Журнал лабораторних робіт з курсу "Випробування у будівництві", страница 3


20

Показники приладів під час випробування                                      Таблиця 15.

ступеня

завантаження

Навантаження (кН.)

Тензорезистори

Прогиномір

№ елементу

№ елементу

№ елементу

№ елементу

№ тензорезистора

№ тензорезистора

№ тензорезистора

№ тензорезистора

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

3. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ.

                                      Таблиця 16.

Обробка показань тензометрiв

№ тензо-

метра

Навантаження (кН.)

Відлік

по тен-

зометру

S

Різниця

відліків

DS =Sі-S0

Відносні

деформації

es= Dbх10-5

Напру-

ження,

МПа

ss=Es´es

Зусилля,

Ns=ssхAs

Т-

T-

T-

T-

Обробка показань прогиноміра                                                     Таблиця 17.

№ ступеня

завантаження

Навантаження (кН.)

Вузол

Прогиномір

Різниця відліків

Прогин

0

1

2

3

4

5


Рис.10. Графік залежності "навантаження –напруження" у перерізі елемента __________

Рис. 11. Графік залежності "навантаження-прогин" у вузлі ______________

(графіки будуються за даними табл.15).

4. ПОРІВНЯННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ І ТЕОРЕТИЧНИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ.

Експериментальний прогин ферми при навантаженні F=        _____________  кН  становить  f test = ________________ см.

Теоретичний прогин  f calc __________ см.

Відносна похибка (f calc- f test)/ f testх100= ______________%

Висновки по роботі ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Роботу виконав(ла)________________                                                               

Роботу прийняв___________________


 [С1]