Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Ціноутворення", страница 4

Середн й тариф п дпри мства Цпр, враховуючи кр м цього податок на додану варт сть у в дсотках в д обороту п дпри мства:

Цт пр = Цпр  (1 + Нпдв /100)

Дал  середн й тариф диференц ю ться за споживачами: на промислов , комунально-побутов  споживач    населення.

Проектний середн й тариф (Цт пр) пор вню ться з д ючим у рег он  (Цст). Якщо Цтпр < Цст, проект по створенню п дпри мства може бути визнано конкурентоспроможним. Якщо Цтпр > Цст, то можлив сть реал зац   проекту необх дно обгрунтувати об' ктивними причинами, так як потр бно зб льшити д юч  тарифи, або розробити заходи щодо зниження соб вартост , зм на (п двищення) якост  продукц  , об' м реал зац   продукту (послуг), що приведе до зниження тарифу по реал зац   газу споживачам.

У курсов й робот  студент повинен розробити п дпри мство, яке б виконувало вимоги Цтпр < Цст, тобто створення конкурентоспроможно  ц ни (тарифи за послуги)   досягнення гарант   збуту продукц   (послуг).

Пот м визначаються техн ко-економ чн  показники п дпри мства.

Ринков  показники д яльност  п дпри мства

Визнача мо прибуток в д реал зац   газу споживачам. Прибуток в д реал зац   послуг визнача мо як р зницю м ж виручкою в д реал зац   послуг (без податку на додану варт сть   акцизного збору) Вр, витратами на виробництво й реал зац ю продукц  , (у курсов й робот  це повна соб варт сть  послуг по реал зац   газу) Со.

Пр = Вр - Со , (без ПДВ)

ПДВ = Вр / 1,2   0,2 ,   де Вр = Цт пр  Qр к

Перев рка результату: ПДВ = Вр   0,166667.

Визначення прибутку, що залишився в розпорядженн  п дпри мства

Виходячи  з  снуючо  системи оподаткування п дпри мства визнача мо величину  податк в:

Нпдв = Вр / 1,2  0,2 (при Нпдв = 20%), де Вр = Цт пр  Qр к

Нпр = 0,25  Пр (при Нпр = 25%)

Нм = 0,02  Пр (при Нм = 2%)

Зв дси прибуток, що залишився в розпорядженн  п дпри мства, або чистий прибуток,  дор вню :

Пч = Пр- (Нпр + Нм )

Визначення рентабельност

Рентабельн сть виробництва (Rзаг) явля  собою в дношення прибутку п дпри мства (Пр) до затрат кап талу (К) на виробництво.

Рентабельн сть виробництва може бути визначена як:

Rзаг = Пр / К  100%

Rзаг = Пр / (ОВФ + Обк) * 100 %

Варт сть оборотних кошт в у курсов й робот  прийма мо у в дсотках в д загально  вартост  виробничих фонд в, тобто:

Обк = ОВФ х Н (обк)

Н овф

Рентабельн сть виробництва можна розрахувати ще й по чистому прибутку:

Rзаг = П /К х 100 % = П / (ОВФ + Обк) * 100 %.

П дпри мець прагне, щоб рентабельн сть виробництва була не нижче середньо  норми на кап тал. У дан й курсов й робот  м н мальна норма прибутку на вкладений кап тал не менше 10%. При цьому критер   ефективност  виробництва мають вигляд:

Rзаг  максимум.

Рентабельн сть продукц   Rпрод визнача мо як в дношення прибутку, що отримали в д його реал зац   (Пр) до повно  соб вартост  продукц   (Со):

Rпрод. = Пр / Со  100%

Рентабельн сть продукц   по чистому прибутку визнача мо, як:

Rпрод. = Пч / Со  100%.

Формування фонд в економ чного стимулювання

Основними принципами держрозрахунку  : самоф нансування, рентабельн сть, самост йн сть, самооплатн сть.

У практичн й д яльност  економ чне стимулювання п дпри мств зд йсню ться створенням   використанням для ц    мети фонд в економ чного стимулювання.

До ФЕС п дпри мства в дносяться: фонд техн чного й соц ального розвитку виробництва, фонд додатково  зароб тно  плати, страховий фонд, див денди. Умови самоф нансування можна записати у вигляд  нер вност :  Пч > ФЕС. При плануванн  ФЕС  складають спец альн  кошториси в яких вказують напрямок   суми кошт в, що витрачаються.

У курсов й робот  ми прийма мо умови, що Пч = ФЕС   розпод ля мо прибуток по фондах економ чного стимулювання   зг дно з нормативами, як  приведен  в додатку 6.

Для оц нювання проекту п дпри мства, з економ чно  точки зору використовують систему основних техн ко-економ чних показник в (табл.5.), що характеризують прийняте р шення в ц лому.

Таблиця 5

Основн  техн ко-економ чн  показники  п дпри мства

Найменування

показник в      Оди-ниця

вим ру  Розрахунок      К ль-к сть

Р чна потужн сть системи        тис.м3  Qбрутто=Qнетто+Q втрат

Р чний об' м реал зац   газу:

-в натуральному вираз

- варт сному вираз      тис.м3

тис.грн Qнетто = Qр ч

Вр  = Цпр х Qр ч

Кап тальн  вкладення в спорудження системи газозабезпечення

тис.грн

ОВФ = Сp

Питом  кап таловкладення        тис.грн

1000 м3 Кпит =  Сp / Q piч

Загальн  експлуатац йн  витрати

тис.грн Со=Зм + ФОП +Зв д +За +Зпр + Зк + Пкр

Питом  експлуатац йн  витрати   тис.грн

1000м3  Спит=Со / Q р ч

Варт сть  1000 м.куб. газу      тис.грн Цпр=Спит( 1 + )

Середн й тариф за

1000 м.куб      тис.грн Цтпр=Цпр (1 + )

Загальна к льк сть працюючих на п дпри мств

людей   Чзаг =Чпп +

+ ЧАКП та  ТР

Вироб ток на 1-го працюючого    тис.грн

люд.р к        Вр

В =  -----

        Чзаг

Фондов ддача    грн/грн Фо = Вр/ОВФ

Фондо мк сть    грн./грн        Фс = ОВФ/Вр

Прибуток п дпри мства   тис.грн Пр=Вр - Со

Чистий прибуток п дпри мства    тис.грн Пч=Пр -( Нпр + Нм )

Рентабельн сть продукц          %       Rпрод=Пр/Со х100%

Загальн  положення

Сама по соб  беззбитков сть не   метою п дпри мства, що ор  нту ться на отримання прибутку. Однак, визначення беззбитковост  корисно при визначенн  пол тики п дпри мства для досягнення результату, який бажа ться.

В умовах самоф нансування, самооплатност  п дпри мство повинно бути платоспроможним, рентабельним, тому основною задачею управл ння п дпри мством   управл ння ф нансовими результатами п дпри мства.