Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі: Методичні рекомендації до лабораторних робіт

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Кафедра математичного аналізу та інформатики

ВИКОРИСТАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Методичні рекоменації
до лабораторних робіт
для студентів напряму підготовки 6.040201 «Математика»

Лабораторна робота № 1

Тема: Використання програмних засобів загального призначення в плануванні

Мета: навчитися розробляти методичні матеріали для планування діяльності вчителя, використовуючи прикладні програмні засоби загального призначення.

Завдання для виконання

Завдання 1. Скласти електронний журнал для вивчення однієї теми. Перший аркуш повинен містити прізвища учнів і поточні оцінки (у тому числі оцінки за самостійні і лабораторні роботи) за відповідні дати, а також визначення середнього балу за тему. Оцінки за самостійні і лабораторні роботи повинні переноситися з відповідних аркушів, де крім підсумкової оцінки за роботу містяться бали за кожне окреме завдання (чи кожен критерій оцінювання). Відформатувати аркуші.

Завдання 2. Розробити базу даних учнів класу. База даних повинна надавати таку інформацію:

·  список учнів класу (прізвище, ім’я, по батькові)

·  список учнів пільгових категорій (сироти, напівсироти, чорнобильці, малозабезпечені)

·  кількість учнів пільгових категорій (по кожній із категорій)

·  кількість хлопців і дівчат за роками народження за формою:

Рік1

Рік2

Рік3

Хлопців

Дівчат

Лабораторна робота № 2

Тема: Розробка демонстраційних матеріалів за допомогою систем підготовки комп’ютерних презентацій

Мета:навчитися розробляти демонстраційні матеріали за допомогою систем підготовки комп’ютерних презентацій

Короткі теоретичні відомості

Комп’ютерні презентації можуть використовуватися учителем на різних етапах уроку: за їх допомогою можна здійснювати супровід викладення матеріалу (у презентації наводяться основні положення матеріалу, що сприяє формуванню навичок виділення істотного, крім того, презентація містить необхідний ілюстративний матеріал), демонструвати завдання для усного рахунку, завдання і/або правильні відповіді до диктантів, тестів тощо.

Важливою особливістю презентацій є можливість демострації динамічних зображень, наприклад, покрокового виконання алгоритмів розв’язування задач на побудову. При цьому на слайді доцільно відображати формулювання дій разом із відповідним зображенням результату їх виконання.

Покрокова демонстрація може бути організована різними способами. Перший варіант передбачає розташування окремих дій (разом з відповідними результатами їх виконання) на різних слайдах презентації. При цьому текст на слайді може містити як лише поточний крок алгоритму, так і поточний крок разом із попередніми. Відповідно до другого варіанту алгоритм і відповідні зображення містяться на одному слайді; при цьому окремі вказівки алгоритму виконуються окремими написами, а зміна зображення здійснюється за допомогою налаштування анімації.

Завдання для виконання

Завдання 1. Створити презентацію для демонстрації алгоритму побудови бісектриси кута (кожен крок алгоритму розмістити на окремому слайді).

Завдання 2. Створитипрезентацію для демонстрації алгоритму побудови середини відрізка (усі кроки розмістити на одному слайді).

Лабораторна робота № 3

Тема: Використання інтерактивних презентацій

Мета: навчитися розробляти методичні матеріали з використанням систем підготовки комп’ютерних презентацій

Короткі теоретичні відомості

Одним із ефективних сучасних мультимедійних навчальних програмних засобів є слайд-лекції, які призначені для пред’явлення інформації. Першим слайдом такого засобу має бути титульний, що містить тему, дисципліну, аудиторію користувачів. На другому слайді, як правило, розміщують план слайд-лекції (перелік навчальних питань). У випадку інтерактивної презентації доцільно оформити зміст як гіперпосилання на відповідні слайди основної частини. Після завершення викладу теоретичного матеріалу на 1–2 слайдах розміщують перелік запитань для самоконтролю з розглянутої теми (можливо, з посиланнями на відповідні слайди).

Для зручного перегляду презентації користувачем доцільно на кожному слайді основної частини розмістити кнопки для переходу на наступний, попередній слайд та слайд зі змістом. Зазначена структура презентації може бути забезпечена такою послідовністю дій:

1.  Створити нову презентацію.

2.  Обрати шаблон оформлення.

3.  Створити титульний слайд, який містить тему презентації

4.  Створити слайд, який міститиме зміст

5.  Створити третій слайд — перший змістовий слайд.

6.  Перейти в режим зміни зразку слайду (Вид\Образец\Образец слайдов)

7.  В області задач обрати той самий шаблон оформлення, що й для попередніх слайдів, клацнути значок зі стрілкою і обрати вказівку Добавить дизайн.

8.  Додати на новостворений зразок слайду кнопки переходу на попередній, наступний слайди та на слайд зі змістом (другий слайд).

9.  Завершити роботу з майстром.

10.  За допомогою області задач Дизайн слайда задати для третього слайду презентації шаблон оформлення відповідно до щойно створеного зразка

У випадку організації переходів між слайдами за допомогою кнопок і гіперпосилань доцільно встановити автоматичний режим перегляду презентації (не забудьте забезпечити перехід з титульного слайду на слайд зі змістом).

Завдання для виконання

Завдання. Створитиінтерактивну презентацію навчального призначення. Вимоги до презентації

·  обсяг 3-5 слайдів

·  використання різної розмітки слайдів

·  наявність змісту, кнопок переходу (див. теоретичні відомості)

·  продумане використання анімації та ефектів зміни слайдів

·  встановлення автоматичного режиму перегляду презентації

Лабораторна робота № 4

Тема: Особливості роботи з гіпертекстом

Мета:навчитися використовувати особливості нелінійного тексту, створювати документи з використанням гіперпосилань у середовищі текстового процесору.

Короткі теоретичні відомості

Гіпертекстові документи можуть бути підготовлені як за допомогою спеціальних редакторів, так і за допомогою звичайних текстових редакторів і процесорів. У текстовому процесорі Microsoft Word додавання гіперпосилань здійснюється за допомогою вказівки Вставка\Гиперссылка …, після вибору якої необхідно вказати нший документ чи місце в тому самому документі, на яке здійснюватиметься перехід за посиланням. Позначити місце переходу за гіперпосиланням можна за допомогою стилю заголовку або за допомогою закладок. Для вставки закладки необхідно виділити необхідний фрагмент тексту і виконати вказівку Вставка\Закладка… Після цього слід задати ім’я закладки, яке повинно починатися з букви.

Завдання для виконання

Похожие материалы

Информация о работе