Методичні рекомендації для питань з курсу “Політологія”, що виносяться на самостійне опрацювання, страница 3

2.Кухта Б. Теплоухова Н. Політичні еліти і лідерство. – Львів, 1996.

3.Сумбатян Ю. Концепция разделения властей: история и современность // Вестник МГУ. – Серия12. Политические науки. – 2000. – №2.

4.Гаман-Голутвина О. Политическая элита – определение основных понятий // Полис. – 2000. – №3.

5.Тягло Є.І. Приходько С.М. Основи політології. – Полтава, 2003. – С.17-21, 30-34.

6.Шляхтун П.П. Політологія. – К.,2002. – С.55-71, 105-108.

7.Завершинский К. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта // Полис. – 2001. – № 2.


Тема: Держава – основний інститут політичної системи.

1.Сучасні концепції держави.

2. Майбутнє держави як інституту політичної системи.

3. Становлення правової держави в Україні.

Протягом всього періоду становлення держави як політичного інституту були розроблені різні теорії щодо її походження і напрямів функціонування: від суто релігійних до конкретно раціональних. Сучасне суспільне життя висуває до держави нові вимоги. Це зумовлює існування різних теорій щодо її призначення. Вони поділяються на дві групи, які посилюють і мінімізують роль держави у регулюванні соціальних процесів. Серед них слід окремо проаналізувати такі теорії: “нічного сторожа”, “позитивна держава”, держава соціальної захищеності”, “держава загального добробуту”. Це зробить можливим конкретизувати соціальну сутність держави.

Роль держави на різних етапах розвитку людства була різною. Нові реалії потребують від неї зосередження уваги на інших функціях. Важливе значення має екологічний напрямок її діяльності. Необхідно розширювати простір для самодіяльності громадянського суспільства у різних сферах, здійснювати децентралізацію владних повноважень з передачею їх частини громадському самоврядуванню. В умовах інтенсивних процесів глобалізації збільшується роль держави у забезпеченні демократичних принципів. Також слід розглянути призначення держави у країнах перехідного типу. Вона виступає ефективним інструментом демократичного реформування суспільства, забезпечення стабільності і порядку. Водночас необхідно визначити нові організаційні форми держави, які б відповідали сучасним суспільним потребам.

Правова держава є важливим засобом практичної реалізації основ демократії. Вона довела свою значущість. З огляду на перехідний етап розвитку нинішньої України побудова правової держави є досить актуальною проблемою. На підставі теоретичних характеристик правової держави студенти мають з’ясувати шляхи впровадження її засад у нашій країні. Насамперед це стосується діяльності органів влади, функціонування права як основного регулятора суспільних відносин, підвищення рівня правової культури і правосвідомості громадян. При цьому право не повинно бути самодостатньою цінністю, а відображати основні суспільні потреби. Студенти мають сформулювати власний погляд на це питання.

ЛІТЕРАТУРА.

1.Політологія (за ред. Бабкіної О.В.) – К., 2001. – С. 245-247, 256-258.

2.Пугачев В.П. Политология. – М., 2001. – С. 341-342.

3.Перспективы эволюции государства в современном мире // Полис. – 2003. – №2.

4.Сіленко А. Від держави загального добробуту до держави можливостей // Людина і політика. – 2002. – №3.

5.Гордієнко Д. Соціальна держава в Західній Європі // Людина і політика. – 2002. – №3.

6.Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002. – С. 297-303, 316-318.


Тема: Політичні партії і партійні системи.

1.Участь політичних партій України в останніх парламентських виборах: всеукраїнський, регіональний і місцевий рівні.

2. Роль політичних партій у контексті реформування політичної системи України.

Політичні партії є активними учасниками виборчих кампаній. Саме їхня повноцінна участь підтверджує рівень демократії в країні. В Україні діє змішана виборча система, згідно якої половина місць у парламенті формується на основі партійних списків. При розгляді першого питання потрібно докладно проаналізувати форми участі партій в останніх парламентських виборах. Насамперед це стосується передвиборчої діяльності партій, особливостей агітації і пропаганди, застосування технологій і антитехнологій. Необхідно порівняти аспекти виборів на всіх рівнях, виділивши їхні найбільш показові моменти. Така робота спирається на аналіз поточних матеріалів всеукраїнських і місцевих засобів масової інформації, власні спостереження. На її підставі потрібно зробити висновки стосовно характеру і результатів виборів. Ці висновки студенти мають зробити самостійно, а також запропонувати свої рекомендації щодо вдосконалення виборчого законодавства і розробки виборчих технологій.

Демократичне реформування політичної системи України є досить актуальним завданням її нинішнього життя. Основні її напрями запропоновані Президентом України. Вони передбачають посилення ролі політичних партій у формуванні органів законодавчої і виконавчої влади. При розгляді другого питання потрібно вивчити положення пропозицій Президента щодо партій. Також слід проаналізувати чинне законодавство про політичні партії, зокрема, у плані їхньої участі у формуванні і здійснення влади. Доцільно зробити характеристику структурних будов і програм основних партій України. Підсумком таких досліджень має стати висновок про здатність партій брати повноцінну участь у політичному житті.

ЛІТЕРАТУРА.

1.Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України”: На всенародне обговорення. – К., 2003.

2.Право вибору: політичні партії і виборчі блоки. Довідник. – К., 2002.

3.Перелік партій, зареєстрованих Міністерством юстиції // Урядовий кур’єр. 13.02.2003.

4.Дергачов О.Місце політичних партій у здійсненні влади в Україні // Політична думка. – 2002. – №1.

5.Кривоцюк П. Створення партій демократичного типу: світовий досвід та українські реалії // Людина і політика. – 2002. – №5.

6.Рожкова І. Тенденції та особливості структурування українського політичного поля: порівняльний аналіз парламентських виборів 1998 і 2002 рр.// Політична думка. – 2002. – №2/3.