Удосконалення методики викладання теми "Електричний струм у напівпровідниках" в загальноосвітній школі, страница 5

Серед різних випрямлячів істотні переваги мають германієві діоди. їх ККД сягає 98-99%, тоді як у ртутних - 80-85%, а в селенових - 75-80%. Вони допускають дуже велику густину струму -, майже в тисячу раз більшу, ніж селенові випрямлячі. Завдяки цьому германієва пластинка величиною в п’яти копійкову монету може випрямляти струм потужністю в кілька кіловат. Щоправда, ці якості германієвого випрямляча найкраще проявляються при порівняно малих напругах - до 100 В (і при температурах, не вищих за 350К)

[4].

На рис. 1.5.3 дано будову одного з типів германієвого випрямляча. Він складається з пластинки германію з електронною провідністю, в яку з одного боку приварено кульку індію, що надає германію дірчастої провідності, а з другого — кульку олова. При нагріванні під час зварювання індій дифундує в германій на деяку глибину, внаслідок чого поблизу індієвого електрода виникає дірчаста провідність, а на деякій глибині утворюється випрямляльний р—п-перехід. Олов'яний електрод призначений тільки для вмикання випрямляча в коло струму. ,

Для захисту від зовнішніх впливів випрямляч вміщують у герметичний патрон або запресовують у відповідну ізолюючу речовину (на рисунку не показано). Такі випрямлячі при площі контакту близько 1 мм і напрузі +1В дають прохідні струми більші від 1 А, а величина зворотних ~~ струмів звичайно не перевищує кількох мікроамперів. При площі контакту в кілька квадратних сантиметрів германієві і кремнієві випрямлячі можуть пропускати струми в кілька сотень амперів, хоч їх розміри такі малі, що вони вільно вміщуються на долоні руки. їх пробійні напруги можуть досягати багатьох сотень і навіть кількох тисяч вольтів[3].

На рис. 1.5.4 зображено будову досить поширеного селенового випрямляча. Основним випрямляльним елементом у ньому є «селенова шайба». Вона складається з залізного нікельованого диска, на який нанесено тонкий шар напівпровідника — селену. Селен покритий другим металевим електродом, склад якого різний (наприклад, сплав олово—кадмій—вісмут). Після спеціальної термічної і електричної обробки в селені, поблизу поверхні другого електрода; утворюється запірний шар — n-перехід), що виникає внаслідок дифузії речовини електродів у селен. Через те що селен має дірчасту
провідність, то прохідний напрям струму є напрям від селену до другого електрода. Окремі шайби сполучають у випрямлячі послідовно, як показано на рис. 1.5.5. З селенових випрямлячів знімають прямі струми 30-50 ма на см2 поверхні, а допустимі зворотні напруги дорівнюють 25-50 в на кожну шайбу.

Напівпровідникові випрямлячі застосовують не тільки для випрямляння звичайних технічних змінних струмів, айв радіотехніці для випрямляння і перетворення електричних коливань високої частоти (так звані кристалічні детектори). Вони мають кристалик кремнію або германію (рис. 1.5.6), до якого притискається тонке металеве вістря (діаметром у кілька мікронів). Такі детектори дають змогу випрямляти швидкозмінні струми, частота яких перевищує 1010 періодів за секунду, чого не можна зробити за допомогою елек­тронних ламп.

Дуже тонкі р—/2-переходи використовують для побудови тунельних діодів. Такі діоди можна використовувати як елементи з від'ємним диференціальним опором, для підсилення і генерації електричних коливань. їх застосовують також як швидкодіючі перемикачі.

2.Напівпровідникові підсилювачі

За допомогою напівпровідників електричні коливання можна не тільки випрямляти, а й підсилювати. Напівпровідникові прилади, які використовують для цього, мають не два електроди (як у випрямлячах), а три (і більше) і діють подібно до вакуумних електронних ламп із сітками.

Для з'ясування принципу підсилення електричних сигналів за допомогою напівпровідників ми розглянемо тільки один з типів напівпровідникових тріодів, який схематично зображено на рис.1.5.7. кристал германію, в якому за допомогою відповідного розподілу двох домішок створено три області з типами провідності, що чергуються: дірчастий—електронний—дірчастий, між якими є два р—п-переходи. Кристал сполучений з відповідними металевими електродами, за допомогою яких тріод вмикають у схему, - зображену на рис.1.5.7.
Як  видно  з  рисунка,  один  з  р—n- переходів  (лівий),  який  вважаємо випрямлячем, працює в прохідному напрямі, тоді як другий перехід (правий) — у запірному. Кінцева частина кристала, що прилягає до першого з переходів, називається емітером, а друга кінцева частина ■— колектором. Проміжна область називається основою, або базою, тріода, її ширина завжди мала і вимірюється десятками (або навіть "одиницями) мікронів. Джерело підсилюваних коливань приєднують між емітером і основою, а підсилені коливання виникають у колі колектора[3, 6].

Розглянемо тепер, що відбувається всередині тріода. Основна частина електричного струму всередині емітера являє собою рух дірок, які є основними носіями заряду. Ці дірки інжектуються в область основи і як неосновні носії заряду рухаються до колектора. Якщо довжина дифузії дірок в області бази більша за товщину бази, то значна частина інжектованих дірок досягне колектора. Тут позитивні дірки захоплює поле, що діє всередині переходу (вони притягуються до негативно зарядженого колектора), і, входячи всередину колектора як основні носії, змінюють струм колектора. Отже, всяка зміна струму в колі емітера спричинюватиме зміну струму в колі колектора. Те саме буде справедливе і для напруг на емітері і колекторі.

Виявляється, що зміну напруги, яка виникла на навантажувальному опорі г колі колектора, можна дістати значно більшу, ніж зміна напруги в сітці емітера, яка її спричинила, тобто дістати підсилення напруги. Прикладаючи між емітером і основою змінну напругу, ми дістанемо в колі колектора змінний струм, а на навантажувальному опорі — змінну напругу. При цьому потужність, виділена в навантажувальному опорі, буде більша від потужності, яка витрачається у колі емітера, тобто дістанемо підсилення потужності. Підсилення напруги і підсилення потужності в сучасних германієвих тріодах може перевищувати 10 000[3].

Крім розглянутого напівпровідникового тріода, існують і інші типи, як і інші схеми вмикання.