Розробка системи керування верстата, страница 16

Продовження таблиці 5.1

1

2

3

4

5

6

5.

Аерозолі твердих речовин:

-  заліза оксид

-  кремнію діоксид

-  чавун

ГПКР.З.

ГПКсер.доб.

мг/м³

6/0.5

2/0.5

6/0.5

Місцеві відсмоктувачі (пилестружкоприймачі), очищення повітря (пилестружкоосаджувальні камери, циклони, фільтри).

ГОСТ 12.2.009-80

[10]

6.

Продукти термічного розкладення міне-ральних масел, що входять до складу МОТС:

-  оксид вуглецю;

-  діоксид сірки;

-  масла мінеральні;

-  нітрит натрію.

ПДКр.з./

ПДКср.сут,

мг/м3

20 / 3

10 / 0.05

5 / 0.5

20 / 5

Місцеві відсмоктувачі, загальнообмінна вентиляція, фільтри для очистки повітря, розсіювання шкідливих речовин в атмосфері.

СНиП

2.04.05-92

[14]

7.

Бактерії та мікроорганізми при експлуатації МОТС

-

-

Введення в МОТС бактерицидних добавок, відновлення технологічних властивостей МОТС.

[21]


Продовження таблиці 5.1

1

2

3

4

5

6

8.

Невідповідність параметрів мікроклімату нормативним значенням при умові виконання робіт середньої важкості IIа

t, oC

j, %

u, м/с

t, oC

j, %

u, м/с

Холодний період року.

Роботи середньої важкості IIа.

17-23

не більше 75

не більше 0,3

Теплий період року

18-27

не більше 75

не більше

0,2-0,4

Загальнообмінна вентиляція,

опалення

ГОСТ 12.1.005-88

[15]

9.

Незадовільне освітлення зони обробки

Штучне освітлення

Еmin, лк

Природне освітлення

КПО,%

Комбіноване 2000

Комбіноване

2

Фіксація світильника в необхідних положеннях, перевірка відповідності освітленості нормативним показникам, своєчасне очищення засклення.

ДБН В.2.5-28-2006

[16]

Продовження таблиці 5.1

10

Шум

Рівень звука, дБА

80

Вибір оптимальних режимів різання, конструктивних елементів обладнання, передач, підшипників,

ГОСТ 12.1.003-83*

[17]

Вібрація

Рівень віброшвидкості, Lu, дБ

Рівень віброприскорення, La, дБ

92

при f=63 Гц

118

при f=63 Гц

шестерень зі спеціальними видами зачеплення,  системи змазки, балансування, застосування полімерних матеріалів при виготовленні технологічного оснащення, встановленню верстатів на фундаменти та віброізолюючі основи, вібродемпфірування.

ГОСТ 12.1.012-90

[18]

11

Небезпечні та шкідливі фактори пожежі:

-  відкрите полум’я;

-  іскри;

-  дим;

-  вогнегасящі речовини;

-  втрата міцності будівельних конструкцій та ін.

-

Клас приміщення механічного цеха по пожежній небезпеці “Д”

Виконання вимог системи запобігання   пожежі та пожежного захисту

ГОСТ 12.1.004-91*

[19]

12

Тверді відходи (стружка)

-

-

Переробка металевої стружки

[20]

13

Рідкі відходи (відпрацьовані МОТС)

-

-

Переробка й регенерація

[21 ]


CПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1 Кучер А. М., Киватицкий М. М., Покровский А. А. Металлорежущие станки (альбом общих видов, кинематических схем и узлов). - Ленинград: Машиностроение, 1972. - 308 с.

2 Пуш В.Э. Металорежущие станки: Учебное пособие для металлорежущих вузов. - М.: Машиностроение, 1985. - 576 с.

          3 Черпаков Б. И., Альперович Т. А. Металорежущие станки: Учебник для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2003. - 368 с.

          4 Проников А. С. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник. В 3-х т. - М.: Машиностроение, 1994. - 444 с.

          5 В.А. Барун, А.А. Буддинский. Автоматическое управление металлорежущих станков. - Москва, Ленинград: Машиностроение, 1964. - 344 с.

          6 К.В. Лотоцкий. Электрические машины и основы електропривода. - Москва: Колос, 1964. - 495 с.

          7 Смоловик Р. Ф., Линник О. І., Лебеденко І. В. Методичні вказівки до виконання організаційної-економічної частини дипломних проектів (технологічний проект) для студентів машинобудівного факультету. - Харків: НТУ "ХПІ", 2001. - 56 с.

          8 Мілих В. І., Поляков І. В., Черкасов А. К. Розрахунок параметрів та характеристик електричних пристроїв: методичні вказівки до разрахунково-графічної роботи з курсу "Електротехніка" для студентів неелектричних спеціальностей. - Харків: НТУ "ХПІ", 2001. - 44 с.

          9 ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. - Введ. 01.01.76 Изм.1978.

          10 ГОСТ 12.2.009-80. ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности. - Введ. 01.01.81.

          11 ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Органы управления. Общие требования безопасности. - Введ. 01.01.82.

          12 ГОСТ 12.2.049-80. ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования. - Введ. 01.01.82.

          13 ГОСТ 12.1.030-81*. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. - Введ. 01.07.82. Изм. 1987.

          14 СНиП 2.04.05-92. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1993.

          15 ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - Введ. 01.01.89.

          16 ДБН В.2.5-28-2006. Державні будівельні норми. Природне і штучне освітлення. - К.: Мін. буд. України, 2006. - 80с.

          17 ГОСТ 12.1.003-83*. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. - Введ. 01.07.84.

          18 ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. - Введ. 01.07.91.

          19 ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - Введ. 01.07.91.

          20 Алексеенко А.В. Сбор и переработка металлической стружки. - М.: Машиностроение, 1980.

          21 Костюк В.И. и др. Очистка сточных вод машиностроительных предприятий. - К.: Техника, 1990.