Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі: Методичні рекомендації до лабораторних робіт, страница 2

Завдання. Використовуючи можливості текстового процесора, створити віртуальний Музей історії комп’ютерної техніки. Перша сторінка повинна містити план Музею з переходами до окремих залів, кожен з яких оформлюється в окремому документі. Переходи від плану до залів і між залами встановлюються за допомогою гіперпосилань.

Порядок виконання завдання

1.  Відкрити файл Museum\History.doc

2.  Зберегти під своїм прізвищем.

3.  Перейти в режим перегляду Веб-документ, встановити фон документу.

4.  Розбити текст документу на окремі змістові частини (зали музею) так, щоб обсяг кожної частини був близько екрану тексту. Кожній частині дати заголовок, оформивши його за допомогою відповідного стилю заголовку.

5.  Встановити необхідні за змістом гіперпосилання між частинами документу.

6.  На початку документу створити план музею, оформивши його за допомогою автофігур, картинок, фігурного тексту тощо. План повинен вміщуватися на екран.

7.  За допомогою гіперпосилань забезпечити перехід від плану музею до його окремих залів. У кінці тексту кожного залу передбачити повернення до плану музею.

8.  Використовуючи малюнки з папки Museum створити Портретну галерею. Змінити план музею, додавши відповідний зал. Також передбачити перехід від Портретної галереї до плану музею.

9.  За допомогою закладок і гіперпосилань забезпечити такі дії: при клацанні на портреті здійснюється перехід до відповідного залу музею, у якому розповідається про особу, зображену на протреті.

Лабораторна робота № 5

Тема: Організація і проведення тестування

Мета: навчитися розробляти тестові завдання у середовищах спеціалізованих програм.

Завдання для виконання

1.  Ознайомитися з інтерфейсом конструктора тестів контрольно-діагностичної системи Test-W2, особливостями форматування тексту.

2.  Розробити тестове завдання з однієї з тем шкільного курсу математики або інформатики на вибір. Кількість запитань не менше 10. Передбачити реалізацію різних типів тестових завдань як завдань з вибором правильної відповіді.

3.  Пройти тестування згідно із завданнями, розробленими колегою. Проаналізувати коректність постановки запитань, відповідність вимогам до тестових завдань.

Лабораторна робота № 6

Тема:Побудова графіків функцій у GRAN-1W. Елементи математичного аналізу.

Мета: навчитися використовувати можливості програми GRAN-1W при розв’язуванні задач шкільного курсу математики

Завдання для виконання

1.  Побудувати графіки поданих нижче функцій. Для вказаних значень х визначити відповідні значення .

1.1.  х=0; 1; 1,57; 2; 3; 3,14.

1.2. ; х=0; 1; 2;

1.3. ; х=1; 2; 4;8.

2.  Подати на екрані одночасно графіки функцій:

3.  Побудувати графіки функціональних залежностей:

3.1. , поклавши а=-2, -1, 0, 1, 2 (гіпербола);

3.2. ;

3.3. ;

3.4. ;

3.5.  для значень 1/4, ½, 1, 2, 4, 8, 16.

4.  Побудувати графіки параметрично заданих функціональних залежностей:

  при конкретних  і  (еліпс).

 , .

.

5.  Побудувати графіки залежностей між полярними координатами  і  (при конкретних ):

1)  ; розглянути випадки:

a. 

b. 

c. 

2) 

3)   та .

6.  Обчислити площу, обмежену лініями , тобто визначений інтеграл .

7.  Обчислити площу між графіками функції  та .

Лабораторна робота № 7

Тема:  Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем у GRAN-1W

Мета: навчитися розв’язувати графічним методом рівняння, нерівності та їх системи у середовищі програми GRAN-1W

Завдання для виконання

Завдання 1. Знайти розв’язки рівнянь:

a)  ;

b)  .

Завдання 2. Розв’язати системи рівнянь:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Завдання 3. Знайти множини розв’язків нерівностей:

a) 

b)   при

c) 

d) 

Завдання 4. Знайти множину розв’язків системи нерівностей:

a. 

Завдання 5.

a)  При яких а рівняння  матиме найбільшу кількість розв’язків? Найменшу кількість розв’язків?

b)  При яких а рівняння  матиме на проміжку  найбільшу кількість розв’язків? Найменшу кількість розв’язків? Один розв’язок?

Лабораторна робота № 8-9

Тема: Робота з програмами для підтримки вивчення геометрії

Мета: навчитися розв’язувати геометричні задачі, використовуючи можливості середовищ динамічної геометрії (GRAN-2D, DG)

Завдання для виконання

Завдання 1. За допомогою середовища динамічної геометрії здійснити перелічені нижче побудови. Властивості геометричних фігур повинні зберігатися при будь-якому розташуванні початкових об’єктів.

1.  Побудувати бісектрису кута.

2.  Побудувати коло, описане навколо трикутника.

3.  Побудувати паралелограм за трьома вершинами. Проаналізувати кількість розв’язків. Використати можливості форматування для відображення різних розв’язків.

4.  Побудувати ромб.

5.  Побудувати квадрат за двома вершинами.

6.  Створити макроконструкції для побудови правильного трикутника за двома вершинами та кола, вписаного в трикутник. Використовуючи ці макроконструкції, створити зображення кола, вписаного у правильний трикутник.

7.  Пересвідчитись за допомогою графічних побудов, що у рівнобедреному трикутнику медіани, проведені з вершин при основі, рівні.

8.  Використовуючи динамічні вирази, пересвідчитись, що пряма, яка проходить через центр кола та середину хорди, перпендикулярна до цієї хорди.

Завдання 2. За допомогою програмного засобу GRAN-3D

1. Створити модель правильної трикутної піраміди, висота якої 7, а площа основи 100 кв.од.

2. Обчислити об’єм та площі основ правильної зрізаної 15-кутної піраміди, бічне ребро якої має довжину 11, сторона верхньої основи 2, а нижньої 3.

3. У прямому паралелепіпеді ABCDEFGH, об’єм якого 220 куб.од., а сторони основи довжиною 5 та 6 розміщені під кутом 800, обчислити:

а) довжину бічного ребра;

б) довжини висот основ;

в) довжини діагоналей бічних граней;

г) довжину діагоналей паралелепіпеда;

д) гострий кут між діагоналями бічних граней;

Лабораторна робота № 10

Тема: Побудова графіків функцій у MathCad. Найпростіші обчислення

Мета: навчитися використовувати пакет MathCad для обчислень та побудови графіків функцій.

Завдання для виконання

Виконати наведені нижче завдання в середовищі MathCad, усі записи супроводжувати текстовими коментарями. Для графіків використати різні можливості форматування.

Завдання 1. Обчислити:

a)  ;

b)  , якщо = 3.4, = 6.22, = 0.149

Завдання 2. Побудувати графіки функцій

a) 

b) 

c) 

d) 

e)  , якщо х ранжована змінна з межами від 0 до 12 та кроком 1 і 0,1. Порівняйте графіки

f)  , ,  (графіки в декартових і полярних координатах)

g) 

Завдання 3.

Розв’язати рівняння графічно та за допомогою функції root

Розв’язати систему рівнянь графічно та за допомогою функції Find