO3

7,3

Електропровідність розчинів електролітів

87. Яка різниця між провідниками першого та другого роду? Наведіть приклади таких провідників. Яка залежність електропровідності таких провідників від температури?

88. Що таке удільна електропровідність?Які фактори на це впивають?Доклазніше зупиніться на залежності електропровідності від концкнтрації.

89. Що таке еквівалентна електропровідність? Які фактори визначають її значення?

90. Яка різниця в залежності еквівалентної електропровідності від розбавлення в розчинах сильних і слабких електролітв? Від яких факторів залежить електропровідність при безкінечному розбавленні?

91-93. Як зв’язана питома електропровідність з еквівалентної електропровідності? Що таке коефіцієнт електропровідності? Знайдіть величину коефіціента електропровідності по даним таблиці (t=25˚)

№задачі

Електроліт

Концентрація електроліту

питома електропровідність ОМ-1*см-1

91

KCl

0,1н

1,2810-2

92

CH3COOH

0,5н

3,2510-4

93

NH4OH

0,1н

3,3210-4