Методичні рекомендації для питань з курсу “Політологія”, що виносяться на самостійне опрацювання, страница 2

ЛІТЕРАТУРА.

1.Шульженко Ф. Андрусяк Т. Історія політичних і правових вчень. – К., 1999.

2.Богомолов О. О неолиберализме // Международная жизнь. – 1999. – №6.

3.Гаджиев К. Либерализм: история и современность // Новая и новейшая история. - 1995. – №6.

4.Майер Т. Демократический социализм - социальная демократия. – К., 2000.

5.Мысливченко А. Западная социал-демократия: поиск обновлення // Свободная мысль. – 2000. – №5.

6.Примуш М.Соціал-демократія на сучасному етапі//Нова політика. – 2002. – №1.

7.Соловьев А.И. Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полис. – 2001. – № 2.

Тема: Політична система суспільства.

1.Проблеми реформування політичної системи України.

2.Особливості конституційної реформи України.

3.Характеристика політичного режиму України.

4.Трансформації політичних систем країн перехідного типу.

У житті сучасної України актуально постала проблема реформування її політичної системи. Це обумовлюється практичними потребами її демократизації. При розгляді першого питання доцільно розробити критерії оцінки і з’ясувати передумови такого реформування. Далі потрібно відзначити основні його напрямки, причому у контексті діяльності всіх інститутів політичної системи. Така робота має бути побудована у формі пошуку відповіді на питання: як підвищити ефективність органів влади, як посилити роль політичних партій. Тобто, це має бути комплексний аналіз.

Друге питання тісно пов’язане з попереднім. Воно стосується конкретних проблем конституційної реформи. Необхідно докладно вивчити сутність запропонованих законопроектів, порівнявши їх між собою. Студенти мають зробити власну оцінку цих документів і виділити їхні сильні і слабкі сторони. При цьому їм варто зробити власні пропозиції щодо конституційних реформ в Україні.

Проблема, визначена у третьому питанні, є розгалуженою. Її розгляд передбачає широкий аналіз політичного життя в країні. Потрібно з’ясувати форми практичного прояву всіх теоретичних характеристик політичного режиму. Слід мати на увазі при цьому, що Україна є перехідною країною. І це позначається на її політичному режимі. Особливу увагу необхідно звернути на методи досягнення і здійснення влади. Досить слушною буде дискусія з цього питання, побудована на різних точках зору.

Проблема трансформації країн перехідного типу є досить складною. Тому насамперед необхідно розробити систему критеріїв аналізу політичної трансформації. На основі цих критеріїв студенти мають визначити її якісні характеристики. В світі існує багато країн перехідного типу, в тому числі Україна. Розгляд даного питання передбачає порівняльну характеристику трансформаційних процесів різних країн у сфері політики. У результаті цього дослідження доцільно розробити власні пропозиції щодо політичного реформування України.

ЛІТЕРАТУРА

1.Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України”: На всенародне обговорення. – К., 2003.

2.Концептуальні засади політичного реформування в Україні: постановка проблеми // Політична думка. – 2002. - №1.

3.ДолженковО. Сутність політичного режиму України // Нова політика. – 2000. – №2.

4.Володенков С. Модели динамики политических процессов в условиях переходного периода // Вестник МГУ. - Серия 12. Политические науки. – 1999. – №6.

5.Паламарчук В. Литвиненко О. Український варіант сучасної європейської демократичної держави // Віче. – 2003. – №5.

6.Політична реформа України // Політичний календар. – 2003. – №1.


Тема: Політична влада.

1.Порівняльний аналіз теорій поділу влади у Конституції П.Орлика та творах європейських просвітників.

2.Політична еліта: історія дослідження проблеми і сутнісні характеристики.

3.Політична еліта сучасної України.

4.Порівняйте, як досягається легітимність влади у демократичних, тоталітарних державах та державах перехідного типу.

Демократичний політичний устрій будується на принципах розподілу влади. Класична теорія розподілу влади була обґрунтована у творах європейських просвітників Л.Локка і Ш.Монтескьє. Але сама ідея розмежування владних функцій вперше була висунута у Конституції П.Орлика. Порівняння ідей, висловлених цими мислителями, дасть можливість глибше зрозуміти теоретичні принципи розподілу влади, з’ясувати оптимальні форми їх практичної реалізації у сучасних умовах. Необхідно детально зупинитись на поглядах щодо організації законодавчої, виконавчої і судової влади. Це сприятиме більш конкретному визначенню місця вітчизняних мислителів у світовій політичній думці.

Проблема політичної еліти займає важливе місце у темі “Політична влада”. Потрібно докладно розглянути механізми формування і функціонування еліти, визначити критерії її характеристики. Теорія політичної еліти має тривалу історію становлення в європейській і українській політологічних школах. Варто порівняти їхні досягнення у цій галузі. Обґрунтування цих теорій будувались на історичних дослідженнях. Студенти мають з’ясувати різні підходи до визначення політичної еліти. На цій підставі виділяються її основні сутнісні характеристики.

На основі теоретичних ознак політичної еліти студенти повинні окреслити соціальні групи й організаційні структури, які складають політичну еліту нинішньої України. Потрібно відзначити критерії її ідентифікації, а також показники ефективності її роботи. Це дасть можливість дати відповідь на питання, наскільки політична еліта України відповідає своєму соціальному призначенню, наскільки ефективною є її робота.

Легітимність для належного здійснення влади є необхідною передумовою. Шляхи її досягнення є різними. Вони теж впливають на ефективність реалізації влади. Спочатку потрібно виявити основні показники легітимності. А потім на прикладах конкретних країн з різними політичними режимами зазначити практичні шляхи цих процесів. Таким чином виявляться оптимальні форми і методи досягнення легітимності на практиці.

ЛІТЕРАТУРА

1.Приходько С.М. Політичні аспекти теорії еліти в українській суспільно-політичній думці ХХ століття. – К., 1999.