Оцінка фінансової стійкості підприємства (на прикладі ДВАТ "Шахта імені Артема")

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ДВАТ  "ШАХТА ІМЕНІ АРТЕМА"

4.1 Поняття, мета та види фінансової стійкості підприємства


Умовою життєдіяльності і основою стабільності стану підприємства в ринковій економіці виступає його стійкість. На стійкість підприємства впливає дуже багато факторів. Від того, які саме фактори впливають на неї, розрізняють декілька видів стійкості.

Відповідно до підприємства як господарюючого суб'єкта існує:

— внутрішня стійкість;

— фінансова стійкість;

— загальна стійкість.

Внутрішня стійкість — це такий фінансовий стан підприємства, за якого забезпечується достатньо високий результат його функціонування.

Фінансова стійкість відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення.

Загальна стійкість відображає рух грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення надходження коштів (доходів) над їх витрачанням (затратами). Умовою загальної стійкості підприємства є його здатність вільно розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовищ. Для цього підприємство повинно мати гнучку структуру фінансових ресурсів.

Головною складовою загальної стійкості підприємства є фінансова стійкість, яка формується в процесі всієї його фінансово-господарської діяльності.

Отже, фінансова стійкість — це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення.

До числа найважливіших економічних проблем в умовах переходу до ринку є визначення меж фінансової стійкості підприємства. Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва і взагалі діяльності господарюючого суб'єкта.

Надлишкова фінансова стійкість також негативно впливає на виробничо-торговельну діяльність, оскільки виступає гальмом її розвитку, збільшуючи затрати підприємства надлишковими запасами і резервами.

На нашу думку, фінансова стійкість повинна характеризуватися таким станом фінансових ресурсів, який би відповідав вимогам ринку і водночас задовольняв потреби розвитку підприємства.

4.2 Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ДВАТ "Шахта імені Артема"

Значення і сутність фінансової стійкості яскраво відображаються в її показниках. Розрізняють абсолютні і відносні показники фінансової стійкості. Так, до абсолютних показників фінансової стійкості відносять такі групи показників:

Для характеристики джерел формування запасів і затрат, що відображають різний ступінь охоплення різних видів джерел:

- наявність власних оборотних коштів (НВОК). Розраховується як різниця між джерелами власних і прирівняних до них коштів (І розділ пасиву балансу) і позаоборотними активами (розділ   І   активу  балансу).   Він  характеризує  чистий   оборотний капітал:

                  НВОК = ВК-НА,                                                               (4.1)

де ВК — підсумок розділу І пасиву балансу,

НА — підсумок розділу І активу балансу.

 тис. грн.,

 тис. грн.,

 тис. грн.

Як бачимо з розрахунку, на підприємстві власний капітал набагато менший ніж необоротні активи, тому чистий оборотний капітал негативний. Це значить, що на шахті залучають додаткові грошові кошти для формування необоротних активів.

Наявність   власних   і  довгострокових  позикових  джерел формування запасів і затрат (ВДПД). Визначається шляхом додавання до власних оборотних коштів величини довгострокових пасивів (II розділ пасиву балансу):     

                         ВДПД = НВОК + ДК,                                               (4.2)

де ДК — підсумок розділу IIІ пасиву балансу.

 тис. грн.,

 тис. грн.,

 тис. грн.

Згідно розрахунків можна зробити висновок, що підприємству, в ході своєї діяльності, приходиться займати грошові кошти, але наявність власних і довгострокових коштів все одно залишається недостатньою.

Загальна величина основних джерел формування запасів і затрат (ЗВОД). Розраховується додаванням до власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат суми короткострокових кредитів і позикових коштів (за виключенням позик, не погашених у термін):

                                ЗВОД = ВДПД + КК,                                                       (4.3)

де КК — короткострокові кредити і позикові кошти (за виключенням позик, не погашених у термін).

 тис. грн.,

 тис. грн.,

 тис. грн.

За рахунок короткострокових кредитів і позикових коштів загальна величина основних джерел формування запасів і затрат стає позитивною, але з кожним роком зменшується до недостатнього рівня. У 2003 році вона складає 14383 тис. грн., у 2004 році зменшується на 10267 тис. грн. і складає 4116 тис. грн. У 2005 році ця сума ще зменшується на 8108 тис. грн. і стає недостатньою для формування запасів і затрат, вона складає

Похожие материалы

Информация о работе