Аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі виробничої діяльності ДП ”Миргороднафтогазрозвідка”), страница 2

          Зміни об’єму виконуваних робіт в кожному році залежать від багатьох різних факторів, вплив яких можна заміряти.В якості таких факторів розглянемо:середньоспискову чисельність робітників,питома вага робочих в загальній чисельності робітників,продуктивність праці одного робочого.

          Для розрахунку впливу цих факторів виробничої програми використовуємо метод ланцюгових підстановок - ланцюгову схему розрахунку,для чого складається розрахункова формула.Фактори,що впливають на виконання робіт, наведені в таблиці 2.3.

                    Таблиця  2.3.Показники роботи підприємства.

показники

Один.

виміру

Позна-чення

Роки

2003

2004

2005

Об’єм виконуваних робіт за

 договірною ціною

Тис.

грн.

    П

10574,8

4870,6

24922,2

Середньоспискова чисельн.

  працюючих

Чол.

    Т

349

217

359

Кількість робочих в загальній чисельності працюючих

Чол.

     У

282

177

303

Продуктивність праці одного робочого

Тис.

грн.

     В

37,5

27,5

82,2

          Початкова розрахункова формула має вигляд:

                                                      П = Т * У*В

         Якщо значення аналізуючого показника об’єму виконаних нафтогазрозвідних робіт позначити П 0 = Т 0*У 0*В 0,то аналогічне значення звітногно року П1=Т1*У1*В1.Ланцюгова схема розрахунку  буде мати вигляд: Т0*У0*В0>Т1*У0*В0>Т1*У1*В0>Т1*У1*В1 .

          Вплив фактора-середньоспискова чисельність робітників визначається за формулою:                     

                                            Пт=Т1*У0*В0- Т0*У0*В0

          Вплив фактора-питома вага робочих в загальній чисельності робітників визначається по формулі:

                          Пу=Т1*У1*В0-Т1*У0*В0                                                                                                      Вплив фактора- продуктивність одного робочого визначається по формулі:

                          Пв=Т1*У1*В1-Т1*У1*В0

       Результати розрахунків для 2003 та 2005 років представлені в таблиці 2.4.                                 Таблиця 2.4.Показники впливу факторів на загальну зміну об’єму         виконуваних робіт,тис.грн.

 показники

  2004-2003р.р.

2005-2003р.р.

загальн.

приріст

вплив факторів

загальн.

приріст

вплив факторів

абсолют.

відносне

абсолют.

відносне

Об’єм виконуваних робіт по дог.ціні

-5565,3

     -

      -

21590,5

      -

     -

Середньосписк.

чисельн.прцююч.

  чол.

-132

-1395900

250,8

142

105750

4,9

Питома вага робочих в загальн.чисельн.%

-105

-854437,5

153,5

21

282712,5

13,09

Продуктивність праці одного робочого,тис.грн.

-750,7

-384090

69,0

8579,7

4862331,9

225,2

  2.2.Аналіз структури та ефективності використання основних засобів.

Необхідним елементом виробництва є кошти,предмети праці та жива праця.Кошти праці формують основні фонди,предмети праці,оборотні кошти.Основні фонди нафтогазрозвідки безпосередньо пов’язані з виробництвом та видобутком нафти та газу.Задача фондів-забезпечити безперервне видобування та виробництво.Так,як підприємство працює за рахунок Замовників,то засоби поділяємо на основні та оборотні.В таблиці

2.5.визначено характеристику основних засобів.

                      Таблиця 2.5.Характеристика основних засобів.

Показник

2003

%

2004

%

2005

%

Первісна вартість

-

18482,1

17675,8

Залишкова вартість

-

5098,9

4133,2

Коефіцієнт зносу

-

0,72

0,77

Як видно з таблиці 2.5.коєфіцієнт зносу збільшився в 2005 році,а отже остаточна вартість виробленої продукції стає меншою за рахунок збільшення обсягів виробництва.                                                                                                                                                                                                                                         Розглянемо і характеристику оборотніх засобів,результати представлені в таблиці 2.6.

         Таблиця 2.6.Характеристика оборотних засобів.

Показники

2003

2004

2005

тис.

грн.

% в заг.сумі

тис.

грн.

% в заг.

сумі

тис.

грн.

% в заг.сумі

1.Всього оборотних засобів

-

100,0

4355

100,0

5379

100,0

2.Запаси і витрати

-

-

1377

31,6

2144

39,8

3.Розрахунки з дебіторами

-

-

2957

67,9

3231

60,1

4.Грошові кошти та інші

активи

-

-

21

0,5

5

0,1

5.Власні оборотні засоби

-

-

1907

43,8

2296

42,7

6.Доля власних оборотних коштів в активах підприємства(нормат.знач.

30%)

-

-

-

20,0

-

23,9

7.Доля власних оборотних

коштів в товарних запасах (нормат.знач.50%)

-

-

-

138,5

-

107,1

Як видно з таблиці 2.6. доля власних оборотніх коштів в активах підприємства менше,ніж в товарних запасах.Але активи підприємства зростають,а товарні запаси зменшуються,що є добрим показником для подальшого розвитку підприємства.