Журнал лабораторних робіт з курсу "Випробування у будівництві"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

 Полтавський національний технічний університет

 імені Юрія Кондратюка

ЖУРНАЛ

ЛАБОРАТОРНИХ  РОБІТ  З  КУРСУ

"Випробування у будівництві"

Студент _____________________________

                                               Група______________________________

                                                                 2009 /2010         навчальний рік

Полтава ПНТУ 2010

ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки та охорони праці при виконанні лабораторних робіт

1.Студент під час лабораторних робіт має право користатися вимірювальною апаратурою і приладами тільки після відповідного інструктажу та дозволу керівника занять.

2.При проведенні випробувань на лабораторних стендах студент зобов'язаний виконувати усі вказівки викладача і лаборанта, що керують випробуваннями.

3.Студенту забороняється користуватися всіма електричними   приладами і пристосуваннями.

З вимогами інструкції ознайомлений     _______________________________ 

                                                                                                                                           (підпис, дата)  

Лабораторна  робота   №1

ВИЗНАЧЕННЯ  МІЦНОСТІ  БЕТОНУ  МЕХАНІЧНИМИ НЕРУЙНІВНИМИ МЕТОДОМИ  З ВИКОРИСТАННЯМ МОЛОТКА Кашкарова

(за ГОСТом 22690-88)

Мета роботи:1.Ознайомлення з вимогами ГОСТу 22690-88 що до визначення міцності бетону неруйнівними методами.

                      2.Оволодіння практичними навиками роботи з молотком Кашкарова.

 3.Проведення аналізу і встановлення статистичних характеристик при визначенні міцності бетону.

1.  Об'єкт випробування_________________________________________

2.  Найменування конструкції ____________________________________

3. Дата випробування __________________________________________

4. Дата виготовлення конструкції ________________________________

5. Вид бетону та його проектна міцність ___________________________

6. Метод випробування _________________________________________

9. Заводський номер  ___________________________________________

10. Результати випробування записуємо у табл.1

Рис.1. Тарирувальна залежність "міцність бетону – відношення діаметрів

відбитків".


Таблиця 1.

Міцність

бетону

МПа

(Ri)

10

 

Величини побічних характе­ристик міцності бетону

H= dб/ dе

9

 

dе,

мм.

8

 

dб,

мм.

7

 

Номер випро-

бування

6

 

Номер ділянки

5

 

Номер

зразка

4

 

Дата

випро-­

бування

3

 

Дата

виго­тов-

лення

зразка

2

 

Клас

бетону за

міцністю

за проек-

том

1

Статистична обробка результатів  випробувань.

І. Визначається середня міцність бетону за формулою

Rm=                                                                              МПа

де:   Ri – міцність бетону в кожному випробуванні,

n-загальне число випробувань.

2. Розраховується значення середньоквадратичного відхилення в серії випробувань за формулою

Sm=                                                                         

3.Визначається коефіцієнт варіації в кожній серії за формулою

                         Vm=´100%                                                %

4. Клас бетону В= Rm(1- Vm)= __________________ =

Міцність бетону за даними випробувань на стиск  R= ______ МПа

Відхилення міцності бетону         

Висновок:_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

                                                 Роботу виконав (ла)____________________

              Робота зарахована   ____________________

Лабораторна  робота   №2

ВИЗНАЧЕННЯ  МІЦНОСТІ  БЕТОНУ  УЛЬТРАЗВУКОВИМ  МЕТОДОМ.

(за ГОСТом 17624-87)

Мета роботи:1.Ознайомлення з вимогами ГОСТу 17624-87 для визначення міцності бетону ультразвуковим методом.

                        2.Оволодіння практичними навиками роботи з ультразвуковими приладом УК-10П.               

3.  Об'єкт випробування_________________________________________

4.  Найменування конструкції ____________________________________

3. Дата випробування __________________________________________

4. Дата виготовлення конструкції ________________________________

5. Вид бетону та його проектна міцність ___________________________

6. Метод випробування _________________________________________

7. Тип ультразвукового приладу  _________________________________

8. Робочі частоти УЗ перетворювачів  _____________________________

9. Заводський номер  приладу  ___________________________________

10. Дата останньої повірки приладу _______________________________

11. Результати випробувань записуємо у табл.2

Рис.2. Тарирувальна залежність "міцність бетону – швидкість ультразвуку"


Похожие материалы

Информация о работе