Удосконалення методики викладання теми "Електричний струм у напівпровідниках" в загальноосвітній школі, страница 15


Висновок.

В розглянутій методичній літературі [ 16-20] висвітлюється довід викладання теми «Електричний струм у напівпровідниках» за діючими програмою та навчальним посібником. В процесі аналізу було детально розглянуто й проаналізовано всі рекомендації щодо вивчення даної теми та виявлено, що методика викладання напівпровідників у школі розроблена ще недостатньо. Таким чином запропонований новий пілхід у викладенні цього матеріалу.

Протягом 2003-2004 та 2004-2005 навчальних роках  була проведена серія констатуючих експериментів. Констатація проводилась методом спостереження. Під час спостереження було виявлено труднощі при вивченні даної теми та проаналізовано позитивний досвід вчителів. Враховуючи недоліки та переваги вчителів ми розробили нову, більш ефективну методику вивчення даного матеріалу, з метою допомогти вчителям, особливо молодим, при викладанні теми «Електричний струм у напівпровідниках». Наша методика насичена демонстраційними та лабораторними експериментами,  самостійними завданнями, важливими історичними відомостями тощо.

Для того, щоб отримати якісні результати своєї роботи був проведений формуючий експеримент в 10 класах. За підведеними підсумками наша методика показала кращі результати і підтвердила висунуту гіпотезу.

Оскільки фізика - це наука, яка постійно розвивається, то нам, вчителям, потрібно розробляти і застосовувати нові ефективні методи розробки викладання навчального матеріалу. Саме вчителі фізики мають широкі можливості для ознайомлення учнів з новими відкриттями та розвитком науки і техніки.


Список використаної літератури.

1.  Коршак    Є.В.     Напівпровідники    в    фізичному    демонстраційному
експерименті. Пос.для вч. - К.: Рад.шк. 1967 - 126с.

2.  Гаврилов   Р.А.,   Скворцов   А.М.   Основьі   физики   полупроводников:
Учеб.пос. для ВУЗов.- М.: Машиностроение, 1966 - 128 с.

3.  Калашников С.Г. Електрика: Посібник для державних університетів.-К.:
Рад.шк..,1964-630с.

4.  Бушок Г.Ф., Левандовський В.В. Курс фізики: Навч.посібник у 2 кн.
Кн.1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм.- К.:Либідь, 1997-
448 с.

5.  Иоффе   А.Ф.   Физика   полупроводников   -   2-е   изд.-М.-Л.:   Изд-во
Акад.наук ССР, 1957-491 с.

6.  Смит Р. Полупроводники. М.: Изд-во иностр. лит-рьі, 1962.-467 с.

7.  Коршак Є.В., Коршак К.М. Фізичні властивості напівпровідників та їх
застосування.-К.: Вища школа, 1973.-87 с.

8.  Л.И.Рєзников, Є.В.Євенчик и др.. Методика преподавания физики в
средней школе /под ред. Б.М.Яворского-М.:Изд-во Акд.пед.наук РСФСР,
1961-440 с.

9.  Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Фізика-Астрономія. 7-11
кл. - К.: Перун, 1996-144 с.

10.  Буров    В.А.    Методика    изучения    полупроводников    в    школе.-М.:
Просвещение, 1965-144 с.

11.  Гончаренко СУ. Фізика: Проби, навч. посібник для шкіл III ступеня,
гімназій і класів гуман. профілю. 10 кл.-К.: Освіта, 1995.-277 с.

12.  Гончаренко СУ. Фізика: Проби, навч. посібник для ліцеїв і класів
природничо-наукового профілю. 10 кл.-К.: Освіта, 1995.-430 с.

13.  Шахмаев Н.М. и др. Физика: Учебник для 10 кл ср.шк./Н.М.Шахмаев,
СН.Шахмаев, Д.М.Шодьіев - 2-е изд. -М.: Просвещение, 1992.-240 с.

14. Мякишев   Г.А.,   Буховцев   Б.В.   Фізика:   Підр   для   10   кл.сер.шк.
Затв.Держ.Ком СРСР по нар.освіті.-К.: Рад.шк., 1990.-256 с.

15.   Дулин В.Н., Аваев К.А. и др.. Злектронные приборы: Учебник для вузов. - М.: Єнергоатомиздат, 1989.-496 с.

16.   Розснберг М.И. Методика навчання фізики в середній школі. Посібн. для вчителя - К.: Рад.шк., 1973.-238 с.

17.   Методика преподавания физики в 8-10 классах ередней школьї. 4.2 / Под ред. В.П.Орехова, А.В.Усовой - М.: Просвещение, 1980.-351 с.

18.   Орехов В.П., корж З.Д. Преподавание физики в 9 классе ередней школьї: Пособие для учителя - 3-є изд., перераб. - М. Просвещение, 1986-176 с.

19.   Методика    преподавания    физики    в    ередней    школе    /    Под    ред. С.Е.Каменского, Л.А.Ивановой.-М.: Просвещение, 1987.

20.   Альбін К.В., Білий К.С. та ін. Методика викладання фізики.-К.: Вища шк., 1970.-297 с.

21.   Ванеев А.А., Корж Е.Д. Викладання фізики в 9 кл.-К.: Рад.шк., 1983.-160 с.

22.   Гатаулин  Ш.Л.  Изучение  полупроводников  в  курсе физики  ередней школьї. Пос.для учителя.-М.:Просвсщение, 1964.-75 с.

23.   Храмова  З.Г.   К  вопросу   об   изучении   полупроводников   в  ередней школе.- 1958. - №5.- с.47-52.

24.   Головко М. Оновлення змісту шкільної фізичної освіти з використанням матеріалів з історії вітчизняної науки // Фізика та астрономія в школі -2000.-№1 -с.12.

25.   Одинцова К.И.  Электрический ток в различньїх  ередах // Физика / приложение к газете «Первое сентября». 1998. №8, 9. с. 6, 12.

26.   Шилов В.Ф. Примерное планирование учебного материала по учебнику «Физика и астрономия-8» // Физика в школе - 1997 - №6 - с.38.

27.   Саидханов А.С., Талипов Ф.М. Исследование злектрических свойств полупроводников // Физика в школе - 1998 - №6 - с.50.

28.   Кононов В.М. К изучению транзистора // Физика в школе. -1999.-№3 с.42.

29.   Бурышев И.К., Львова О.В. Историческиск. сведсния о полупроводниковых приборах. // Физика в школе - 1999 - №6 - сі6.

Зміст

Розділ 1. Фізичні основи електричного струму в напівпровідниках……5