Журнал лабораторних робіт з курсу "Випробування у будівництві", страница 2

Міцність

бетону,

МПа

13

*   Швидкість ультразвуку визначається за формулою: V=i/t 10(м/c)

                                                          де i - база прозвучування, мм; t - час проходження ультразвуку,  мкс.

                                                                                                    Роботу виконав (ла) _______________________

                                                                                                    Робота  зарахована ________________________

Результати ультразвукових випробувань

Середня

швид-кість

(час)

ультра-

звуку в

серії

зразків

м/с.

12

Середня

швид-кість

(час)

ультра-

звуку в

зразку

м/с.

11

Швид-

кість

ультра-

звуку в

зразку

V, м/с.

10

Час

розпов-

сюджен-ня

ультра-

звуку

t, мкс.

9

База

прозву-

чування

i, мм.

8

Номер -

точки

прозву-

чування

7

Робоча

площа

зразка,

м2.

6

Маса

зразка , кг.

5

Номер

зразка

4

Дата

випро-­

бувань

3

Дата

виго­тов-

лення

зразка

2

Клас

бетону за

міц-

ністю

1

Таблиця 2.

Лабораторна  робота  №3

МАГНІТНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ЗАХИСНОГО ШАРУ БЕТОНУ І РОЗТАШУВАННЯ  АРМАТУРИ  (згідно ДСТУ Б В.2.6-4-95)

Мета роботи: 1. Ознайомлення з вимогами ДСТУ Б В. 2.6-4-95  що до визначення товщини захисного шару бетону і розташування металевої арматури в конструкції магнітним методом.

                          2. Оволодіння практичними навичками роботи з приладом ИЗС-10Н.

1. Об'єкт випробування_________________________________________

2. Найменування конструкції ____________________________________

3. Дата випробування __________________________________________

4. Дата виготовлення конструкції ________________________________

5. Вид бетону та його проектна міцність ___________________________

6. Метод випробування   ________________________________________

7. Тип  приладу ________________________________________________

8. Заводський номер ___________________________________________

9. Дата останньої повірки приладу ________________________________

10. Результати випробувань записуємо у табл.3, 4.

Результати  вимірювання товщини захисного шару бетону

залізобетонних конструкціях

                                                                                                    Таблиця 3.

Умовне

позна-

чення конструкції

Номер

ділянки

Проектне армування

Показання

приладу

Товщина

захисного

шару

фактична

hз.ш., мм.

Примітка

Діаметр стержня

d, мм.

Розміщення стерж­ня

Товщина захисного

шару за

проектом

hз.ш, мм.

Мм.

умовні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вимірювання товщини захисного шару бетону

              при невідомому діаметрі арматури                                                                                                                                                                Таблиця 4.

Позначення

Значення товщини захисного шару

над арматурними стержнями діаметром, мм.

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20-25

28-30

hз. ш.

h з.ш.

(h з. ш .-10 мм)

h з.ш..-(h з .щ.-10 мм)

Висновок: Зіставляючи значення різниці h з.ш. - (hз.щ.-10 мм) ії мінімальне значення становить ________ мм, що відповідає діаметру арматури _________мм.

                                                 Роботу виконав (ла)____________________

                                            Робота зарахована        ____________________

Лабораторна  робота  № 4

КОНТРОЛЬ ВЕЛИЧИНИ  ПОПЕРЕДНЬОГО НАПРУЖЕННЯ АРМАТУРИ

Мета роботи: 1. Контроль величини попереднього напруження стержневої арматури, яка натягується на упори механічним методом.

1. Об'єкт випробування_________________________________________

2. Дата випробування __________________________________________

3. Клас арматури та діаметр __А-ІV_______________________________

4. Фізико-механічні властивості арматури  Rs,ser =  590                      МПа

                                                                          Еs = 1,9 105                     МПа

5. Метод натягування арматури ___________________________________

6. Величина попереднього напруження арматури приймається

                                                                           ssp=0,4 Rs,ser = 236         МПа

7. Тип  приладів (див табл. 5) ____________________________________

8. Дата останньої повірки приладу ________________________________

9. Результати випробувань записуємо у табл.6.

Рис.3. Схема попереднього напруження арматури та розташування приладів

Характеристики вимірювальних приладів                   Таблиця 5.

п/п

Умовне

позна-чення

Найменування приладу

Ціна поділки, d

База

b,  мм

Заводський номер

1

Т-1

Тензометр Гугенбергера

0,01

20

3568

2

Т-2

Тензометр Гугенбергера

0,01

20

6150

3

1-6

Тензорезисторы

20

б/н

4

І-1

Індикатор Ич-1

0,01

4252364

5

АД

Арматурний динамометр АД-18-63

012

Натягуємо стрижень до напруження ssp =236 МПа__ , яке визначаємо використовуючи тарирувальну залежність між прогином стрижня f і напруженням в ньому.

                                           Арматурний динамометр АД-18-63                   Таблиця 6.         

[С1] 

Ступені навантаження

f0

fs

fs- f0

Прогин

Зусилля в арматурному стрижні

0  (mo)

ssp  (m)

 

Показання приладiв при випробуваннях                  Таблиця 7.

Ступені навантаження

Вимірювальні прилади

Тензорезистори

Тензометри

1

2

3

4

5

6

1

2

0  (mo)

0

0

ssp  (m)

Різниця відліків Dm =m-mo

Абсолютні деформації, мм

D=d´Dm

 

Відносні деформації

es= D/b

Напруження, МПа

ssp=Es´es

Середнє значення 

Відхилення     

Висновок:_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

   Роботу виконав (ла)____________________

                                           Робота зарахована        ____________________

Лабораторна робота № 5

ВИПРОБУВАННЯ   ЗБІРНОЇ  БАГАТОПУСТОТНОЇ  ПЛИТИ

 ПЕРЕКРИТТЯ  СТАТИЧНИМ  НАВАНТАЖЕННЯМ

Мета роботи: 1. Згідно ДСТУ Б.В.2.6-7-95 та робочих креслень серії на багатопустотні плити провести випробування статичним навантаженням.

2. Вивчити напружно-деформований стан нормального перерізу.

3. Дослідити процес тріщиноутворювання та заміряти ширину розкриття тріщин.

4. Дослідити жорсткість розрахункових перерізів, замірити прогини і зсуви опор.

5. Зіставити отримані величини прогину і ширини розкриття тріщин з відповідними контрольними зазначеними з робочих креслень.

1. Об'єкт випробування_________________________________________

2. Найменування конструкції ____________________________________

3. Дата випробування __________________________________________

4. Дата виготовлення конструкції ________________________________

5. Вид бетону та його проектна міцність ___________________________

6. Метод випробування _________________________________________

7. Тип  приладів (див табл. 10) ___________________________________

8. Дата останньої повірки приладу ________________________________

9. Температура зовнішнього повітря  в приміщенні ________________

10. Результати зовнішнього огляду та випробувань записуємо табл.8,9.

Результати зовнішнього огляду                    Таблиця 8.

п/п

Найменування показника

Од.

виміру

Кількісна характеристика

згідно серії

фактична

Відхилення розмірів плити:

1

по довжині і ширині

мм

2

по товщині

мм

по зсуву закладних деталей:

3

у площині панелі

мм

4

із площині панелі

мм

5

по довжині підсилених опорних ділянок і вкладишів уздовж порожнин панелі

мм

6

товщина захисного   шару   бетону

мм

Контрольні навантаження                                   Таблиця 9.

п/п

Найменування показника

Од.

виміру

Кількісна характеристика

згідно серії

фактична

1

Розрахунковий проліт плити

мм

2

Руйнівне навантаження при:

(з урахуванням маси плити)

С=1,4

кПа

С=1,6

кПа

3

Контрольне навантаження при перевірці:

жорсткісті

кПа

тріщиностійкості

кПа

4

Ширина розкриття тріщин

мм

6

Контрольний прогин

мм

Рис.4. Схема завантаження при випробувані та розташування вимірювальних приладів

        1,2,3 – вантажні блоки ( та порядок завантаження)

        4- опорні блоки

        5- блоки для страхування

Характеристика вимірювальних приладів                 Таблиця 10.

п/п

Умовне

позна-чення

Найменування приладу

Ціна поділки, d

База

b,  мм

Заводський номер

Показання приладів при випробуваннях                  Таблиця 11.

Ступені наванта-

ження

Наван-

таження

F,кН

Вимірювальні прилади

І-1

П-1

П-2

И-2

1

2

1

2

1

2

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 - показання приладів відразу після навантаження;

2 - показання приладів після витримки під навантаженням (10, 30 хвилин)

Завантаження панелі виконують штучними бетонними вантажами масою 2 кН, з розмірами 1,2x0,25х0,275 м. Схема навантаження наведена на рис.4.

Величина навантаження кожної ступені складає ________________________

По закінченні завантаження кожної ступені дають витримку 10 хв. При контрольному навантаженні при визначенні жорсткості панелі витримка 30 хв.

Рис.5. Характер тріщіноутворення в плиті

Обробка показань прогиноміра                       Таблиця 12.

№ ступеня

завантаження

Навантаження (кН.)

Прогиномір

Відлик по

прогиноміру

Різниця відліків

Прогин

0

1

2

3

4

5

Ріс.6. Графік залежності "навантаження-прогин"

(графік будується за даними табл.12).

Висновок:_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________    

 Роботу виконав (ла)____________________                                          

Робота зарахована  ___________________

Лабораторна робота № 6

ВИПРОБУВАННЯ   МЕТАЛЕВОЇ   ФЕРМИ   СТАТИЧНИМ

НАВАНТАЖЕННЯМ

Мета роботи: 1. Вивчення напружено-деформованого стану окремих елементів ферми в процесі навантаження.

2.Порівняння теоретичних та експериментальних зусиль в елементах ферми.

                             3. Визначення  прогину ферми в середині прольоту.

1. Об'єкт випробування_________________________________________

2. Найменування конструкції ____________________________________

3. Дата випробування __________________________________________

4. Дата виготовлення конструкції ________________________________

5. Вид конструкції та його елементів______________________________

6. Метод випробування _________________________________________

7. Тип  приладів (див табл. 13)___________________________________

8. Дата останньої повірки приладу ________________________________

9. Температура зовнішнього повітря  в приміщенні ________________

10. Результати зовнішнього огляду та випробувань записуємо (табл.15, малюнки.)

Рис.7. Схема розташування приладів та схема завантаження ферми

Характеристика вимірювальних приладів                 Таблиця 13.

п/п

Умовне

позна-чення

Найменування приладу

Ціна поділки, d

База

b,  мм

Заводський номер

Рис.8. Геометрична схема (складена за результатами обмірів)

Ескіз перерізу(складен за результатами обмірів)

Геометричні характеристики перерізу

А= ___________________________________________________________ см2

Ix= ___________________________________________________________ cм4

Iy ____________________________________________________________ cм4

Wx ___________________________________________________________ cм3

Wy ___________________________________________________________ cм3

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.

 Визначення розрахункових зусиль і прогинів елементів ферми.

1.1. Розрахунок ферми за міцністю.

Схема нумерації вузлів та стрижнів ферми

Теоретичні зусилля  і осьові напруження  у стрижнях ферми при F=1     Таблиця 14.

п/п

Положення

елементів ферми

Позначення

Зусилля N,

(кН)

Напруження s, (МПа)

Напруження s, (МПа)

1

Нижній пояс

1

+3,959

2

2

+7,137

3

3

+7,137

4

4

+3,959

5

Верхній пояс

5

-5,283

6

6

-6,218

7

7

-6,222

8

8

-7,175

9

9

-7,175

10

10

-6,222

11

11

-6,218

12

12

-5,283

13

Розкоси і стояки

13

+2,985

14

14

-0,995

15

15

-1,357

16

16

+0,033

17

17

-0,048

18

18

+0,033

19

19

-1,357

20

20

-0,995

21

21

+2,985

Прогин (см)

3 (вузол)

9,1699х

10-8

У табл. 14. наведені результати статичних розрахунків на міцність кроквяної ферми від одиничних навантажень. Розрахунки виконано за допомогою ПЕОМ за програмою “OSCAR” для фактичних перерізів ферми. За цією ж програмою визначено значення прогину.

Найбільш напружений елемент нижнього поясу ____________________

зусилля в ньому _______________________________________________

напруження ___________________________________________________  

матеріал ферми ________________________________________________

межа текучості  _______________________________________________

                                                               (приймаємо найнижче можливе значення)

максимальне можливе теоретичне навантаження на ферму із умови міцності    _____________________________________________________ кн..

1.2. Розрахунок ферми за жорсткістю.

Максимальний прогин ферми  у вузлі ________ від одиничного навантаження становить ___________________

Граничний  нормативний прогин для ферми покриття без підвісного обладнання [f/L]=1/250.

Максимальний прогин ферми f calc =  ________________________________

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА.

Ферму завантажуємо методом підвішування вантажів. Ступінь навантаження визначається вагою вантажу і становить ___________________

На кожному ступені навантаження  замірюємо деформації елементів верхнього пояса, нижнього пояса і розкосу, знімаємо показання за прогиноміром.