Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління проектами"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Кафедра економіки і управління

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни “Управління проектами”

(для студентів економічних спеціальностей

всых форм навчання)

                                                 Рекомендовано

на засіданні кафедри ЕУ

Протокол №  14  від 6.06.05

Затверджено на засіданні методради Дон ДТУ

Протокол  №   9 від 17.06.05

Алчевськ

ДонДТУ

 2005

УДК 658.5

Методичні вказівки з дисципліни “Управління проектами” до виконання курсової роботи (для студ. економ. спец. всіх форм навч.)/ Укл.: А.І. , О.В. . – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. –      48 с.

Представлені методичні вказівки містять матеріали щодо розробки і обґрунтування доцільності проекту, перелік вимог до виконання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання, а також необхідний перелік літератури.

Укладачі:

А.І. , проф.

О.В. , доц.

Відповідальний  за випуск

, доц

Відповідальний  редактор

, проф.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота з дисципліни „Управління проектами” є однією з головних форм самостійної роботи студентів. Метою даної роботи є опанування студентами методології аналізу проектних рішень і набуття практичних навичок розробки, аналізу та управління проектами за умов обмеженості наявних ресурсів. Робота повинна сприяти засвоєнню теоретичних основ дисципліни і методики економічних розрахунків, а також вмінню щодо обґрунтування висновків із проведених досліджень.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ курсової роботи пропонується виконувати в зв’язку з обраним проектом і всі підрозділи роботи виконувати згідно з цим. Основні запитання по кожному підрозділу містять основні моменти, необхідні для розробки і вивчення бізнес–ідеї, але кожен студент може замінити або доповнити їх, виходячи з особливостей проекту, який розробляє. Частина запитань є теоретичними, тому окремим розділом його виділяти немає сенсу.

Пропонується приклад проекту з виробництва металопластикових конструкцій.

Завдання кожному студенту видає викладач. Бізнес–ідею щодо курсової робти (проекту) може пропонувати сам студент. Проект може торкатися підприємства, на якому працює чи планує працювати студент. Але тему все одно має затвердити керівник.

Треба підкресліти, що цінність проекту визначається якістю, змістом інформації та пропозицій. Якісно составлений проект відображає комплексність управління підприємством, на чому й концентується увага всіх учасників проекту.

Структура курсової роботи потребує виконання підрозділів:

ВСТУП

У вступі необхідно показати актуальність і новизну щодо вибраного завдання (проекту), визначити мету і завдання, які будуть вирішені в процесі його виконання. Дуже важливим моментом має бути характеристика методів і прийомів щодо використання їх у вирішенні практичних задач.

Для досягнення основної мети курсової роботи протягом навчального процесу вирішуються такі основні завдання:

доведення необхідності проектної діяльності підприємств і організацій за умов змінного ринкового середовища, а також необхідності використання специфічних методів та інструментів для управління проектами;

подання характеристики узагальненої моделі управління проек–тами, як системи взаємозв'язаних цілей, функцій і інструментів, що визначаються, реалізуються і використовуються в ході виконання проектів;

формування сукупності теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних функцій управління проектами.

Опис проекту

Перш за все йде виклад причини виникнення ідеї (джерело ідеї). Стисло визначаються основні моменти щодо інвестиційного задуму, його характеристики. Надається опис асортименту продукції, техно–логії виробництва. Далі йде інформація про постачальників, сировинну базу, плановий обсяг випуску продукції. Приводиться загальна вартість проекту та визначається термін його окупності. Описується ринок збуту продукції, а також конкурентноздатність підприємства і рівень кваліфікації його співробітників.

1.  Цілі проекту і задачі бізнесу

В першому розділі розробляють концепцію проекту. Концепція проекту – це стислий огляд інформації про проект і його цілі, які ставить перед собою підприємство чи підприємець, починаючи нову справу або розвиваючи ту, що вже існує. Попередня розробка цілей і завдань проекту має включати той тип стратегії, який буде сприяти досягненню мети проекту.

2.  Галузь, підприємство і його продукція

В цьому розділі слід надати загальний опис підприємства. В опис входять всі характеристики, які прямо чи побічно пов’язані з проектом, який або, є або запланований в перспективі.

2.1 Сучасний стан і тенденції розвитку галузі. Тут визначається специфіка, сучасний стан та перспективи розвитку

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
287 Kb
Скачали:
0